Knowledge Sharing - Page 3

Proportionaliteit en subsidiariteit

/

Er moet in dat geval een belangenafweging plaats vinden. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest dat daarbij gekeken moet worden naar de beginselen van proportionaliteit – is het middel van de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Bureau Krediet Registratie (BKR) in verhouding met het doel dat ermee gediend wordt? – en subsidiariteit – kan dit doel in redelijkheid niet op een andere voor de consument minder nadelige manier worden bereikt?

Read More

Het voortijdig verwijderen van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)

/

Ook indien de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) terecht is gedaan en dus gerechtvaardigd was, dient die registratie voortijdig te worden verwijderd wanneer het doel dat die registratie dient niet langer opweegt tegen uw belangen bij het verwijderen daarvan.

Read More

Vijfjaarstermijn

/

Een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is vijf (5) jaar zichtbaar voor de zakelijke klanten van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), zoals kredietaanbieders (a) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; (b) financieringsmaatschappijen zakelijk; (c) banken; (d) gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; (e) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden; (f) hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; (g) creditcardorganisaties (ex art. 32 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)) en overige zakelijke klanten ((a) organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken,

Read More

Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd?

/

Gegevens van afgelopen overeenkomsten worden, tenzij hierna anders bepaald, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst door Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd. Wanneer door verwijdering van gegevens alleen de naam, adres(sen) en geboortedatum overblijven, worden deze tegelijk met de gegevens uit de overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021). Een jaar na de overlijdensmelding van een consument door een zakelijke klant worden alle gegevens van deze consument door Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd (ex art. 14 lid

Read More

Welke bijzonderheden worden gemeld?

/

De zakelijke klant meldt de onderstaande feiten met de daarbij behorende bijzonderheidscode onmiddellijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken nadat deze feiten zich hebben voorgedaan, bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR): (code 1) er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan; (code 2) de zakelijke klant heeft betaling van het restant van de of de gehele vordering geëist conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten; (code 3) de zakelijke klant heeft een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Als afboeking plaatsvindt en de consument hoeft niets meer te betalen (finale kwijting), wordt tegelijkertijd met deze code

Read More

Wanneer wordt een achterstand bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) gemeld?

/

Voldoet een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst, dan meldt de zakelijke klant dit aan Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Een melding mag pas plaatsvinden als een termijnbedrag zonder toestemming van de zakelijke klant niet is voldaan. Bij de vaststelling van een achterstand worden betalingen van de consument toegerekend aan het oudst vervallen termijnbedrag (ex art. 12 lid 1, sub a Algemeen Reglement CKI 2021). Bij een aflopend krediet en een schuldregeling in de vorm van een krediet geldt een termijn van twee (2) maanden na de vervaldatum (ex art. 12 lid 1, sub b Algemeen

Read More

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

/

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verwerkt de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de zakelijke klanten steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de consument die in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) zijn opgenomen, kunnen raadplegen (art. 9 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021). Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verwerkt van de consument: (a) de geboortenaam, geboortedatum, initialen, geslacht en adresgegevens (inclusief postcode); (b) de overeenkomst(en) met de zakelijke klant(en) als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 26 van dit Reglement; (c) de achterstanden, herstelmeldingen en bijzonderheden die zich voordoen gedurende de looptijd van die

Read More

Raadplegen persoonsgegevens

/

De zakelijke klanten moeten de door Stichting BKR in CKI verwerkte persoonsgegevens raadplegen als zij overwegen om met een (potentiële) consument een overeenkomst te sluiten. Er is sprake van overwegen als de consument aan de zakelijke klant expliciet, mondeling dan wel schriftelijk, kenbaar heeft gemaakt dat hij een overeenkomst wil aangaan (ex art. 8 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Read More

Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens?

/

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), de zakelijke klanten en de verwerkers mogen de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) alleen gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwerkt (ex art. 7 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021).

Read More

1 2 3 4 5 17