Zwaarwegend belang bij de verwijdering van de BKR-registratie

/

U dient in dat geval voldoende te onderbouwen dat u een zwaarwegend belang heeft om een hypotheekaanvraag te kunnen doen, zonder te worden gehinderd door de BKR-codering. U dient bijvoorbeeld aan te tonen dat u er belang bij heeft om te verhuizen, dat u nu de mogelijkheid heeft om een woning te kopen voor een aantrekkelijke prijs en dat u door de negatieve BKR-codering de hypotheek moeilijk rond krijgt onder gunstige voorwaarden.

Read More

Belangenafweging

/

Bij deze belangenafweging dienen de omstandigheden van het geval in acht genomen te worden. U zal omstandigheden dienen te stellen die maken dat de de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Bureau Krediet Registratie (BKR) dient te worden opgeheven en dat de belangenafweging in zijn voordeel moet uitvallen. Bij deze afweging spelen de volgende omstandigheden een belangrijke rol: hoe de schuld is ontstaan; door wie de schuld is ontstaan; de hoogte van de schuld; of de schuld al volledig is afgelost; het betaalverleden; hoelang geleden de schuld is afgelost; of er in de periode daarna nieuwe schulden zijn

Read More

Proportionaliteit en subsidiariteit

/

Er moet in dat geval een belangenafweging plaats vinden. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest dat daarbij gekeken moet worden naar de beginselen van proportionaliteit – is het middel van de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Bureau Krediet Registratie (BKR) in verhouding met het doel dat ermee gediend wordt? – en subsidiariteit – kan dit doel in redelijkheid niet op een andere voor de consument minder nadelige manier worden bereikt?

Read More

Het voortijdig verwijderen van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)

/

Ook indien de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) terecht is gedaan en dus gerechtvaardigd was, dient die registratie voortijdig te worden verwijderd wanneer het doel dat die registratie dient niet langer opweegt tegen uw belangen bij het verwijderen daarvan.

Read More

Vijfjaarstermijn

/

Een registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is vijf (5) jaar zichtbaar voor de zakelijke klanten van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), zoals kredietaanbieders (a) particuliere voorschotbanken en financieringsmaatschappijen consumptief; (b) financieringsmaatschappijen zakelijk; (c) banken; (d) gemeentelijke of semi-gemeentelijke kredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; (e) thuiswinkelorganisaties, importeurs, warenhuizen en detailhandelaren die zelf krediet aanbieden; (f) hypothecair kredietverstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; (g) creditcardorganisaties (ex art. 32 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)) en overige zakelijke klanten ((a) organisaties die op grond van wettelijke, morele of maatschappelijke gronden kredieten verstrekken,

Read More

Gerechtelijk Traject – Verwijderen BKR-Registratie

Indien de kredietverstrekker uw verzoek om de gegevens te corrigeren of te verwijderen afwijst, gelden er (zeer) korte termijnen om hier tegen op te komen. U kunt uw verzoek aan de civiele rechter voorleggen middels een verzoekschriftprocedure. Op grond van artikel 79 AVG geldt voor het indienen van het verzoekschrift de volgende korte termijnen: binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke; of indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen zes weken na afloop van die termijn.

Read More

Buitengerechtelijk Traject – Verwijderen BKR Registratie

/

In het geval van een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), die volgens u niet juist is en waardoor u wordt beperkt, kunt u nagaan of de registratie op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. De registratie dient conform het Algemeen Reglement te hebben plaatsgevonden. Zo dient de kredietverstrekker u, op het moment dat er een achterstand dreigt te ontstaan, van te voren schriftelijk waarschuwen dat het niet betalen leidt tot een melding bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). In verband met de zorgvuldigheid dient u ook altijd te worden geïnformeerd als de registratie daadwerkelijk bij de Stichting

Read More

Rechtshulp bij het verwijderen van negatieve BKR-registratie

/////

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting
Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding
in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen.

Read More