De rechten van slachtoffers in het strafproces

De Nederlandse regering werkt aan versterking van de rechten van slachtoffers in het strafproces. Zo krijgen slachtoffers onder meer recht op informatie, zowel over de procedure als over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden recht op een respectvolle behandeling, op bijstand van een tolk en/of advocaat en in bepaalde gevallen het recht hun standpunt in de rechtszaal toe te lichten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet rechtspositie slachtoffers.

In de plannen van de regering is toegezegd de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken. De slachtofferhulp moet worden verbeterd. Daarnaast wordt in het strafrecht een bepaling opgenomen voor de inbeslagname van vermogensbestanddelen. Hierdoor kan de politie in een vroeg stadium van het onderzoek beslag leggen op geld en goederen van verdachten van een ernstig misdrijf. Dit vermogen kan vervolgens, na een definitieve en onherroepelijke veroordeling, worden gebruikt om de slachtoffers de geleden schade te vergoeden.

Previous Story

Corporate Fraud & Criminal Law

Next Story

Getuigen van strafbare feiten

Latest from Strafrecht | Overzicht

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde…