Economisch Strafrecht

De Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland speelt een belangrijke rol bij de handhaving van veel ordeningsdelicten. De WED biedt een wettelijk kader voor de strafrechtelijke handhaving van diverse economische delicten, waaronder overtredingen die te maken hebben met de openbare orde, veiligheid, gezondheid en andere aspecten van maatschappelijke ordening.

Hier zijn de belangrijkste punten met betrekking tot de handhaving van ordeningsdelicten via de WED:

 1. Definitie van economische delicten: De WED definieert een breed scala aan economische delicten, waaronder overtredingen die betrekking hebben op zaken als milieu, financiën, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, mededinging en meer.

 2. Strafrechtelijke handhaving: De WED biedt een wettelijk kader voor strafrechtelijke vervolging van personen, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij economische delicten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de bevoegdheid om deze zaken voor de rechter te brengen.

 3. Onderzoek en opsporing: De opsporing en het onderzoek van economische delicten worden uitgevoerd door specifieke opsporingsinstanties zoals de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en andere relevante instanties die samenwerken met het OM.

 4. Samenwerking tussen instanties: De handhaving van ordeningsdelicten via de WED omvat vaak samenwerking tussen verschillende instanties, waaronder toezichthoudende autoriteiten zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en anderen.

 5. Boetes en straffen: Bij schuldig bevonden worden aan economische delicten kunnen boetes en andere strafrechtelijke sancties worden opgelegd, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Dit kan variëren van geldboetes tot gevangenisstraffen.

 6. Beslaglegging en confiscatie: De WED voorziet in de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zijn verkregen door middel van economische delicten in beslag te nemen en te confisqueren. Dit heeft tot doel om de financiële voordelen van dergelijke overtredingen te ontnemen.

 7. Bestuursrechtelijke handhaving: Naast strafrechtelijke vervolging kunnen veel economische delicten ook bestuursrechtelijk worden aangepakt, waarbij toezichthoudende instanties administratieve boetes en maatregelen kunnen opleggen.

Kortom, de handhaving van ordeningsdelicten via de WED omvat een breed scala aan maatregelen die bedoeld zijn om de naleving van economische regelgeving te waarborgen, de maatschappelijke orde te handhaven en te zorgen voor eerlijke en veilige omstandigheden binnen diverse sectoren van de samenleving.

In Nederland zijn er verschillende instanties belast met de handhaving van ordeningsdelicten via de Wet op de Economische Delicten (WED). Deze instanties hebben als taak om toezicht te houden op naleving van economische regelgeving, onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen en indien nodig strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen. Hier zijn enkele belangrijke instanties die betrokken zijn bij de handhaving van ordeningsdelicten via de WED:

 1. Openbaar Ministerie (OM): Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke vervolging van economische delicten die onder de WED vallen. Het neemt beslissingen over het al dan niet starten van een strafrechtelijke procedure en vertegenwoordigt de staat in gerechtelijke procedures.

 2. Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD): De FIOD is een opsporingsdienst die zich richt op financiële en economische criminaliteit. Het speelt een belangrijke rol bij het opsporen en onderzoeken van overtredingen die onder de WED vallen, zoals fraude, witwassen en belastingontduiking.

 3. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): De NVWA houdt toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en consumentenbescherming. Het kan optreden tegen economische delicten die te maken hebben met voedselproductie, -distributie en -verkoop.

 4. Autoriteit Consument & Markt (ACM): De ACM houdt toezicht op mededinging, consumentenbescherming en sectoren zoals telecommunicatie en energie. Het kan optreden tegen overtredingen die de concurrentie en consumentenbelangen schaden.

 5. Autoriteit Financiële Markten (AFM): De AFM houdt toezicht op de financiële markten, waaronder de effectenbeurzen en de financiële dienstverlening. Het kan optreden tegen financiële misdrijven en overtredingen die de stabiliteit van de markten beïnvloeden.

 6. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW): Deze inspectie houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, arbeidsveiligheid en naleving van arbeidswetten. Het kan optreden tegen overtredingen die betrekking hebben op arbeidsrecht en -veiligheid.

 7. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): De ILT houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en transport. Het kan optreden tegen overtredingen in diverse sectoren, waaronder transport en infrastructuur.

 8. Kansspelautoriteit: Deze instantie houdt toezicht op de kansspelmarkt en kan optreden tegen overtredingen op het gebied van gokken en kansspelen.

Deze instanties werken vaak samen en kunnen, afhankelijk van de aard van de overtreding, zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke maatregelen nemen om economische delicten te handhaven en te bestraffen.

Previous Story

Commune Strafrecht

Next Story

Financieel Strafrecht

Latest from Strafrecht | Gerelateerde Expertises