Bestuurlijke Boete

Wanneer wordt een bestuurlijke boete opgelegd?

Het doel van een bestuurlijke boete is het bestraffen van een overtreder en het voorkomen van herhaling. Het is dan ook een punitieve sanctie. Dit in tegenstelling tot de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang, welke beide herstelsancties zijn. Een boete zal middels een beschikking worden opgelegd. Een bestuurlijke boete zal in beginsel worden opgelegd als een belanghebbende zich niet houdt aan gestelde regels of voorschriften.

Wat te doen tegen een bestuurlijke boete?

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een bestuurlijke boete, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. In het voornemen dient bestuursorgaan kenbaar te maken dat zij voornemen is een bestuurlijke boete op te leggen. Nadat u hierover een brief met het voornemen heeft ontvangen, wordt u altijd in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Indien het bestuursorgaan het niet eens is met uw zienswijze, dan wordt er alsnog een bestuurlijke boete aan u opgelegd? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op! Een bezwaarschrift dient altijd binnen de daarvoor geldende termijnen te zijn ingediend! Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaard, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank, sector bestuursrecht, in te dienen.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Last onder Dwangsom

Next Story

Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (artikel 172)

Latest from Bestuursrecht | Procedures

Last onder Dwangsom

Het doel van een last onder dwangsom is het beëindigen van een overtreding, het is dan…