De Europese Green Deal (Europese Groene Deal) is een ambitieus beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU) dat tot doel heeft Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het is een brede strategie die gericht is op het transformeren van de EU in een duurzame, groene economie en het aanpakken van klimaatverandering en milieuproblemen.

Enkele belangrijke elementen van de EU Green Deal zijn:

  1. Klimaatneutraliteit tegen 2050: Het doel van de Green Deal is om de netto-uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2050 tot nul te verminderen. Dit betekent dat de EU als geheel geen netto-emissies van broeikasgassen meer zal produceren.

  2. Europese Klimaatwet: De EU heeft een Europese Klimaatwet aangenomen om het doel van klimaatneutraliteit wettelijk bindend te maken.

  3. Renovatiegolf: Een belangrijk onderdeel van de Green Deal is het stimuleren van energie-efficiënte renovaties van gebouwen in de EU om de energieprestaties te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

  4. Van landbouw tot biodiversiteit: De Green Deal bevat maatregelen om de landbouwsector te verduurzamen, het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen.

  5. Circulaire economie: De Green Deal moedigt de overgang naar een circulaire economie aan, waarin producten en materialen worden hergebruikt en gerecycled in plaats van weggegooid.

  6. Transport en mobiliteit: Er worden initiatieven genomen om schone en duurzame vervoerswijzen te bevorderen, zoals elektrische voertuigen en openbaar vervoer, evenals de ontwikkeling van een groen transportsysteem.

  7. Financiering en investeringen: De EU wil aanzienlijke investeringen mobiliseren om de Green Deal te ondersteunen, zowel vanuit de publieke als de private sector.

De EU Green Deal is een leidraad voor het realiseren van een groenere en duurzamere toekomst voor Europa. Het omvat diverse beleidsmaatregelen en initiatieven om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te bevorderen en de milieudruk te verminderen. Het is ook bedoeld om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren in sectoren die bijdragen aan duurzaamheid en milieubescherming. De uitvoering van de Green Deal is een doorlopend proces en vereist samenwerking tussen EU-lidstaten, bedrijven en burgers.

Previous Story

Corporate Sustainability Reporting Directive

Next Story

EU-taxonomie

Latest from CSRD-terminologie

EU-taxonomie

De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese…