Financieel Strafrecht

Overtreding van financiële toezichtwetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet, verwijst naar schendingen of inbreuken op de regels en voorschriften die zijn vastgesteld in deze specifieke wetten.

  • Wet op het financieel toezicht (Wft): Deze wet reguleert en controleert de financiële sector in Nederland. Overtredingen kunnen variëren van het niet voldoen aan vergunningseisen voor financiële instellingen tot het niet naleven van gedragsnormen voor financiële dienstverleners.

  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Deze wet heeft tot doel witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Overtredingen kunnen onder andere betrekking hebben op het niet uitvoeren van cliëntenonderzoek of het niet melden van ongebruikelijke transacties.

  • Sanctiewet: Deze wet heeft betrekking op de implementatie en handhaving van internationale sancties, zoals handelsbeperkingen en financiële bevriezingen. Overtredingen kunnen bestaan uit het schenden van embargo’s of het omzeilen van sanctiemaatregelen.

Overtredingen van deze financiële toezichtwetten kunnen resulteren in verschillende vormen van juridische actie, waaronder boetes, intrekking van vergunningen, en zelfs strafrechtelijke vervolging, afhankelijk van de ernst en omstandigheden van de overtreding. Het is van groot belang om de regels en voorschriften in deze wetten nauwgezet na te leven om mogelijke juridische gevolgen te voorkomen.

Toezichthouders spelen een essentiële rol bij het handhaven van het financieel strafrecht en het waarborgen van eerlijke en integere financiële transacties. Hier zijn enkele belangrijke toezichthouders in het Nederlandse financiële strafrecht:

  1. Autoriteit Financiële Markten (AFM): De AFM houdt toezicht op de integriteit en transparantie van financiële markten in Nederland. Ze controleren of financiële instellingen en marktdeelnemers zich aan de regels houden en nemen actie tegen overtredingen.

  2. De Nederlandsche Bank (DNB): DNB is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op financiële instellingen. Ze zorgen ervoor dat banken, verzekeraars en andere financiële instellingen financieel gezond blijven en aan de wettelijke eisen voldoen.

  3. Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD): De FIOD is verantwoordelijk voor het onderzoeken en opsporen van financiële en fiscale fraude, zoals belastingontduiking en witwassen.

  4. Openbaar Ministerie (OM): Het OM is verantwoordelijk voor het strafrechtelijk vervolgen van financiële misdrijven. Ze werken samen met toezichthouders en andere instanties om strafrechtelijke procedures te initiëren en te leiden.

  5. Bureau Financieel Toezicht (BFT): Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door diverse beroepsgroepen, zoals notarissen, makelaars en belastingadviseurs.

Deze toezichthouders werken samen om de integriteit van de financiële sector te waarborgen, financiële criminaliteit te voorkomen en te bestrijden, en ervoor te zorgen dat financiële instellingen en marktdeelnemers zich aan de geldende wetten en voorschriften houden.

Previous Story

Economisch Strafrecht

Next Story

Fiscaal Strafrecht

Latest from Strafrecht | Gerelateerde Expertises