Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de kwestie. Het uurtarief varieert typisch tussen €200 en €330, exclusief btw. De firma behoudt zich het recht voor om deze tarieven jaarlijks en op individuele basis per advocaat aan te passen, zodat er een eerlijke vergoeding wordt geboden die in lijn is met het geleverde niveau van dienstverlening.

Het factureren van juridische diensten op basis van een uurtarief is een gangbare praktijk bij Van Leeuwen Law Firm, tenzij anders is overeengekomen. Dit betekent dat de cliënt wordt belast voor de daadwerkelijk bestede tijd aan een zaak, berekend tegen een vast uurtarief.

Bij Van Leeuwen Law Firm variëren de basistarieven voor uurtarieven tussen de 200 € en 330 €, exclusief btw. Deze tarieven zijn niet statisch, maar worden afgestemd op verschillende factoren die uniek zijn voor elke zaak.

De bepaling van het uurtarief is een zorgvuldig proces, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de zaak, de inzet ervan, de complexiteit, de ervaring van de betrokken advocaat in het specifieke rechtsgebied en de urgentie van de opdracht. Dit zorgt ervoor dat de tarieven eerlijk en billijk zijn in verhouding tot de geleverde diensten en de waarde die ze vertegenwoordigen voor de cliënt.

Het is belangrijk op te merken dat deze tarieven jaarlijks worden geïndexeerd en dat ze ook op elk moment kunnen worden aangepast, op individuele basis per advocaat. Deze aanpassingen kunnen voortkomen uit verschillende overwegingen, zoals veranderingen in de marktomstandigheden, de vraag naar specifieke expertise of de algemene economische omstandigheden.

Bij Van Leeuwen Law Firm hechten we veel waarde aan transparantie en open communicatie met onze cliënten. Daarom staat het onze cliënten vrij om op elk moment de meest recente uurtarieven op te vragen. We streven ernaar om een duidelijk inzicht te geven in onze tariefstructuur en om ervoor te zorgen dat onze cliënten zich volledig op hun gemak voelen met de financiële aspecten van onze dienstverlening.

Previous Story

Verenigingen & Stichtingen

Next Story

Commune Strafrecht

Latest from Transparante kosten en honoraria

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een…

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden…

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten…