Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een ondertoezichtstelling kan door de rechter worden uitgesproken wanneer er sprake is van een situatie waarin een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn redelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd. Andere middelen ter afwending van deze bedreiging moeten dan hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen.

De rechtbank bepaalt de duur van de ondertoezichtstelling (OTS) op ten hoogste één jaar. De kinderrechter kan de OTS wel steeds met 1 jaar verlengen tot het kind 18 jaar is.

Besluit de rechtbank om een kind onder toezicht te stellen, dan geeft hij Bureau Jeugdzorg of een andere daartoe bevoegde stichting opdracht om de ondertoezichtstelling uit te voeren. De stichting wijst vervolgens een gezinsvoogd aan.

Die gezinsvoogd is vervolgens samen met de ouder verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het onder toezicht gestelde kind. Belangrijke beslissingen over uw kind worden eerst met de gezinsvoogd besproken. De ouder mag dat dan niet meer zelf beslissen. De gezinsvoogd zal een plan opstellen hoe de situatie voor het kind te verbeteren.

Uithuisplaatsing (UHP)

In de meeste gevallen blijft een kind tijdens de ondertoezichtstelling gewoon thuis wonen. De Raad voor de Kinderbescherming kan bij het eerste verzoek om een ondertoezichtstelling uit te spreken tevens verzoeken om uithuisplaatsing van het kind.
Verder kan, als een kind reeds onder toezicht staat, Bureau Jeugdzorg de kinderrechter om toestemming vragen om het kind uit huis te plaatsen. Gedurende een uithuisplaatsing bepaalt de stichting of en op welke wijze u omgang mag hebben met uw kind. Bent u het niet eens met deze omgangsregeling, dan kunt u contact opnemen met VAN LEEUWEN LAW FIRM om u hierin bij te staan. Let wel op dat u binnen een zeer korte termijn, namelijk twee weken, dient te reageren op een beperking of stopzetting van de omgangsregeling. Neem dus tijdig contact met een van onze advocaten op.

Spoed uithuisplaatsing

In spoed situaties kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter vragen om een voorlopige ondertoezichtstelling en spoed uithuisplaatsing. De kinderrechter kan dan met spoed, zonder dat de ouders zijn gehoord, een voorlopige ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing uitspreken. In de praktijk betekent dit dat er plotseling mensen bij u voor de deur staan die uw kind of uw kinderen komen ophalen. De kinderrechter zal u dan later uitnodigen voor een zitting, zodat u uw verhaal kunt doen. De rechtbank zal daarna beslissen of de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing worden verlengd.

Previous Story

Ouderlijk gezag

Next Story

Vervangende toestemming

Latest from Familierecht | Gerelateerde Expertises

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is…

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent…

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig…

Omgangsregeling

U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat…