Knowledge Sharing - Page 2

De Spaanse Particuliere Recherchebranche

//

In Spanje wordt de private recherche geregeld in: a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992); en
b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994). In art. 1.2 Ley 23/1992 wordt bepaald dat “detectivos privados” vallen onder de de categorie van “Empresas de seguridad”, dientengevolge de bepalingen in zowel de Ley 23/1992 als de Real Decreto 2364/1994 die betrekking hebben op beveiligingsbedrijven, dus ook betrekking hebben op de private recherchewerkzaamheden, tenzij de wetgever in een artikel specifiek afwijkt. 

Read More

De Duitse Particuliere Recherchebranche

//

In Duitsland wordt de private recherche geregeld in: a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV); b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO); en
c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG). N.B. De BewachV is slechts van toepassing op winkeldetectives. Andere typen private detectives vallen niet onder deze wet. 

Read More

De Belgische Veiligheidsbranche

//

In België wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: 1) Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; 2) Koninklijk Besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 15 juli 1992 en het Koninklijk Besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een verklaring van een erkenning als beveiligingsonderneming; 3) Koninklijk Besluit van 24 mei 1991 tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 april 1990 (…); 4) Koninklijk Besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden; en 5) Koninklijk Besluit 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen. De Belgische wetgeving maakt een differentiatie tussen Bewakingsondernemingen, Interne bewakingsdiensten, Beveiligingsondernemingen, Ondernemingen voor veiligheidsadvies, Opleidingsinstellingen en Veiligheidsdiensten. Deze ondernemingen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Ingevolge art. 1 §1, sub 1° Wet van 10 april 1990 valt de private persoonsbeveiliging onder de categorie van diensten die een Bewakingsonderneming blijvend of tijdelijk kan leveren aan een derde.

Read More

De Portugese Veiligheidsbranche

//

In Portugal wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, que regula a actividade de segurança privada (Decreto-Lei n.º 35/2004); b) Decreto-Lei nº 198/2005 de 10 de Novembro de 2005, interpreta o Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, relativo ao exercício da segurança privada, e clarifica o regime aplicável a nacionais de outros Estados membros da União Europeia (Decreto-Lei nº 198/2005). De basis voor de private persoonsbeveiliging treft men aan in artigo 1˚ (3)(a) j˚ artigo 2˚ (1)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004. 

Read More

De Monegaskische Veiligheidsbranche

//

In Monaco wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002); en b) Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février 2003 fixant des conditions d’application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février 2003).

Read More

De Britse Veiligheidsbranche

//

In Engeland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Private Security Industry Act 2001; b) PSIA-Schedule I en II; c) The Private Security Industry (Licences) Regulations 2004; d) The Private Security Industry (Licences) (Amendement) (No.2) Regulations 2005; e) Licensing Private Security (Ll L02 SG/04-05/08 Sept 05); en f) Direction under Section 2(1) of the Private Security Industry Act 2001.

Read More

Zwaarwegend belang bij de verwijdering van de BKR-registratie

/

U dient in dat geval voldoende te onderbouwen dat u een zwaarwegend belang heeft om een hypotheekaanvraag te kunnen doen, zonder te worden gehinderd door de BKR-codering. U dient bijvoorbeeld aan te tonen dat u er belang bij heeft om te verhuizen, dat u nu de mogelijkheid heeft om een woning te kopen voor een aantrekkelijke prijs en dat u door de negatieve BKR-codering de hypotheek moeilijk rond krijgt onder gunstige voorwaarden.

Read More

Belangenafweging

/

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal omstandigheden dienen te stellen die maken dat de de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Bureau Krediet Registratie (BKR) dient te worden opgeheven en dat de belangenafweging in zijn voordeel moet uitvallen. Bij deze afweging spelen de volgende omstandigheden een belangrijke rol: hoe de schuld is ontstaan; door wie de schuld is ontstaan; de hoogte van de schuld; of de schuld al volledig is afgelost; het betaalverleden; hoelang geleden de schuld is afgelost; of er in de periode daarna nieuwe schulden zijn

Read More