Overheid en Bestuur

OVERZICHT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat ondernemingen en privé-personen bij die geconfronteerd worden met ingrijpen van de overheid, die een beroep doet op de “openbare orde”. Wie wordt geconfronteerd met een openbare ordemaatregel krijgt te maken met een vaak diepgaande inbreuk op zijn rechten. De advocaat adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (artikel 172); (b) Noodbevelen (Artikel 175); (c) Noodverordeningen (Artikel 176); (d) Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtingen (Artikel 174); (e) Wet openbare manifestaties; (f) Cameratoezicht (Gemeentewet, artikel 151c); (g) Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a); (h) Sluiten woning – Wet Victoria (artikel 174a); (i) Drank- en Horecawet; (j) Opiumwet – Wet Damocles (Opiumwet, artikel 13b); (k) Stelsel bewaken en beveiligen; (l) Wet veiligheidsregio’s; Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners (Artikel 172b); (m) Wet tijdelijk huisverbod; (n) Kinderbeschermingsmaatregelen; (o) Wet BIBOB; (p) Wet op de lijkbezorging; en (q) Wet publieke gezondheid.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN EN NOODBEVOEGDHEDEN

Noodverordening (Artikel 176)

De noodverordening (artikel 176 Gemeentewet) is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen (“een ieder”) in buitengewone omstandigheden.…

Lees verder

SPECIFIEKE BEVOEGDHEDEN

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet reguleert de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt…

Lees verder

Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s geeft het kader voor de bevoegdheden bij rampen en crises, ook wanneer die meer dan één gemeente tegelijk treffen…

Lees verder

Wet tijdelijk huisverbod

De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk…

Lees verder

Wet BIBOB

Bibob staat voor ‘bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet geeft bestuursorganen – waaronder de burgemeester – een instrument ter voorkoming…

Lees verder

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid implementeert de Internationale gezondheidsregeling en bevat onder meer afspraken op het terrein van infectieziektebestrijding en quarantaine.…

Lees verder

RECHTSBESCHERMING TEGEN OPENBARE ORDE-BEVOEGDHEDEN

Last onder Dwangsom

Het doel van een last onder dwangsom is het beëindigen van een overtreding, het is dan ook een herstelsanctie. Een last onder…

Lees verder

Bestuurlijke Boete

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een bestuurlijke boete, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen…

Lees verder

Belangrijke Thema's

Previous Story

Incasso en Schulden

Next Story

Politie en Justitie

Latest from Pro Deo

Politie en Justitie

Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling) / Zedendelicten (verkrachting, ontucht) / Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering,…

Incasso en Schulden

Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten / Geschillen over de nakoming van overeenkomsten / Verkrijgen van…

Familie en Relatie

Echtscheiding / Partner - en Kinderalimentatie / Ouderschapsplan / Echtscheiding en verdeling gemeenschap van goederen /…