In de hedendaagse wereld worden organisaties geconfronteerd met een steeds complexer wordend landschap van regelgeving, operationele uitdagingen, analytische vereisten en strategische beslissingen, met name op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen. Zaken die beschuldigingen van financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie of schendingen van internationale sancties omvatten, verstoren ernstig de activiteiten van een cliënt en schaden diens reputatie. In deze context staat Mr. Bas A.S. van Leeuwen, een advocaat en forensisch auditor gespecialiseerd in financiële en economische criminaliteit, bekend om zijn toewijding aan het adviseren van cliënten en…

Meer informatie

Geldwitwassen

Geldwitwassen is een complexe financiële misdaad die inhoudt dat de oorsprong van illegaal verkregen geld wordt verhuld, meestal via een reeks transacties, om het te laten lijken alsof het afkomstig is van legitieme bronnen. Het primaire doel van geldwitwassen is om illegale…

Lees verder

Financiering van Terrorisme

Financiering van terrorisme omvat het verstrekken of verzamelen van fondsen met als doel terroristische activiteiten of organisaties te ondersteunen. Het omvat verschillende illegale financiële activiteiten die tot doel hebben het plegen van terroristische daden te vergemakkelijken, waaronder rekrutering, training, planning en uitvoering…

Lees verder

Sancties en embargo’s

Sancties en embargo’s zijn maatregelen die door regeringen of internationale organisaties worden opgelegd om economische en financiële transacties met specifieke landen, entiteiten of personen te beperken of te verbieden. Deze maatregelen worden vaak gebruikt als diplomatieke instrumenten om internationaal recht af te…

Lees verder

Fraude

Fraude is een opzettelijke en bedrieglijke handeling met als doel onrechtmatig financieel of persoonlijk gewin te verkrijgen, of financieel verlies of schade toe te brengen aan anderen. Het omvat een breed scala aan illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot valse voorstelling…

Lees verder

Omkooppraktijken en Corruptie

Omkooppraktijken en corruptie verwijzen naar illegale praktijken waarbij het aanbieden, geven, ontvangen of vragen van iets van waarde plaatsvindt als middel om de acties of beslissingen van personen of organisaties in machtsposities of met autoriteit te beïnvloeden voor persoonlijk of organisatorisch gewin.…

Lees verder

Tax Evasion and Tax Fraud

Belastingontduiking en belastingfraude verwijzen naar illegale activiteiten die erop gericht zijn om opzettelijk belastingen die verschuldigd zijn aan de overheid te ontlopen of belastingwetten te manipuleren om de belastingverplichting te verminderen. Belastingontduiking omvat het opzettelijk onder rapporteren van inkomen, overdrijven van aftrekposten…

Lees verder

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie verwijst naar verschillende illegale activiteiten die de integriteit en eerlijkheid van financiële markten verstoren, waardoor het vertrouwen van beleggers en de stabiliteit van de markt worden ondermijnd. Marktmanipulatie kan verschillende vormen aannemen, waaronder handel met voorkennis, marktmanipulatie en de verspreiding van…

Lees verder

Collusie en Antitrustschendingen

Collusie en antitrustschendingen verwijzen naar illegale praktijken waarbij concurrerende bedrijven of individuen geheime overeenkomsten of afspraken maken om marktprijzen te manipuleren, concurrentie te beperken en consumenten te schaden. Samenspanning omvat typisch acties zoals prijsafspraken, biedingenmanipulatie, marktverdeling en andere gezamenlijke inspanningen om de…

Lees verder

Cybercriminaliteit en Datalekken

Cybercriminaliteit en datalekken vormen een aanzienlijke bedreiging binnen het domein van financiële criminaliteit, waarbij verschillende onwettige activiteiten worden uitgevoerd via digitale middelen met als doel individuen, organisaties of overheden te misleiden. Cybercriminaliteit omvat ongeoorloofde toegang tot computersystemen, netwerken of elektronische apparaten om…

Lees verder

Hypotheekfraude

Hypotheekfraude verwijst naar het illegale, bedrieglijke of misleidende gedrag dat betrokken is bij het verkrijgen of verstrekken van een hypotheeklening. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over inkomen, werkgelegenheid, schulden of eigendommen om in aanmerking te…

Lees verder

Kredietfraude

Kredietfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen met betrekking tot het verkrijgen, beheren of gebruiken van kredietfaciliteiten. Dit omvat diverse vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over financiële status, identiteit, kredietgeschiedenis of andere relevante factoren om goedkeuring voor…

Lees verder

Verzekeringfraude

Verzekeringsfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen gerelateerd aan verzekeringspolissen, claims of andere verzekeringsgerelateerde processen. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie bij het afsluiten van een polis, het overdrijven van verlies of schade bij…

Lees verder

Multidisciplinair en Multidimensionaal

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen stippelt samen met u uw parcours uit in het complexe kluwen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij wijst u de weg en vergezelt u. De advocaat zet al zijn ervaring en expertise voor u in, creëert een duurzame meerwaarde en deelt vrij en openlijk al zijn kennis. En u? U gaat vooruit met de zekerheid dat over alles heel goed is nagedacht. De juridische context…

Lees verder

Integriteit, Authenticiteit en Consistentie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen luistert naar wat écht belangrijk is en biedt praktisch en persoonlijk advies op maat in een voortdurend veranderende wereld. Dat vereist een verfrissende manier van denken, een diepgaand inzicht in nieuwe technologieën en voldoende bewezen ervaring. De advocaat gelooft dat opportuniteiten ontstaan waar kennis gedeeld wordt. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen is klantgericht, speelt kort op de bal en spreekt eerlijk in een taal die…

Lees verder

Strafrechtelijke handhaving & compliance

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen specialiseert zich in strafrecht en regelgevende maatregelen binnen zakelijke context. Hij biedt uitgebreid advies en bijstand aan zowel publieke en private entiteiten als individuen in diverse stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken. Zijn expertise omvat zaken als witwassen, fraude, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, fiscale fraude en meer. Daarnaast voorziet hij in compliance-advies om bedrijven te beschermen tegen onaangekondigde inspecties en biedt hij trainingen om voorbereid…

Lees verder

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat

In het complexe landschap van wereldwijd zakendoen, waar beschuldigingen van financiële mismanagement, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie, of schendingen van internationale sancties elke organisatie kunnen overschaduwen, staat advocaat Bas A.S. van Leeuwen als een baken van juridische expertise. Hij gidst cliënten door het ingewikkelde doolhof van strafrechtelijke procedures, administratief toezicht en handhavingsmaatregelen. Met een focus op het aanpakken van kwesties zoals fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG-zorgen,…

Lees verder

Regulerende, Operationele, Analytische en Strategische uitdagingen

In de wereld van vandaag worden organisaties geconfronteerd met een steeds complexer wordend landschap van regelgeving, operationele uitdagingen, analytische vereisten en strategische beslissingen, met name op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen. Het voorkomen en bestrijden van fraude, financiële misdrijven en het waarborgen van naleving van ESG-normen zijn cruciale aspecten geworden van het behoud van de integriteit en reputatie van…

Lees verder

Ondersteuning van de transformatie van de organisaties van klanten

In de huidige dynamische en onderling verbonden wereldwijde omgeving staan organisaties voor veelzijdige uitdagingen die een alomvattende aanpak vereisen om complexe regelgevende, operationele, analytische en strategische landschappen te navigeren. Deze complexiteit is met name merkbaar op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en milieugerelateerde, sociale en bestuurlijke (ESG) overwegingen. Beschuldigingen van financiële onregelmatigheden, fraude of ethische schendingen kunnen een ernstige impact hebben op de reputatie en levensvatbaarheid…

Lees verder

Tarieven

Van Leeuwen Law Firm zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. voorschotnota’s en een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) honorarium, (2) administratiekosten, (3) gerechtskosten en (4) voorschotten. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het…

Lees verder

MVO

In de hedendaagse onderling verbonden wereld overstijgt het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) louter ethische verplichtingen; het belichaamt een fundamenteel economisch en ethisch mandaat. Dit principe, van toepassing op alle sectoren van de samenleving, inclusief juridische ondernemingen, benadrukt de symbiotische relatie tussen economische vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Van Leeuwen Law Firm staat als een testament van deze ethos, door haar praktijken af te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)…

Lees verder

Deelname aan het Systeem van Gesubsidieerde Rechtsbijstand

In het kader van het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand zet advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich in voor toegankelijke juridische bijstand op diverse rechtsgebieden. Zijn deelname aan dit systeem weerspiegelt zijn toewijding aan sociale verantwoordelijkheid, waarbij hij streft naar rechtvaardigheid en gelijke toegang tot juridische hulp voor iedereen, ongeacht financiële middelen. Van Leeuwen gaat verder dan zijn professionele verantwoordelijkheden en biedt begeleiding en juridische bijstand aan gezinnen en particulieren die…

Lees verder

Onderzoeken naar Omkoping en Corruptie

In een wereld waar illegale uitwisselingen de kern van eerlijke concurrentie bedreigen, staat advocaat van Leeuwen als een baken van verantwoordingsplicht. Zijn scherpe begrip van de juridische complexiteiten rondom omkoping en corruptie stelt hem in staat om met precisie door het labyrint van onderzoekspaden te navigeren. Puttend uit zijn uitgebreide ervaring, analyseert hij nauwgezet financiële transacties, onderzoekt hij corporate governance…

Lees verder

Kartelonderzoeken

Op het gebied van mededingingshandhaving komt advocaat van Leeuwen naar voren als een vastberaden voorvechter van eerlijke concurrentie en consumentenwelzijn. Met een goed begrip van het EU-mededingingsrecht, inclusief de Artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), leidt hij complexe onderzoeken naar anti-concurrentiegedrag en kartelovereenkomsten. Door rigoureuze analyse van marktdynamiek, prijsstrategieën en concurrentie-interacties,…

Lees verder

Onderzoeken naar Grondstoffen

In de snel veranderende wereld van de handel in grondstoffen staat advocaat van Leeuwen als een standvastige beschermer van de integriteit van de markt. Met oog voor detail duikt hij in het ingewikkelde web van toeleveringsketens, onderzoekt hij handelspraktijken en bestudeert hij transactiegegevens om tekenen van frauduleuze activiteit op te sporen. Gewapend met een diepgaand begrip van EU-regelgeving zoals de…

Lees verder

Cyberonderzoeken

In het digitale tijdperk staat advocaat van Leeuwen als een waakzame bewaker tegen cyberdreigingen en digitale wangedrag. Met een uitgebreid begrip van EU-cyberbeveiligingsvoorschriften zoals de Richtlijn inzake netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) en de Cybersecurity-verordening, leidt hij proactieve onderzoeken naar cyberincidenten en datalekken. Door gebruik te maken van geavanceerde forensische technieken en dreigingsinlichtingenanalyse, identificeert advocaat van Leeuwen daders en traceert hij…

Lees verder

Data-Onderzoeken

In een tijdperk waarin data zowel een handelswaar als een aansprakelijkheid is, staat advocaat van Leeuwen aan het front van de bescherming van digitale integriteit. Met een genuanceerd begrip van gegevensbeschermingswetten zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), navigeert hij met finesse door het complexe landschap van data-onderzoeken. Van cyberinbreuken tot interne bedreigingen,…

Lees verder

Fraudeonderzoeken

In het ingewikkelde web van bedrog en misleiding komt advocaat van Leeuwen naar voren als een meester-tacticus in het ontrafelen van fraudeschema’s en financiële misstanden. Met een diepgaand begrip van het Nederlandse strafrecht en EU-richtlijnen zoals de Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA), voert hij nauwgezette onderzoeken uit naar een scala aan fraudedelicten, waaronder financiële fraude, belastingontduiking en boekhoudfraude. Door…

Lees verder

Onderzoeken naar witwassen

In de schimmige wereld van illegale financiën komt advocaat van Leeuwen naar voren als een geduchte tegenstander van geldwitwassers en financiële criminelen. Met een diepgaand begrip van EU-richtlijnen zoals de Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5) en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), orkestreert hij veelzijdige onderzoeken om netwerken voor het witwassen van geld te ontmantelen. Door zorgvuldige analyse van…

Lees verder

Sanctieonderzoeken

In het rijk van internationale betrekkingen en veiligheid speelt advocaat van Leeuwen een cruciale rol bij het handhaven van sancties en het bestrijden van illegale financiering. Met een scherp begrip van EU-sanctieregimes, waaronder het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en de EU-blokkeringsverordening, voert hij grondige onderzoeken uit naar sanctieovertredingen en illegale financiële transacties. Door analyse van transactiegegevens, bedrijfsstructuren en internationale…

Lees verder

Effectenonderzoeken

In de dynamische wereld van effectenmarkten staat advocaat van Leeuwen als een onwankelbare verdediger van het vertrouwen van investeerders en de transparantie van de markt. Puttend uit zijn diepgaande kennis van EU-regelgeving zoals de Marktverordening Marktmanipulatie (MAR) en de Prospectusverordening, voert hij grondig onderzoek uit naar beschuldigingen van insider trading, marktmanipulatie en effectenfraude. Door zorgvuldige analyse van handelspatronen, communicatierecords en…

Lees verder

Preventie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zet zich in voor preventie door actieve betrokkenheid bij gemeenschappen, onderwijs als empowerment te benadrukken en een holistische strategie toe te passen. Door het bevorderen van een proactieve cultuur, cultureel gevoelige initiatieven en samenwerking met organisaties streeft hij ernaar juridische kwesties te voorkomen voordat ze escaleren. Van Leeuwen anticipeert op juridische ontwikkelingen, orkestreert een symfonie van juridisch onderwijs en bevordert inclusiviteit. Met meetbare impact en…

Lees verder

Detectie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich door zijn juridische deskundigheid bij het proactief identificeren van mogelijke juridische uitdagingen en risico’s voor zijn cliënten. Zijn allesomvattende aanpak omvat grondige beoordelingen en gepersonaliseerde consultaties om juridische kwesties vroegtijdig op te sporen. Door zorgen aan te pakken voordat ze escaleren, draagt hij bij aan efficiënte en effectieve oplossingen. De toewijding aan uitmuntendheid, strategische begeleiding en holistische benadering maken hem tot een toegewijde…

Lees verder

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in verschillende rechtsgebieden. Zijn expertise strekt zich uit over strafrechtelijke aanklachten, administratieve geschillen, contractbreuken, familieconflicten en zaken met betrekking tot minderjarigen. Bekend om zijn diepgaand juridisch onderzoek, bouwt hij sterke zaken door een strategische verdediging op te zetten. Van Leeuwen’s analytische precisie, aanpassingsvermogen aan diverse rechtsgebieden en empathische benadering van familie- en jeugdzaken definiëren zijn…

Lees verder

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij identificeert juridische uitdagingen snel en onderneemt proactieve stappen om ze aan te pakken. Zijn benadering omvat gepersonaliseerde responsplannen op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van cliënten, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse maatregelen zoals juridische brieven en onderhandelingen. Van Leeuwen staat bekend om zijn beheersing van juridische taal, innovatief denken en een holistische,…

Lees verder

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere en inzichtelijke begeleiding aan cliënten. Hij zorgt ervoor dat cliënten goed geïnformeerd zijn over hun juridische opties, rechten en mogelijke uitkomsten. Via open communicatie en transparant advies stelt hij cliënten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen die in lijn zijn met hun beste belangen. De aanpak van Bas A.S. van Leeuwen omvat nauwgezette…

Lees verder

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige aanpak van geschillen. Of het nu gaat om strafrechtbanken, administratieve tribunalen of civiele procedures, hij benut zijn expertise om op te komen voor de rechten en belangen van zijn cliënten. Bekend om zijn zorgvuldige voorbereiding is de processtrategie van Van Leeuwen gericht op het behalen van de best mogelijke resultaten. Zijn veelzijdigheid strekt zich…

Lees verder

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden van gunstige voorwaarden door middel van vaardige onderhandelingstechnieken. Hij geeft de voorkeur aan vriendschappelijke oplossingen en legt de nadruk op samenwerking en constructieve uitkomsten boven langdurige juridische geschillen. Van Leeuwen benadert onderhandelingen met een holistisch perspectief, waarbij hij zowel directe juridische implicaties als bredere contexten in overweging neemt. Zijn toewijding omvat strategisch het vermijden…

Lees verder

Integriteit

Integriteit is het fundament waarop Van Leeuwen Law Firm is gebouwd, met name in de cruciale context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het kantoor begrijpt dat haar reputatie haar meest waardevolle bezit is en is toegewijd aan het handhaven van…

Lees verder

Collaboratieve Benadering

Een collaboratieve benadering is niet alleen een strategie, maar een fundamenteel principe dat de interacties binnen het kantoor en met externe belanghebbenden leidt. In de strijd tegen financiële economische criminaliteit erkent het kantoor dat collectieve actie essentieel is. Samenwerking, samenwerking en partnerschap…

Lees verder

Maatschappelijke Impact

Maatschappelijke impact is niet slechts een nevenproduct, maar een fundamentele kernwaarde die elke actie bij Van Leeuwen Law Firm beïnvloedt, met name in de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het kantoor erkent de verstrekkende gevolgen van financiële misdrijven voor individuen en de…

Lees verder

Geleverde Waarde

“Geleverde Waarde” gaat verder dan het nakomen van juridische verplichtingen; het omvat het maken van een tastbare en positieve impact op de samenleving. Van Leeuwen Law Firm erkent haar bredere verantwoordelijkheid om positief bij te dragen aan de gemeenschappen die zij bedient.…

Lees verder

Cliënten op de Eerste Plaats

“Cliënten Komen Eerst” is niet slechts een motto, maar een leidend principe dat de benadering van het kantoor bij het uitoefenen van het recht definieert, met name in de context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Cliënten vertrouwen het kantoor met…

Lees verder

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” is niet alleen een waarde bij Van Leeuwen Law Firm; het is de hoeksteen van het ethisch kader, met name in de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het kantoor gelooft in het behandelen van elk individu met waardigheid, rechtvaardigheid…

Lees verder

Strategisch Perspectief

“Het Strategisch Perspectief” is een fundamentele pijler binnen het kantoor, met name in de context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Gezien het ingewikkelde landschap van financiële misdrijven benadrukt het kantoor het belang van effectieve strategieën die verder gaan dan juridische…

Lees verder

De Kunst van het Mogelijke Uitbreiden

In het hart van Van Leeuwen Law Firm staat de toewijding aan “Het Uitbreiden van de Kunst van het Mogelijke”. Deze kernwaarde weerspiegelt een diepe toewijding om voorbij conventionele grenzen te gaan bij het aanpakken van de complexe uitdagingen van financiële vergrijpen.…

Lees verder

Groei door Anderen te Laten Groeien

“Groeien door Anderen te Laten Groeien” staat als het essentiële ethos dat de kern vormt van Van Leeuwen Law Firm. Verder dan slechts een juridische doctrine, articuleert dit principe een…

Lees verder

Leiden met Integriteit

“Leiden met Integriteit” vestigt zich als een baken binnen het juridische landschap, vooral in de cruciale arena van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Verder dan slechts een principe, dient…

Lees verder

Overwinnen van Complexiteit

“Complexiteit Overwinnen” overstijgt de gangbare juridische retoriek en positioneert zich als een baken binnen de principes van Van Leeuwen Law Firm, vooral in het labyrint van de strijd tegen financiële…

Lees verder

Inspirerende Impact Sturen

“Inspirerende Impact Sturen” neemt een cruciale rol in het verhaal van Van Leeuwen Law Firm, vooral in de kritieke context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Meer dan een…

Lees verder

Verheldering Brengen

“Verheldering Brengen” neemt een centrale rol in binnen de ethos van Van Leeuwen Law Firm, vooral in de kritieke context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het gaat verder…

Lees verder

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de…

Lees verder

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Deze benadering omvat het opsplitsen van de zaak in afzonderlijke onderdelen en het schatten van de…

Lees verder

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten…

Lees verder

Gesubsidieerde Rechtbijstand

In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van…

Lees verder

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn bij een juridische of administratieve procedure. Dit recht geldt zelfs wanneer juridische vertegenwoordiging niet verplicht is, waardoor cliënten…

Lees verder

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van…

Lees verder

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn…

Lees verder

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria…

Lees verder

Transport

Van Leeuwen Law Firm erkent het belang van duurzame transportpraktijken. Het kantoor streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk in verband met…

Meer Informatie

Toewijding aan de Cliënt

De toewijding van een organisatie aan haar cliënten vormt het fundament van haar bestaan. Het gaat verder dan het leveren van producten of diensten; het omvat het bevorderen van vertrouwen,…

Lees verder

Toewijding aan het Bedrijf

De toewijding aan het bedrijf omvat de inzet van de organisatie voor haar missie, visie en waarden. Het omvat een cultuur van integriteit, verantwoordingsplicht en excellentie op alle niveaus. Deze…

Lees verder

Toewijding aan Medewerkers

De toewijding van een organisatie aan haar medewerkers is fundamenteel voor haar succes en duurzaamheid. Het draait om het creëren van een ondersteunende, inclusieve en empowerende werkomgeving waar medewerkers zich…

Lees verder

Toewijding aan Sociaal

De toewijding aan sociale verantwoordelijkheid weerspiegelt de erkenning van de organisatie van haar bredere impact op de samenleving en het milieu. Het omvat actieve bijdragen aan het verbeteren van gemeenschappen,…

Lees verder

Automotive & Mobility

De sector van Automotive & Mobiliteit vormt een uitgestrekt en dynamisch domein, dat een veelheid aan industrieën omvat die betrokken zijn bij het creëren, produceren, distribueren en onderhouden van voertuigen en bijbehorende diensten. Van traditionele autofabrikanten die gestroomlijnde sedans vervaardigen tot innovatieve…

Lees verder

Chemiesector

De chemiesector vormt een onmisbare hoeksteen van de moderne beschaving, die door talloze industrieën heen weeft en het wezen van ons dagelijks leven raakt. Zijn ingewikkelde web van productie-, distributie- en verkoopactiviteiten omvat een breed spectrum aan chemische producten, variërend van de…

Lees verder

Consumentengoederen & detailhandel

De sector Consumer & Retail omvat bedrijven die zich bezighouden met de verkoop van goederen en diensten aan consumenten. Het is een brede sector die verschillende subsectoren omvat, waaronder detailhandel, voedingsmiddelen en dranken, kleding en mode, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, persoonlijke verzorging, enzovoort.…

Lees verder

Corporate Crime & Investigations

Corporate Crime & Investigations, ook wel bekend als zakelijke criminaliteit en onderzoeken, verwijst naar juridische kwesties die zich voordoen wanneer bedrijven en organisaties betrokken zijn bij criminele activiteiten of vermeende schendingen van wet- en regelgeving. Deze kwesties kunnen variëren van fraude, corruptie…

Lees verder

Familiale ondernemingen & vermogensbeheer

De Private Wealth-sector is niet zomaar een niche; het is een onmisbare hoeksteen binnen de financiële dienstverlening, speciaal afgestemd op de behoeften van individuen met een hoog vermogen (HNWIs), ultra-hoog vermogen (UHNWIs), family offices en welgestelde families. Deze sector biedt een uitgebreid…

Lees verder

Financiële instellingen & verzekeringen

De sector Financiële instellingen & verzekeringen omvat een breed scala aan bedrijven en instellingen die actief zijn in de financiële dienstverlening en verzekeringssector. Deze sector speelt een cruciale rol in het faciliteren van financiële transacties, het verstrekken van leningen, het beheren van…

Lees verder

Gezondheidszorg, biowetenschappen & farmacie

De Life Sciences & Healthcare sector is niet zomaar een industrie; het is een krachtpatser van innovatie en vooruitgang, die elk aspect van ons leven raakt. Van de ontwikkeling van levensreddende medicijnen tot baanbrekende medische technologieën, deze sector is de levensader van…

Lees verder

Hotels, Hospitality & Leisure

De Hotels, Hospitality & Leisure sector omvat bedrijven en activiteiten die gericht zijn op het bieden van accommodatie, gastvrijheid en recreatieve diensten aan klanten. Deze sector speelt een belangrijke rol in de toeristische industrie en biedt gasten een breed scala aan diensten,…

Lees verder

Industrie 4.0

Industrie 4.0, ook bekend als de Vierde Industriële Revolutie, verwijst naar de integratie van geavanceerde digitale technologieën en automatisering in de productiesector. Het vertegenwoordigt een nieuwe fase van industrialisatie die gebruikmaakt van technologieën zoals het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI),…

Lees verder

Logistiek & Transport

De sector Logistiek & transport omvat de bedrijven en activiteiten die betrokken zijn bij het verplaatsen, opslaan en distribueren van goederen en personen. Het is een essentiële sector in de economie, omdat het zorgt voor een soepele bevoorrading van goederen en het…

Lees verder

Luchtvaart, ruimtevaart en defensie

De sector Aerospace & Defence omvat alle bedrijven en organisaties die actief zijn in de luchtvaart-, ruimtevaart- en defensie-industrie. Deze sector is zeer divers en omvat zowel commerciële luchtvaartmaatschappijen, fabrikanten van vliegtuigen en ruimtevaartuigen, defensiebedrijven, als ook leveranciers van componenten, technologieën en…

Lees verder

Overheidsinstanties & publieke sector

De sector Public services & education omvat alle publieke diensten en onderwijsinstellingen die gericht zijn op het leveren van essentiële diensten aan de samenleving en het bieden van onderwijs en opleidingsmogelijkheden.…

Lees verder

Particuliere Veiligheidsbranche

De sector Particuliere Beveiliging verwijst naar het domein waarin particuliere beveiligingsbedrijven actief zijn. Deze bedrijven leveren beveiligingsdiensten aan particulieren, organisaties en instellingen, met als doel het waarborgen van veiligheid en het beschermen van personen, eigendommen en belangen.…

Lees verder

Professionele dienstverlenings- en adviesbureaus

Professionele diensten- en adviesbureaus bekleden een cruciale positie in de wereldeconomie door essentiële expertise en begeleiding te bieden aan organisaties in uiteenlopende sectoren. Deze bureaus bieden een breed scala aan diensten, waaronder juridisch advies, accountancy, advisering en consultancy. Klanten, variërend van multinationale…

Lees verder

Taxibranche

De taxibranche verwijst naar het bedrijfssegment dat zich bezighoudt met het aanbieden van taxi- en personenvervoersdiensten. Het omvat bedrijven en individuele exploitanten die taxi's exploiteren en passagiers vervoeren van de ene locatie naar de andere.…

Lees verder

Technologie, media en communicatie (TMC)

De sector Technologie, Media en Communicatie (TMC) is niet zomaar een industrie – het vormt het kloppende hart van onze moderne economie. Met zijn diverse scala aan bedrijven die de manier waarop we technologie gebruiken, media consumeren en communiceren vormgeven, is het…

Lees verder

Thuiszorgsector

De thuiszorgsector omvat alle diensten en activiteiten die gericht zijn op het leveren van zorg en ondersteuning aan mensen in hun eigen huis. Het is een sector die zich richt op het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de zelfstandigheid van…

Lees verder

Vastgoed-, Infrastructuur- en Energiesector

De sector Vastgoed, Infrastructuur & Energie staat als een hoeksteen van de moderne beschaving, waarbij het een divers scala aan industrieën omvat die de fysieke en economische landschappen van gemeenschappen over de hele wereld vormgeven. Van de bouw van commerciële en residentiële…

Lees verder

Persoonlijke Ontmoeting

Indien u de voorkeur geeft aan een persoonlijke ontmoeting, kunt u een afspraak maken om de advocaat Bas A.S. van Leeuwen in zijn kantoor te ontmoeten. Tijdens deze afspraak zal de advocaat u persoonlijk ontvangen in zijn kantoor en uitgebreid de tijd…

Lees verder

Videoconferentie

Als u de voorkeur geeft aan een videoconsultatie, kunt u een afspraak maken voor een videoconferentie met advocaat Bas A.S. van Leeuwen. Dit biedt u de mogelijkheid om advies te krijgen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen, wat met name handig…

Lees verder

Telefonisch Consult

Als u de voorkeur geeft aan een telefonisch consult, kunt u een verzoek indienen om door advocaat Bas A.S. van Leeuwen teruggebeld te worden. Dit stelt u in staat om uw zaak te bespreken en uw vragen te stellen vanuit het comfort…

Lees verder

E-mail Consultatie

Als u slechts een specifieke vraag heeft en deze op een formele manier wilt stellen, kunt u een e-mail sturen naar advocaat Bas A.S. van Leeuwen. In uw e-mail kunt u gedetailleerd uw vraag uiteenzetten, waardoor de advocaat u een nauwkeurig en…

Lees verder
//

Welke organisaties vallen onder de reikwijdte van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke regelgeving die bedrijven verplicht om gedetailleerde duurzaamheidsinformatie te rapporteren. Het is essentieel om tijdig te beginnen met de voorbereiding, omdat de CSRD aanzienlijke inspanningen kan vergen om aan de rapportagevereisten te voldoen. Het…

Lees verder
/

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor moderne bedrijven die streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Duurzame rapportages, ook wel bekend als duurzaamheidsrapportages of ESG-rapportages (Environmental, Social, and Governance), bieden inzicht in de…

Lees verder
/

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor moderne bedrijven die streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Duurzame rapportages, ook wel bekend als duurzaamheidsrapportages of ESG-rapportages (Environmental, Social, and Governance), bieden inzicht in de…

Lees verder
//

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten en -deadlines die in de richtlijn zijn vastgesteld. Compliance met CSRD is essentieel om transparantie en verantwoordingsplicht op het gebied van duurzaamheid te bevorderen en ervoor…

Lees verder
//

De reikwijdte van de rapportagevereisten onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die tot doel heeft de rapportage van duurzaamheidsinformatie door beursgenoteerde en grote bedrijven binnen de Europese Unie (EU) te verbeteren en uit te breiden. De CSRD breidt de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD)…

Lees verder
1 2 3 17