Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap bestaat er voor verschillende mensen de plicht om elkaar te onderhouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners, maar ouders moeten tevens hun kinderen tot 21 jaar onderhouden. Als u, na een scheiding, niet genoeg geld hebt om van te leven, kan het zijn dat u recht heeft op alimentatie van uw ex-partner. Het kan ook zijn dat u alimentatie moet betalen omdat uw ex-partner niet genoeg geld heeft om van te leven. Alimentatie is dus een bijdrage in de kosten die u, uw ex-partner of uw kind heeft om te kunnen leven.

In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

  • echtgenoten en ex-echtgenoten;
  • geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
  • ouders en kinderen;

stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Partneralimentatie

De gewezen echtgenoot die na de echtscheiding niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft en deze ook niet in redelijkheid kan verwerven, kan de rechter verzoeken hem of haar een uitkering tot levensonderhoud (partneralimentatie) toe te kennen ten laste van de andere voormalige echtgenoot.

De partneralimentatie dient te worden berekend aan de hand van de behoefte van partijen en de draagkracht van partijen.

De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van het netto-inkomen van partijen gedurende de relatie minus de kosten van de kinderen. Als de behoefte van partijen is vastgesteld, dient aan de hand van een draagkrachtberekening te worden bepaald of er alimentatie dient te worden voldaan en wat de hoogte van de te betalen alimentatie is.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u hierbij helpen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt tegenwoordig de bijdrage in de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen genoemd. Het betreft een bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder voor de kosten van het kind. Vaak betekent dit in de praktijk dat de ouder waar de kinderen niet woonachtig zijn een bijdrage voldoet aan de andere ouder.

De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders.

Om te berekenen aan welk bedrag de kinderen behoefte hebben, moeten eerst de kosten (oftewel de ‘behoefte’) van het kind of de kinderen worden berekend. Deze kosten moeten de ouders verdelen naar rato van hun inkomen. Hierbij wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt van het inkomen van beide ouders.

Om te berekenen welk bedrag de alimentatieplichtige dient te betalen, moet een zogenaamde ‘draagkrachtberekening’ worden gemaakt. In ieder geval hoeft hij of zij niet meer te betalen dan waar de kinderen behoefte aan hebben.

Wat kost een kind?

Om de kosten van het kind of de kinderen te bepalen, wordt als uitgangspunt genomen: de levensstandaard van het kind op het moment dat de ouders nog bij elkaar waren. Het idee daarachter is dat het kind er financieel niet de dupe van mag worden dat zijn ouders uit elkaar gaan.

Om de behoefte van een kind te bepalen zijn er tabellen opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) in samenwerking met het Nibud. Deze worden elk jaar gepubliceerd in het zogenaamde Tremarapport. Aan de hand van het netto inkomen van de ouders gedurende de relatie wordt de behoefte van het kind bepaald.

Nadat de behoefte van de kinderen is bepaald dient er door middel van een draagkrachtvergelijking te worden vastgesteld of de ene ouder een bijdrage aan de andere ouder dient te voldoen voor de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen (kinderalimentatie). Vanaf 1 maart 2009 heeft kinderalimentatie op grond van de wet voorrang boven partneralimentatie.

Previous Story

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Next Story

Omgangsregeling

Latest from Familierecht | Gerelateerde Expertises

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is…

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent…

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een…

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig…