De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese wetgeving die tot doel heeft een gemeenschappelijke classificatie te verschaffen voor welke economische activiteiten als milieuvriendelijk of “groen” kunnen worden beschouwd. De EU-taxonomie is ontwikkeld als onderdeel van het Europese Green Deal-initiatief en heeft tot doel investeerders en bedrijven te helpen bij het identificeren van duurzame en milieuvriendelijke activiteiten, met name op het gebied van klimaatverandering en milieubescherming.

Enkele belangrijke aspecten van de EU-taxonomie zijn:

  1. Classificatie van activiteiten: De EU-taxonomie classificeert economische activiteiten op basis van hun bijdrage aan zes milieuobjectieven: klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, duurzaam gebruik en bescherming van water- en mariene hulpbronnen, overgang naar een circulaire economie, vervuilingspreventie en -controle, en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

  2. Transparantie en rapportage: Bedrijven die onder de EU-taxonomie vallen, worden aangemoedigd om transparant te rapporteren over hoe hun activiteiten bijdragen aan de genoemde milieuobjectieven. Dit helpt investeerders en belanghebbenden om beslissingen te nemen op basis van duurzaamheidsinformatie.

  3. Groene obligaties en financiering: De EU-taxonomie kan worden gebruikt als referentiekader voor groene obligaties en andere duurzame financieringsinstrumenten, waardoor investeerders kunnen identificeren welke projecten en activiteiten als groen kunnen worden beschouwd.

  4. Harmonisatie binnen de EU: De taxonomie is bedoeld om een gemeenschappelijke standaard te bieden binnen de EU, zodat bedrijven en investeerders niet te maken krijgen met verschillende definities en classificaties van duurzaamheid in verschillende lidstaten.

  5. Aanvullende wetgeving: De EU-taxonomieverordening wordt geleidelijk uitgebreid en aangevuld met gedetailleerde technische criteria en sectorspecifieke wetgeving om de toepassing ervan te vergemakkelijken.

Het doel van de EU-taxonomie is om groenwassen (greenwashing) te voorkomen en ervoor te zorgen dat duurzaamheidsclaims en -labels betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Het helpt investeerders en bedrijven om duurzame investeringen en activiteiten te identificeren en bevordert een meer transparante en duurzame financiële sector in de EU.

Previous Story

EU Green Deal

Next Story

Vastgoed-, Infrastructuur- en Energiesector

Latest from CSRD-terminologie

EU Green Deal

De Europese Green Deal (Europese Groene Deal) is een ambitieus beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU)…