Last onder Dwangsom

Wanneer wordt een last onder dwangsom opgelegd?

Het doel van een last onder dwangsom is het beëindigen van een overtreding, het is dan ook een herstelsanctie. Een last onder dwangsom zal in beginsel worden opgelegd als er geregeld terugkerende of voortdurende overtredingen plaatsvinden.

Een last onder dwangsom dient in een besluit, een zogenaamde beschikking, door een bestuursorgaan te worden genomen. Deze beschikking dient te vermelden welk voorschrift is overtreden, dat er een last onder dwangsom wordt opgelegd, welke maatregelen de overtreder dient te nemen om te voorkomen dat de dwangsom verbeurd wordt verklaard en de termijn waarin dat dient te gebeuren.

Ook kan er een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd. Een preventieve last houdt in dat de herstelsanctie kan worden opgelegd als sprake is van een overtreding. Via een preventieve last onder dwangsom wordt deze herstelsanctie op voorhand medegedeeld en zal uitsluitend worden opgelegd zodra de overtreding wordt begaan.

Bij een last onder dwangsom wordt er een termijn gegeven waarbij de overtreding moet zijn beëindigd. Ook kan een last onder dwangsom worden opgelegd om ervoor te zorgen dat de overtreding niet opnieuw wordt begaan. Hierbij verplicht het bestuursorgaan de burger dus om iets te doen of juist om iets na te laten. Indien de belanghebbende zich hier niet aan houdt, zal er een dwangsom betaald moeten worden.

Een last onder dwangsom mag nooit gelijktijdig worden opgelegd met een last onder bestuursdwang. Het bestuursorgaan dient altijd een keuze te maken tussen een van de genoemde herstelsancties.

Wat te doen tegen een last onder dwangsom?

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een last onder dwangsom, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. In het voornemen dient bestuursorgaan kenbaar te maken dat zij voornemen is een last onder dwangsom op te leggen. Nadat u hierover een brief met het voornemen heeft ontvangen, wordt u altijd in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Indien het bestuursorgaan het niet eens is met uw zienswijze, dan wordt er alsnog een last onder dwangsom aan u opgelegd? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op! Een bezwaarschrift dient altijd binnen de daarvoor geldende termijnen te zijn ingediend! Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaard, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank, sector bestuursrecht, in te dienen.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Last onder Bestuursdwang

Next Story

Bestuurlijke Boete

Latest from Bestuursrecht | Procedures

Bestuurlijke Boete

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een bestuurlijke boete, kondigt het bestuursorgaan…