Overtreding van Milieuwetgeving

Het milieustrafrecht bestaat uit diverse wet- en regelgeving op het gebied van het milieu. Veelal gaat het om kwesties die verband houden met (het niet naleven van) vergunningen (Wet milieubeheer, activiteitenbesluit), afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen (gewassenbestrijding en biociden), verontreiniging (emissies), asbest (asbestbesluit), veiligheid (BRZO), bodembescherming, de omgevingswet en gevaarlijke stoffen.

Het praktijkgebied kenmerkt zich door de gelaagde wet- en regelgeving en de verschillende overheidsdiensten (o.a. Inspectie Leefomgeving en Transport, Zeehavenpolitie, Milieupolitie, regionale milieudiensten) die vaak zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kunnen handhaven. Voormelde overheidsdiensten kunnen vrijwel iedere plaats betreden om onderzoek te verrichten, informatie vergaren, medewerkers en/of vertegenwoordigers van bedrijven (ver)horen. Een onderzoek kan resulteren in het opleggen van een bestuurlijke boete jegens het bedrijf dan wel een strafrechtelijke vervolging van de onderneming en/of haar medewerkers.

Gedurende het strafrechtelijk onderzoek kan door de toezichthoudende of opsporingsinstantie(s) informatie worden gevorderd, kunnen personen worden verhoor of gehoord en kan er in sommige gevallen zelfs een doorzoeking plaatsvinden en kunnen mensen worden aangehouden.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Verkeersstrafrecht

Next Story

Bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving

Latest from Strafrecht | Gerelateerde Expertises

Fraudeonderzoek

Een fraudeonderzoek kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Bij fraudeonderzoeken kan worden gedacht…