Politie en Justitie

Overzicht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). De advocaat is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Hij staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.

Afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie (OM): Sancties van het OM

In Nederland heeft het OM de bevoegdheid om straffen op te leggen voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten. Het OM mag geen vrijheidsstraffen opleggen. Ook gemeenten en buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om dergelijke straffen op te leggen. Zij kunnen een bestuurlijke boete uitdelen voor asociaal gedrag, bijvoorbeeld een boete voor…

Lees Meer

Getuigen van strafbare feiten

In sommige gevallen zal de politie iemand die getuige is geweest van een strafbaar feit vragen een verklaring af te leggen. U kunt zich als getuige melden en zoveel mogelijk details geven. Vraag de politieagent naar zijn naam, zodat u hem kunt bellen als u zich plotseling iets herinnert dat…

Lees Meer

De rechten van slachtoffers in het strafproces

De Nederlandse regering werkt aan versterking van de rechten van slachtoffers in het strafproces. Zo krijgen slachtoffers onder meer recht op informatie, zowel over de procedure als over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden recht op een respectvolle behandeling, op bijstand van een tolk en/of…

Lees Meer

Slachtoffers van een misdrijf

Om daders te kunnen berechten is het belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk naar de politie gaan om aangifte te doen. Dat kan op het politiebureau, of bij lichte vergrijpen telefonisch of online. Zodra een verdachte is gevonden, neemt het Openbaar Ministerie het over. Verdachten worden verhoord en als er…

Lees Meer

Slachtoffers en getuigen

Ook slachtoffers of getuigen van een misdrijf krijgen te maken met de strafrechtelijke autoriteiten. Zij moeten bijvoorbeeld een klacht indienen of een verklaring afleggen.…

Lees Meer

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde veroordelen of vrijspreken, of hem op een rechtsvraag ontslaan van rechtsvervolging. Iemand die veroordeeld is, kan maar één keer in hoger beroep gaan. Daarna blijft de mogelijkheid over om cassatieberoep in te stellen bij…

Lees Meer

Hoger beroep of onherroepelijk vonnis

Iemand die is veroordeeld en het vonnis van de rechtbank wil aanvechten, kan in hoger beroep gaan als de wet dat toelaat. Als hoger beroep mogelijk is, moet de veroordeelde (of zijn advocaat) binnen veertien (14) dagen beroep instellen bij de griffier van de rechtbank. De beroepsprocedure is kosteloos. De…

Lees Meer

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DIT RECHTSDOMEIN

Commune Strafrecht

Strafrecht omvat verschillende thema’s die verband houden met misdrijven en strafbare feiten binnen de samenleving. Hier zijn enkele veelvoorkomende strafrechtelijke thema’s: Moord en Doodslag: Het opzettelijk doden van een ander persoon, met verschillende gradaties van opzet en voorbedachtheid. Diefstal en Roof: Het onrechtmatig nemen van eigendom van een ander, met…

Lees Meer

Economisch Strafrecht

De Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland speelt een belangrijke rol bij de handhaving van veel ordeningsdelicten. De WED biedt een wettelijk kader voor de strafrechtelijke handhaving van diverse economische delicten, waaronder overtredingen die te maken hebben met de openbare orde, veiligheid, gezondheid en andere aspecten van maatschappelijke…

Lees Meer

Financieel Strafrecht

Overtreding van financiële toezichtwetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet, verwijst naar schendingen of inbreuken op de regels en voorschriften die zijn vastgesteld in deze specifieke wetten. Wet op het financieel toezicht…

Lees Meer

Fiscaal Strafrecht

Fiscale delicten zijn strafbare feiten die betrekking hebben op belastingwetgeving en belastingontduiking. Dit omvat situaties waarin belastingbetalers opzettelijk valse of misleidende informatie verstrekken om belasting te ontduiken of te vermijden. Fiscale delicten kunnen variëren van het niet juist invullen van belastingaangiften tot het opzetten van complexe frauduleuze schema’s om belastingen…

Lees Meer

Verkeersstrafrecht

Het verkeersstrafrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de strafrechtelijke aspecten van verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven. Het omvat wetten en regelgeving die gerelateerd zijn aan het verkeer en de veiligheid op de weg. Verkeersstrafrecht heeft betrekking op situaties waarin verkeersregels worden overtreden en kan variëren van lichte overtredingen tot ernstige…

Lees Meer

Overtreding van Milieuwetgeving

Milieudelicten verwijzen naar strafbare handelingen die schade aan het milieu veroorzaken of de milieubeschermingswetten en -regels schenden. Deze delicten hebben betrekking op activiteiten die de lucht, het water, de bodem, de natuur en andere elementen van het milieu kunnen vervuilen, schaden of bedreigen. Milieudelicten kunnen variëren van illegale afvaldumping tot…

Lees Meer

Bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving

Bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving zijn belangrijke aspecten van het waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Bedrijfsongevallen verwijzen naar ongevallen die zich voordoen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en die letsel of schade aan werknemers, eigendommen of het milieu veroorzaken. De ARBO-wetgeving heeft tot doel werknemers te beschermen tegen gezondheids-…

Lees Meer

Cybercrime

Cybercrime, ook wel cybercriminaliteit genoemd, verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, zoals het internet en computersystemen. Dit kunnen verschillende vormen van misdaad omvatten die gebruik maken van technologie en digitale communicatiekanalen. Cybercrime omvat een breed scala aan criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen. Hier zijn enkele…

Lees Meer

Anti-Money Laundering Investigations and Compliance

Onderzoeken en naleving van de regelgeving tegen witwassen (Anti-Money Laundering Investigations and Compliance) houden zich bezig met het identificeren, voorkomen en aanpakken van activiteiten die worden ondernomen om illegaal verkregen gelden in het legale financiële systeem te brengen, met als doel hun oorsprong te verbergen. Deze activiteiten vormen een bedreiging…

Lees Meer

Belangrijke thema's

Previous Story

Overheid en Bestuur

Next Story

Rechtbank Den Haag wijst vordering van Zorgkantoor DSW B.V. ad €69.006 af; Zorgverlener hoeft slechts de onderzoekskosten ad €650 te betalen ( C/09/588779 / HA ZA 20-199)

Latest from Rechtsgebieden | Pro Deo

Overheid en Bestuur

Aanbestedingen / Arbeidsmigranten Huisvesting / Besluiten, regelgeving en beleid / Bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures / Bodemverontreiniging…

Incasso en Schulden

Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten / Geschillen over de nakoming van overeenkomsten / Verkrijgen van…

Familie en Relatie

Echtscheiding / Partner - en Kinderalimentatie / Ouderschapsplan / Echtscheiding en verdeling gemeenschap van goederen /…