/

Strafrechtelijke Kwesties

Overzicht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). De advocaat is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Hij staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.

Verdachten

De politie kan iemand die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit aanhouden en verhoren. In Nederland kan een verdachte in het kader van een onderzoek maximaal zes (6) uur zonder aanklacht worden vastgehouden voor verhoor. Indien iemand wordt aangehouden met het oog op de vaststelling van zijn identiteit, kan de termijn eenmaal worden verlengd met nog eens zes (6) uur. De verdachte heeft het recht een advocaat te raadplegen gedurende een half uur voordat hij voor het eerst door de politie wordt ondervraagd. Tijdens zijn hechtenis in het kader van een onderzoek kan hij de politie ook…

Lees Verder

Het Proces

Wanneer het onderzoek is afgerond, kan de officier van justitie besluiten een verdachte te vervolgen. In dat geval krijgt de verdachte een bericht van dagvaarding en beschuldiging, waarin de precieze aanklacht en zijn rechten worden vermeld. Daarin staat ook wanneer en waar de rechtbank de zaak zal behandelen. Het openbaar ministerie kan ook besluiten om niet te vervolgen, bijvoorbeeld als er onvoldoende bewijs is tegen de verdachte.…

Lees Verder

Veroordeling

Op de zitting spreekt de rechtbank de verdachte vrij of veroordeelt hem, of ontslaat hem van rechtsvervolging op een punt. Wanneer iemand wordt veroordeeld, wordt een straf opgelegd, zoals een geldboete, een alternatieve straf of een gevangenisstraf, of een niet-bestraffende beschikking. Bovendien heeft die persoon dan een strafblad voor een bepaalde periode.…

Lees Verder

Hoger beroep of onherroepelijk vonnis

Iemand die is veroordeeld en het vonnis van de rechtbank wil aanvechten, kan in hoger beroep gaan als de wet dat toelaat. Als hoger beroep mogelijk is, moet de veroordeelde (of zijn advocaat) binnen veertien (14) dagen beroep instellen bij de griffier van de rechtbank. De beroepsprocedure is kosteloos. De regering heeft plannen om ervoor te zorgen dat iemand die is veroordeeld voor een ernstig geweldsmisdrijf of een zedendelict, niet wordt vrijgelaten zolang er nog een beroepsprocedure loopt.…

Lees Verder

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde veroordelen of vrijspreken, of hem op een rechtsvraag ontslaan van rechtsvervolging. Iemand die veroordeeld is, kan maar één keer in hoger beroep gaan. Daarna blijft de mogelijkheid over om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad, als de wet dat toelaat. Ook het Openbaar Ministerie kan tegen de uitspraak van de rechtbank in cassatie gaan. In dat geval wordt de verdachte daarvan in kennis gesteld en opnieuw gedagvaard.…

Lees Verder

Slachtoffers en getuigen

Ook slachtoffers of getuigen van een misdrijf krijgen te maken met de strafrechtelijke autoriteiten. Zij moeten bijvoorbeeld een klacht indienen of een verklaring afleggen.…

Lees Verder

Slachtoffers van een misdrijf

Om daders te kunnen berechten is het belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk naar de politie gaan om aangifte te doen. Dat kan op het politiebureau, of bij lichte vergrijpen telefonisch of online. Zodra een verdachte is gevonden, neemt het Openbaar Ministerie het over. Verdachten worden verhoord en als er gegronde redenen zijn, worden zij in voorlopige hechtenis genomen en vervolgd.…

Lees Verder

De rechten van slachtoffers in het strafproces

De Nederlandse regering werkt aan versterking van de rechten van slachtoffers in het strafproces. Zo krijgen slachtoffers onder meer recht op informatie, zowel over de procedure als over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden recht op een respectvolle behandeling, op bijstand van een tolk en/of advocaat en in bepaalde gevallen het recht hun standpunt in de rechtszaal toe te lichten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet rechtspositie slachtoffers. In de plannen van de regering is toegezegd de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken. De slachtofferhulp moet worden verbeterd. Daarnaast wordt in het strafrecht…

Lees Verder

Getuigen van strafbare feiten

In sommige gevallen zal de politie iemand die getuige is geweest van een strafbaar feit vragen een verklaring af te leggen. U kunt zich als getuige melden en zoveel mogelijk details geven. Vraag de politieagent naar zijn naam, zodat u hem kunt bellen als u zich plotseling iets herinnert dat u in uw verklaring bent vergeten. Tijdens de procedure kan de rechtbank ook getuigen willen horen. Getuigen die zijn gedagvaard, zijn verplicht te verschijnen en de waarheid te vertellen; als zij dit niet doen, is dat een strafbaar feit. Getuigen die menen gevaar te lopen, kunnen vragen om niet te…

Lees Verder

Afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie (OM): Sancties van het OM

In Nederland heeft het OM de bevoegdheid om straffen op te leggen voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten. Het OM mag geen vrijheidsstraffen opleggen. Ook gemeenten en buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om dergelijke straffen op te leggen. Zij kunnen een bestuurlijke boete uitdelen voor asociaal gedrag, bijvoorbeeld een boete voor geluidsoverlast. Ook kunnen zij een ‘politiestraf’ uitdelen voor zogenaamde ‘P-overtredingen’, dat zijn overtredingen zoals te hard rijden die vroeger met een bekeuring ter plaatse werden bestraft. Het Openbaar Ministerie kan verschillende straffen opleggen. Voorbeelden zijn:…

Lees Verder

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Witteboordencriminaliteit

Corporate Crime & Investigations

Insights

Risicofactoren met betrekking tot het oneigenlijk toe-eigenen van activa

De risicofactoren die betrekking hebben op afwijkingen die voortkomen uit het oneigenlijk toe-eigenen van activa worden gegroepeerd naar de drie omstandigheden die gewoonlijk aanwezig zijn wanneer Financieel-economische criminaliteit (FEC) zich voordoet: (a) druk, (b) gelegenheden en (c) instelling/rechtvaardiging.…

Lees Verder

Wat te doen als uw (corporate) organisatie wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (Het Frauderesponsplan)

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?  Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (b) Welke acties kunnen door de (corporate) organisatie…

Lees Verder

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit – Aanbevelingen voor het bestuur en het toezichthoudende orgaan

Financieel-economische criminaliteit (FEC), o.a. fraude, corruptie en omkoping, is een belangrijk maatschappelijk probleem dat burgers, organisaties en de overheid ernstig financieel kan benadelen. Financieel-economische criminaliteit (FEC) komt in zowel kleine als grote organisaties voor. Naast financiële schade kan financieel-economische criminaliteit uw bedrijfsdoelstellingen frustreren en de continuïteit van uw organisatie…

Lees Verder

Klachtdelicten

Een klachtdelict is een delict waarbij de verdachte pas vervolgd kan worden als het slachtoffer van het delict heeft aangegeven strafrechtelijke vervolging te wensen.…

Lees Verder

Ontnemingsvordering

De ontnemingsvordering is het bedrag dat de Officier van Justitie (OVJ) heeft berekend als wederrechtelijk verkregen voordeel. Indien de Officier van Justitie (OVJ) van oordeel is dat de verdachte geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, kan hij een ontnemingsvordering indienen bij de Rechter. De Rechter bepaalt dan…

Lees Verder

Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel

Onder wederrechtelijk verkregen voordeel wordt verstaan de waarde waarmee het vermogen van de betrokken persoon als gevolg van het strafbare feit is toegenomen, alsmede de uit die vermogensvermeerdering verkregen vruchten (vervolgprofijt). Verder kan het wederrechtelijk verkregen voordeel ook de waarde betreffen waarmee het vermogen als gevolg van de besparing van…

Lees Verder

Aangifte intrekken

Anders dan men vaak denkt, is het niet mogelijk om een aangifte in te trekken. Wanneer eenmaal aangifte is gedaan bepaalt het Openbaar Ministerie of de verdachte wordt vervolgd of niet. In plaats van het intrekken van de aangifte, kunt u wel een schriftelijk verzoek doen aan de Officier van…

Lees Verder
Previous Story

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat

Next Story

Bestuursrechtelijke Toezicht- en Handhavingszaken

Latest from Legal Services

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht…

Court Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder…