VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft zich op de kaart gezet als een multidisciplinair advocatenkantoor dat uitblinkt in klantgericht denken. Het verhaal van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is er een van kansen grijpen, doorzettingsvermogen, en bovenal, ondernemerschap. Vanuit zijn kantoor in Utrecht fungeert de advocaat als een extensie van uw team. Hij verkiest een hechte cliënt-advocaatrelatie, terwijl zijn hyper-professionele aanpak tot uitstekende prestaties leidt. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.…

Meer informatie

Geldwitwassen

Geldwitwassen is een complexe financiële misdaad die inhoudt dat de oorsprong van illegaal verkregen geld wordt verhuld, meestal via een reeks transacties, om het te laten lijken alsof het afkomstig is van legitieme bronnen. Het primaire doel van geldwitwassen is om illegale…

Lees verder

Financiering van Terrorisme

Financiering van terrorisme omvat het verstrekken of verzamelen van fondsen met als doel terroristische activiteiten of organisaties te ondersteunen. Het omvat verschillende illegale financiële activiteiten die tot doel hebben het plegen van terroristische daden te vergemakkelijken, waaronder rekrutering, training, planning en uitvoering…

Lees verder

Sancties en embargo’s

Sancties en embargo’s zijn maatregelen die door regeringen of internationale organisaties worden opgelegd om economische en financiële transacties met specifieke landen, entiteiten of personen te beperken of te verbieden. Deze maatregelen worden vaak gebruikt als diplomatieke instrumenten om internationaal recht af te…

Lees verder

Fraude

Fraude is een opzettelijke en bedrieglijke handeling met als doel onrechtmatig financieel of persoonlijk gewin te verkrijgen, of financieel verlies of schade toe te brengen aan anderen. Het omvat een breed scala aan illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot valse voorstelling…

Lees verder

Omkooppraktijken en Corruptie

Omkooppraktijken en corruptie verwijzen naar illegale praktijken waarbij het aanbieden, geven, ontvangen of vragen van iets van waarde plaatsvindt als middel om de acties of beslissingen van personen of organisaties in machtsposities of met autoriteit te beïnvloeden voor persoonlijk of organisatorisch gewin.…

Lees verder

Tax Evasion and Tax Fraud

Belastingontduiking en belastingfraude verwijzen naar illegale activiteiten die erop gericht zijn om opzettelijk belastingen die verschuldigd zijn aan de overheid te ontlopen of belastingwetten te manipuleren om de belastingverplichting te verminderen. Belastingontduiking omvat het opzettelijk onder rapporteren van inkomen, overdrijven van aftrekposten…

Lees verder

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie verwijst naar verschillende illegale activiteiten die de integriteit en eerlijkheid van financiële markten verstoren, waardoor het vertrouwen van beleggers en de stabiliteit van de markt worden ondermijnd. Marktmanipulatie kan verschillende vormen aannemen, waaronder handel met voorkennis, marktmanipulatie en de verspreiding van…

Lees verder

Collusie en Antitrustschendingen

Collusie en antitrustschendingen verwijzen naar illegale praktijken waarbij concurrerende bedrijven of individuen geheime overeenkomsten of afspraken maken om marktprijzen te manipuleren, concurrentie te beperken en consumenten te schaden. Samenspanning omvat typisch acties zoals prijsafspraken, biedingenmanipulatie, marktverdeling en andere gezamenlijke inspanningen om de…

Lees verder

Cybercriminaliteit en Datalekken

Cybercriminaliteit verwijst naar criminele activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van computers, netwerken of het internet, vaak gericht op financiële systemen, instellingen of individuen voor illegale financiële winst. Dit type misdaad omvat een breed scala aan illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt…

Lees verder

Multidisciplinair en Multidimensionaal

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen stippelt samen met u uw parcours uit in het complexe kluwen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij wijst u de weg en vergezelt u. De advocaat zet al zijn ervaring en expertise voor u in, creëert een duurzame meerwaarde en deelt vrij en openlijk al zijn kennis. En u? U gaat vooruit met de zekerheid dat over alles heel goed is nagedacht. De juridische context…

Lees verder

Integriteit, Authenticiteit en Consistentie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen luistert naar wat écht belangrijk is en biedt praktisch en persoonlijk advies op maat in een voortdurend veranderende wereld. Dat vereist een verfrissende manier van denken, een diepgaand inzicht in nieuwe technologieën en voldoende bewezen ervaring. De advocaat gelooft dat opportuniteiten ontstaan waar kennis gedeeld wordt. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen is klantgericht, speelt kort op de bal en spreekt eerlijk in een taal die…

Lees verder

Strafrechtelijke handhaving & compliance

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen specialiseert zich in strafrecht en regelgevende maatregelen binnen zakelijke context. Hij biedt uitgebreid advies en bijstand aan zowel publieke en private entiteiten als individuen in diverse stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken. Zijn expertise omvat zaken als witwassen, fraude, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, fiscale fraude en meer. Daarnaast voorziet hij in compliance-advies om bedrijven te beschermen tegen onaangekondigde inspecties en biedt hij trainingen om voorbereid…

Lees verder

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat

In het complexe landschap van wereldwijd zakendoen, waar beschuldigingen van financiële mismanagement, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie, of schendingen van internationale sancties elke organisatie kunnen overschaduwen, staat advocaat Bas A.S. van Leeuwen als een baken van juridische expertise. Hij gidst cliënten door het ingewikkelde doolhof van strafrechtelijke procedures, administratief toezicht en handhavingsmaatregelen. Met een focus op het aanpakken van kwesties zoals fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG-zorgen,…

Lees verder

Regulerende, Operationele, Analytische en Strategische uitdagingen

In de wereld van vandaag worden organisaties geconfronteerd met een steeds complexer wordend landschap van regelgeving, operationele uitdagingen, analytische vereisten en strategische beslissingen, met name op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen. Het voorkomen en bestrijden van fraude, financiële misdrijven en het waarborgen van naleving van ESG-normen zijn cruciale aspecten geworden van het behoud van de integriteit en reputatie van…

Lees verder

Ondersteuning van de transformatie van de organisaties van klanten

In de huidige dynamische en onderling verbonden wereldwijde omgeving staan organisaties voor veelzijdige uitdagingen die een alomvattende aanpak vereisen om complexe regelgevende, operationele, analytische en strategische landschappen te navigeren. Deze complexiteit is met name merkbaar op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en milieugerelateerde, sociale en bestuurlijke (ESG) overwegingen. Beschuldigingen van financiële onregelmatigheden, fraude of ethische schendingen kunnen een ernstige impact hebben op de reputatie en levensvatbaarheid…

Lees verder

Tarieven

Van Leeuwen Law Firm zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. voorschotnota’s en een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) honorarium, (2) administratiekosten, (3) gerechtskosten en (4) voorschotten. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het…

Lees verder

MVO

In de hedendaagse onderling verbonden wereld overstijgt het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) louter ethische verplichtingen; het belichaamt een fundamenteel economisch en ethisch mandaat. Dit principe, van toepassing op alle sectoren van de samenleving, inclusief juridische ondernemingen, benadrukt de symbiotische relatie tussen economische vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Van Leeuwen Law Firm staat als een testament van deze ethos, door haar praktijken af te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)…

Lees verder

Strafrechtelijke Kwesties

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). De advocaat is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Hij staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.…

Lees verder

Bestuursrechtelijke Toezicht- en Handhavingszaken

Het Publiek- en Administratief recht omvat de rechtsregels voor de verhouding tussen de overheid en de burger. Daarnaast regelt het Publiek- en Administratief recht de verhouding tussen de verschillende overheidsinstanties onderling. Publiek- en Administratief recht is heel uitgebreid en heeft betrekking op onder meer overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking, wegenrecht, overheidsaansprakelijkheid, onteigeningen, domeinconcessies, omgeving, milieu, onroerend erfgoed, tuchtzaken etc.…

Lees verder

Contractenrecht

Opstellen commerciële handelscontracten (inkoop, verkoop, samenwerking, agentuur, distributie, transport en opslag) / Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten / Geschillen over de nakoming van overeenkomsten / Verkrijgen van schadevergoeding / Procederen over nakomen van afspraken of verkrijgen van schadevergoeding / Problemen met deurwaarders / Aanvechten van BKR-registraties…

Lees verder

Personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht

Wanneer het fout loopt in uw gezin of familie en de emoties maken dat u er zelf niet uitgeraakt, is juridische hulp met een menselijke toets meer dan welkom. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN beschikt over een uitgebreide kennis van en praktijkervaring met uiteenlopende materies zoals naam, afstamming, adoptie, voogdij, huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning, schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning of -erkenning, echtscheiding en problemen tussen ongehuwde samenwoners. Rekening houdend met het belang van het kind adviseert en begeleidt hij u in het uitwerken van verschillende regelingen voor ouderlijk gezag, verblijf en alimentatie. Ook voor conflicten over uw onderhouds- en bijdrageplicht als echtgenoot of ex-echtgenoot kunt u rekenen op de kennis en praktijkervaring van de advocaat.…

Lees verder

Preventie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zet zich in voor preventie door actieve betrokkenheid bij gemeenschappen, onderwijs als empowerment te benadrukken en een holistische strategie toe te passen. Door het bevorderen van een proactieve cultuur, cultureel gevoelige initiatieven en samenwerking met organisaties streeft hij ernaar juridische kwesties te voorkomen voordat ze escaleren. Van Leeuwen anticipeert op juridische ontwikkelingen, orkestreert een symfonie van juridisch onderwijs en bevordert inclusiviteit. Met meetbare impact en…

Lees verder

Detectie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich door zijn juridische deskundigheid bij het proactief identificeren van mogelijke juridische uitdagingen en risico’s voor zijn cliënten. Zijn allesomvattende aanpak omvat grondige beoordelingen en gepersonaliseerde consultaties om juridische kwesties vroegtijdig op te sporen. Door zorgen aan te pakken voordat ze escaleren, draagt hij bij aan efficiënte en effectieve oplossingen. De toewijding aan uitmuntendheid, strategische begeleiding en holistische benadering maken hem tot een toegewijde…

Lees verder

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in verschillende rechtsgebieden. Zijn expertise strekt zich uit over strafrechtelijke aanklachten, administratieve geschillen, contractbreuken, familieconflicten en zaken met betrekking tot minderjarigen. Bekend om zijn diepgaand juridisch onderzoek, bouwt hij sterke zaken door een strategische verdediging op te zetten. Van Leeuwen’s analytische precisie, aanpassingsvermogen aan diverse rechtsgebieden en empathische benadering van familie- en jeugdzaken definiëren zijn…

Lees verder

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij identificeert juridische uitdagingen snel en onderneemt proactieve stappen om ze aan te pakken. Zijn benadering omvat gepersonaliseerde responsplannen op maat gemaakt voor de specifieke behoeften van cliënten, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse maatregelen zoals juridische brieven en onderhandelingen. Van Leeuwen staat bekend om zijn beheersing van juridische taal, innovatief denken en een holistische,…

Lees verder

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere en inzichtelijke begeleiding aan cliënten. Hij zorgt ervoor dat cliënten goed geïnformeerd zijn over hun juridische opties, rechten en mogelijke uitkomsten. Via open communicatie en transparant advies stelt hij cliënten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen die in lijn zijn met hun beste belangen. De aanpak van Bas A.S. van Leeuwen omvat nauwgezette…

Lees verder

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige aanpak van geschillen. Of het nu gaat om strafrechtbanken, administratieve tribunalen of civiele procedures, hij benut zijn expertise om op te komen voor de rechten en belangen van zijn cliënten. Bekend om zijn zorgvuldige voorbereiding is de processtrategie van Van Leeuwen gericht op het behalen van de best mogelijke resultaten. Zijn veelzijdigheid strekt zich…

Lees verder

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden van gunstige voorwaarden door middel van vaardige onderhandelingstechnieken. Hij geeft de voorkeur aan vriendschappelijke oplossingen en legt de nadruk op samenwerking en constructieve uitkomsten boven langdurige juridische geschillen. Van Leeuwen benadert onderhandelingen met een holistisch perspectief, waarbij hij zowel directe juridische implicaties als bredere contexten in overweging neemt. Zijn toewijding omvat strategisch het vermijden…

Lees verder

Integriteit

Integriteit is het fundament waarop Van Leeuwen Law Firm is gebouwd, met name in de cruciale context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het kantoor begrijpt dat haar reputatie haar meest waardevolle bezit is en is toegewijd aan het handhaven van…

Lees verder

Collaboratieve Benadering

Een collaboratieve benadering is niet alleen een strategie, maar een fundamenteel principe dat de interacties binnen het kantoor en met externe belanghebbenden leidt. In de strijd tegen financiële economische criminaliteit erkent het kantoor dat collectieve actie essentieel is. Samenwerking, samenwerking en partnerschap…

Lees verder

Maatschappelijke Impact

Maatschappelijke impact is niet slechts een nevenproduct, maar een fundamentele kernwaarde die elke actie bij Van Leeuwen Law Firm beïnvloedt, met name in de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het kantoor erkent de verstrekkende gevolgen van financiële misdrijven voor individuen en de…

Lees verder

Geleverde Waarde

“Geleverde Waarde” gaat verder dan het nakomen van juridische verplichtingen; het omvat het maken van een tastbare en positieve impact op de samenleving. Van Leeuwen Law Firm erkent haar bredere verantwoordelijkheid om positief bij te dragen aan de gemeenschappen die zij bedient.…

Lees verder

Cliënten op de Eerste Plaats

“Cliënten Komen Eerst” is niet slechts een motto, maar een leidend principe dat de benadering van het kantoor bij het uitoefenen van het recht definieert, met name in de context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Cliënten vertrouwen het kantoor met…

Lees verder

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” is niet alleen een waarde bij Van Leeuwen Law Firm; het is de hoeksteen van het ethisch kader, met name in de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het kantoor gelooft in het behandelen van elk individu met waardigheid, rechtvaardigheid…

Lees verder

Strategisch Perspectief

“Het Strategisch Perspectief” is een fundamentele pijler binnen het kantoor, met name in de context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Gezien het ingewikkelde landschap van financiële misdrijven benadrukt het kantoor het belang van effectieve strategieën die verder gaan dan juridische…

Lees verder

De Kunst van het Mogelijke Uitbreiden

In het hart van Van Leeuwen Law Firm staat de toewijding aan “Het Uitbreiden van de Kunst van het Mogelijke”. Deze kernwaarde weerspiegelt een diepe toewijding om voorbij conventionele grenzen te gaan bij het aanpakken van de complexe uitdagingen van financiële vergrijpen.…

Lees verder

Groei door Anderen te Laten Groeien

“Groeien door Anderen te Laten Groeien” staat als het essentiële ethos dat de kern vormt van Van Leeuwen Law Firm. Verder dan slechts een juridische doctrine, articuleert dit principe een…

Lees verder

Leiden met Integriteit

“Leiden met Integriteit” vestigt zich als een baken binnen het juridische landschap, vooral in de cruciale arena van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Verder dan slechts een principe, dient…

Lees verder

Overwinnen van Complexiteit

“Complexiteit Overwinnen” overstijgt de gangbare juridische retoriek en positioneert zich als een baken binnen de principes van Van Leeuwen Law Firm, vooral in het labyrint van de strijd tegen financiële…

Lees verder

Inspirerende Impact Sturen

“Inspirerende Impact Sturen” neemt een cruciale rol in het verhaal van Van Leeuwen Law Firm, vooral in de kritieke context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Meer dan een…

Lees verder

Verheldering Brengen

“Verheldering Brengen” neemt een centrale rol in binnen de ethos van Van Leeuwen Law Firm, vooral in de kritieke context van de strijd tegen financiële economische criminaliteit. Het gaat verder…

Lees verder

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de…

Lees verder

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Deze benadering omvat het opsplitsen van de zaak in afzonderlijke onderdelen en het schatten van de…

Lees verder

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten…

Lees verder

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn bij een juridische of administratieve procedure. Dit recht geldt zelfs wanneer juridische vertegenwoordiging niet verplicht is, waardoor cliënten…

Lees verder

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van…

Lees verder

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn…

Lees verder

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria…

Lees verder

Transport

Van Leeuwen Law Firm erkent het belang van duurzame transportpraktijken. Het kantoor streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk in verband met…

Meer Informatie

Toewijding aan de Cliënt

De toewijding van een organisatie aan haar cliënten vormt het fundament van haar bestaan. Het gaat verder dan het leveren van producten of diensten; het omvat het bevorderen van vertrouwen,…

Lees verder

Toewijding aan het Bedrijf

De toewijding aan het bedrijf omvat de inzet van de organisatie voor haar missie, visie en waarden. Het omvat een cultuur van integriteit, verantwoordingsplicht en excellentie op alle niveaus. Deze…

Lees verder

Toewijding aan Medewerkers

De toewijding van een organisatie aan haar medewerkers is fundamenteel voor haar succes en duurzaamheid. Het draait om het creëren van een ondersteunende, inclusieve en empowerende werkomgeving waar medewerkers zich…

Lees verder

Toewijding aan Sociaal

De toewijding aan sociale verantwoordelijkheid weerspiegelt de erkenning van de organisatie van haar bredere impact op de samenleving en het milieu. Het omvat actieve bijdragen aan het verbeteren van gemeenschappen,…

Lees verder

Automotive & Mobility

De sector Automotive & Mobility omvat alle bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de productie, distributie, verkoop, service en mobiliteit van voertuigen. Het omvat zowel de traditionele auto-industrie als nieuwe spelers in de mobiliteitssector.…

Lees verder

Biowetenschappen & Gezondheid

De sector Biowetenschappen en Gezondheid omvat alle bedrijven, organisaties en instellingen die actief zijn op het gebied van biowetenschappen, gezondheidszorg, medische technologie en aanverwante gebieden. Deze sector speelt een cruciale rol in het begrijpen van biologische processen, het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen…

Lees verder

Business & Professional Services

De sector Business & professional services omvat een breed scala aan dienstverlenende bedrijven die zakelijke en professionele diensten leveren aan andere bedrijven. Het is een essentiële sector die ondersteuning biedt aan verschillende bedrijven en industrieën.…

Lees verder

Chemicals sector

De sector Chemicals omvat bedrijven die zich bezighouden met de productie, verkoop en distributie van chemische stoffen en materialen. Om succesvol te zijn in de sector Chemicals, moeten bedrijven aandacht besteden aan duurzaamheid, innovatie, veiligheid en naleving van regelgeving. Daarnaast is het…

Lees verder

Consumer & Retail

De sector Consumer & Retail omvat bedrijven die zich bezighouden met de verkoop van goederen en diensten aan consumenten. Het is een brede sector die verschillende subsectoren omvat, waaronder detailhandel, voedingsmiddelen en dranken, kleding en mode, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, persoonlijke verzorging, enzovoort.…

Lees verder

Corporate Crime & Investigations

Corporate Crime & Investigations, ook wel bekend als zakelijke criminaliteit en onderzoeken, verwijst naar juridische kwesties die zich voordoen wanneer bedrijven en organisaties betrokken zijn bij criminele activiteiten of vermeende schendingen van wet- en regelgeving. Deze kwesties kunnen variëren van fraude, corruptie…

Lees verder

Financiële instellingen & verzekeringen

De sector Financiële instellingen & verzekeringen omvat een breed scala aan bedrijven en instellingen die actief zijn in de financiële dienstverlening en verzekeringssector. Deze sector speelt een cruciale rol in het faciliteren van financiële transacties, het verstrekken van leningen, het beheren van…

Lees verder

Hotels, Hospitality & Leisure

De Hotels, Hospitality & Leisure sector omvat bedrijven en activiteiten die gericht zijn op het bieden van accommodatie, gastvrijheid en recreatieve diensten aan klanten. Deze sector speelt een belangrijke rol in de toeristische industrie en biedt gasten een breed scala aan diensten,…

Lees verder

Industrie 4.0

Industrie 4.0, ook bekend als de Vierde Industriële Revolutie, verwijst naar de integratie van geavanceerde digitale technologieën en automatisering in de productiesector. Het vertegenwoordigt een nieuwe fase van industrialisatie die gebruikmaakt van technologieën zoals het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI),…

Lees verder

Logistiek & Transport

De sector Logistiek & transport omvat de bedrijven en activiteiten die betrokken zijn bij het verplaatsen, opslaan en distribueren van goederen en personen. Het is een essentiële sector in de economie, omdat het zorgt voor een soepele bevoorrading van goederen en het…

Lees verder

Luchtvaart-, Ruimtevaart- & Defensie-industrie

De sector Aerospace & Defence omvat alle bedrijven en organisaties die actief zijn in de luchtvaart-, ruimtevaart- en defensie-industrie. Deze sector is zeer divers en omvat zowel commerciële luchtvaartmaatschappijen, fabrikanten van vliegtuigen en ruimtevaartuigen, defensiebedrijven, als ook leveranciers van componenten, technologieën en…

Lees verder

Particuliere Beveiliging

De sector Particuliere Beveiliging verwijst naar het domein waarin particuliere beveiligingsbedrijven actief zijn. Deze bedrijven leveren beveiligingsdiensten aan particulieren, organisaties en instellingen, met als doel het waarborgen van veiligheid en het beschermen van personen, eigendommen en belangen.…

Lees verder

Private Wealth

De sector van Private Wealth verwijst naar de branche en diensten die gericht zijn op het beheer, de bescherming en de groei van persoonlijke rijkdom voor vermogende particulieren. Deze sector bedient individuen en families met aanzienlijke financiële middelen, zoals investeringsportefeuilles, onroerend goed,…

Lees verder

Public services & education

De sector Public services & education omvat alle publieke diensten en onderwijsinstellingen die gericht zijn op het leveren van essentiële diensten aan de samenleving en het bieden van onderwijs en opleidingsmogelijkheden.…

Lees verder

Taxibranche

De taxibranche verwijst naar het bedrijfssegment dat zich bezighoudt met het aanbieden van taxi- en personenvervoersdiensten. Het omvat bedrijven en individuele exploitanten die taxi's exploiteren en passagiers vervoeren van de ene locatie naar de andere.…

Lees verder

Thuiszorgsector

De thuiszorgsector omvat alle diensten en activiteiten die gericht zijn op het leveren van zorg en ondersteuning aan mensen in hun eigen huis. Het is een sector die zich richt op het bevorderen van de gezondheid, het welzijn en de zelfstandigheid van…

Lees verder

Vastgoed, infrastructuur & energie

Vastgoed, infrastructuur en energie zijn drie nauw verwante sectoren die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en werking van economieën. Deze drie sectoren zijn sterk met elkaar verbonden, omdat de ontwikkeling van infrastructuur essentieel is voor het opzetten van energievoorzieningen, en…

Lees verder

Legal Managed Services

Legal Managed Services (LMS) verwijst naar het uitbesteden van juridische diensten aan gespecialiseerde externe dienstverleners. Het houdt in dat juridisch werk wordt overgedragen van een interne juridische afdeling of advocatenkantoor naar een externe leverancier die een scala aan juridische diensten, technologische oplossingen…

Lees verder

Legal Operations Consulting

Legal Operations Consulting is een gespecialiseerde dienstverlening waarbij consultants juridische afdelingen en organisaties ondersteunen bij het optimaliseren van hun juridische bedrijfsvoering en het verbeteren van hun algehele efficiëntie en effectiviteit. Deze consultants zijn doorgaans experts op het gebied van juridisch bedrijfsvoering en…

Lees verder

Legal Projectmanagement

Legal Project Management (LPM) is een gestructureerde aanpak voor het plannen, organiseren en beheren van juridische projecten om een succesvolle afronding ervan te waarborgen. Het houdt in dat projectmanagementprincipes en -technieken worden toegepast op specifieke juridische initiatieven, zoals transacties, geschillen, fusies en…

Lees verder

Legal Support Hub

Een Legal Support Hub is een gecentraliseerd platform of afdeling binnen een juridische organisatie of advocatenkantoor die een breed scala aan ondersteunende diensten biedt aan advocaten en juridische professionals. Het functioneert als een bronnencentrum en biedt verschillende diensten om de efficiëntie en…

Lees verder

Legal Technology Solutions

Legal Technology Solutions, ook wel bekend als Legal Tech-oplossingen, verwijzen naar de toepassing van technologie om verschillende aspecten van de juridische sector te verbeteren en te stroomlijnen. Deze oplossingen hebben als doel de efficiëntie, nauwkeurigheid, kosteneffectiviteit en toegankelijkheid binnen juridische processen te…

Lees verder

Legal Procurement

Juridische inkoop, ook wel bekend als Legal Procurement, verwijst naar het proces van het verwerven en inkopen van juridische diensten en producten voor een organisatie. Het omvat het strategisch beheer van de aanschaf van juridische diensten, het selecteren van juridische leveranciers, het…

Lees verder
/

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor moderne bedrijven die streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Duurzame rapportages, ook wel bekend als duurzaamheidsrapportages of ESG-rapportages (Environmental, Social, and Governance), bieden inzicht in de…

Lees verder
/

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor moderne bedrijven die streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Duurzame rapportages, ook wel bekend als duurzaamheidsrapportages of ESG-rapportages (Environmental, Social, and Governance), bieden inzicht in de…

Lees verder
//

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten en -deadlines die in de richtlijn zijn vastgesteld. Compliance met CSRD is essentieel om transparantie en verantwoordingsplicht op het gebied van duurzaamheid te bevorderen en ervoor…

Lees verder
1 2 3 17