/

Bestuursrechtelijke Toezicht- en Handhavingszaken

OVERZICHT

Het Publiek- en Administratief recht omvat de rechtsregels voor de verhouding tussen de overheid en de burger. Daarnaast regelt het Publiek- en Administratief recht de verhouding tussen de verschillende overheidsinstanties onderling. Publiek- en Administratief recht is heel uitgebreid en heeft betrekking op onder meer overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking, wegenrecht, overheidsaansprakelijkheid, onteigeningen, domeinconcessies, omgeving, milieu, onroerend erfgoed, tuchtzaken etc.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft door zijn jarenlange ervaring in dit bijzondere rechtsdomein een enorme expertise opgebouwd, waarbij hij zowel bedrijven als particulieren bijstaat binnen de verschillende deelgebieden van het Publiek- en Administratief recht.

Actieve bemoeienis van de overheid

Actieve bemoeienis van de overheid in het bestuursrecht verwijst naar de situatie waarin overheidsinstanties actief betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, situaties, of processen die invloed hebben op burgers, bedrijven of andere rechtspersonen. Dit kan variëren van het verstrekken van vergunningen en subsidies tot het nemen van beslissingen die directe gevolgen hebben voor individuen of groepen in de samenleving. In het bestuursrecht heeft de overheid vaak een grote rol bij het reguleren en controleren van verschillende aspecten van het maatschappelijk leven. Deze actieve bemoeienis heeft tot doel om publieke belangen te beschermen, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en algemeen welzijn. Hierdoor ontstaat…

Lees Verder

Bestuursrechtelijke thema’s

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft brede kennis van de politieke en bestuurlijke omgeving en de juridische context daarvan. De advocaat heeft gevoel voor politieke verhoudingen tussen bijvoorbeeld een college van B&W en de gemeenteraad of Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dit komt het bewerkstelligen van overeenstemming tussen de belanghebbende en de overheid dan ook ten goede. Door het regelmatig voeren van procedures kan de advocaat de standpunten van zowel de overheid als de belanghebbende als geen ander bij de rechter uitdragen.…

Lees Verder

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Openbare Orde en Ondermijning

Bestuursrechtelijke Handhaving

Bestuurlijke Boete

Een “bestuurlijke boete” is een geldstraf die wordt opgelegd door een overheidsinstantie als sanctie voor het overtreden van wet- en regelgeving. Deze…

Lees Verder

Last onder Dwangsom

Een “last onder dwangsom” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een overtreding te beëindigen of een bepaalde…

Lees Verder

Last onder Bestuursdwang

Een “last onder bestuursdwang” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een illegale situatie te beëindigen. Met een…

Lees Verder

Administratieve Procedures

Het indienen van een bezwaarschrift

Indien u een besluit van een bestuursorgaan ontvangt, is onder aan het besluit een bezwaarclausule opgenomen. In deze bezwaarclausule is opgenomen op welke wijze en bij welk bestuursorgaan u tegen het besluit een bezwaarschrift kunt (laten) indienen. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom het…

Lees Verder

Het indienen van een administratief beroep

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan? In sommige gevallen wordt niet de normale bezwaarschriftprocedure gevolgd, maar dient u administratief beroep in te stellen bij een ander bestuursorgaan, dan het bestuursorgaan dat het aangevallen besluit genomen heeft.…

Lees Verder

Het indienen van hoger beroep

Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstoets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in beroep. De uitspraak van de bestuursrechter zal aangeven op welke wijze en waar…

Lees Verder
Previous Story

Strafrechtelijke Kwesties

Next Story

SME, SMI and Midmarket companies

Latest from Legal Services

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht…

Court Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder…