Openbare Orde en Ondermijning

Overzicht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat ondernemingen en privé-personen bij die geconfronteerd worden met ingrijpen van de overheid, die een beroep doet op de “openbare orde”. Wie wordt geconfronteerd met een openbare ordemaatregel krijgt te maken met een vaak diepgaande inbreuk op zijn rechten. De advocaat adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (artikel 172); (b) Noodbevelen (Artikel 175); (c) Noodverordeningen (Artikel 176); (d) Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtingen (Artikel 174); (e) Wet openbare manifestaties; (f) Cameratoezicht (Gemeentewet, artikel 151c); (g) Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a); (h) Sluiten woning – Wet Victoria (artikel 174a); (i) Drank- en Horecawet; (j) Opiumwet – Wet Damocles (Opiumwet, artikel 13b); (k) Stelsel bewaken en beveiligen; (l) Wet veiligheidsregio’s; Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners (Artikel 172b); (m) Wet tijdelijk huisverbod; (n) Kinderbeschermingsmaatregelen; (o) Wet BIBOB; (p) Wet op de lijkbezorging; en (q) Wet publieke gezondheid.

Openbare Orde en Veiligheid

Karakter van openbare orde-bevoegdheden

De openbare orde-bevoegdheden van de burgemeester hebben een bestuursrechtelijk karakter. Niet alle algemene bestuursrechtelijke normen zijn op de uitoefening van die bevoegdheden echter steeds van toepassing. De openbare orde-bevoegdheden hebben primair een preventieve en/of reparatoire (herstellende) werking; ze zijn gericht op het voorkómen van verstoring van de openbare orde of…

Lees Verder

Exclusieve bevoegdheid voor burgemeester

De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in zijn gemeente. Dit kan snel en daadkrachtig optreden in spoedeisende situaties bevorderen. De bevoegdheden op dit terrein kunnen niet worden gedelegeerd aan bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders. De mogelijkheid tot…

Lees Verder

Locoburgemeester als volwaardige vervanger

De locoburgemeester treedt in de schoenen van de burgemeester op basis van artikel 77 Gemeentewet: ‘Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder’. Dit betekent dat een wethouder die een burgemeester tijdens een crisis ondersteunt, maar niet werkelijk…

Lees Verder

Algemene bevoegdheden en Noodbevoegdheden

Specifieke Bevoegdheden

Rechtsbescherming tegen Openbare Orde-bevoegdheden

Bestuurlijke Boete

Een “bestuurlijke boete” is een geldstraf die wordt opgelegd door een overheidsinstantie als sanctie voor het overtreden van wet- en regelgeving. Deze boete wordt uitgevaardigd door een bestuursorgaan, zoals de gemeente, provincie, inspectiedienst of een andere overheidsinstantie, in plaats van door een strafrechter.…

Lees Verder

Het indienen van een bezwaarschrift

Indien u een besluit van een bestuursorgaan ontvangt, is onder aan het besluit een bezwaarclausule opgenomen. In deze bezwaarclausule is opgenomen op welke wijze en bij welk bestuursorgaan u tegen het besluit een bezwaarschrift kunt (laten) indienen. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom het besluit van het bestuursorgaan onjuist…

Lees Verder

Het indienen van hoger beroep

Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstoets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in beroep. De uitspraak van de bestuursrechter zal aangeven op welke wijze en waar u beroep kunt instellen.…

Lees Verder

Last onder Bestuursdwang

Een “last onder bestuursdwang” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een illegale situatie te beëindigen. Met een last onder bestuursdwang wordt de overtreder verplicht om zelf de overtreding ongedaan te maken of een bepaalde handeling te verrichten om aan de regels te voldoen.…

Lees Verder

Last onder Dwangsom

Een “last onder dwangsom” is een bestuursrechtelijke maatregel die wordt opgelegd door een overheidsinstantie om een overtreding te beëindigen of een bepaalde handeling te verrichten binnen een vastgestelde termijn. Met een last onder dwangsom wordt de overtreder aangespoord om aan de regels te voldoen door het opleggen van een financiële…

Lees Verder

De rechten van slachtoffers in het strafproces

De Nederlandse regering werkt aan versterking van de rechten van slachtoffers in het strafproces. Zo krijgen slachtoffers onder meer recht op informatie, zowel over de procedure als over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden recht op een respectvolle behandeling, op bijstand van een tolk en/of…

Lees Verder

Getuigen van strafbare feiten

In sommige gevallen zal de politie iemand die getuige is geweest van een strafbaar feit vragen een verklaring af te leggen. U kunt zich als getuige melden en zoveel mogelijk details geven. Vraag de politieagent naar zijn naam, zodat u hem kunt bellen als u zich plotseling iets herinnert dat…

Lees Verder

Het Proces

/

Wanneer het onderzoek is afgerond, kan de officier van justitie besluiten een verdachte te vervolgen. In dat geval krijgt de verdachte een bericht van dagvaarding en beschuldiging, waarin de precieze aanklacht en zijn rechten worden vermeld. Daarin staat ook wanneer en waar de rechtbank de zaak zal behandelen. Het openbaar…

Lees Verder

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde veroordelen of vrijspreken, of hem op een rechtsvraag ontslaan van rechtsvervolging. Iemand die veroordeeld is, kan maar één keer in hoger beroep gaan. Daarna blijft de mogelijkheid over om cassatieberoep in te stellen bij…

Lees Verder

Hoger beroep of onherroepelijk vonnis

Iemand die is veroordeeld en het vonnis van de rechtbank wil aanvechten, kan in hoger beroep gaan als de wet dat toelaat. Als hoger beroep mogelijk is, moet de veroordeelde (of zijn advocaat) binnen veertien (14) dagen beroep instellen bij de griffier van de rechtbank. De beroepsprocedure is kosteloos. De…

Lees Verder

Slachtoffers van een misdrijf

Om daders te kunnen berechten is het belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk naar de politie gaan om aangifte te doen. Dat kan op het politiebureau, of bij lichte vergrijpen telefonisch of online. Zodra een verdachte is gevonden, neemt het Openbaar Ministerie het over. Verdachten worden verhoord en als er…

Lees Verder

Verdachten

De politie kan iemand die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit aanhouden en verhoren. In Nederland kan een verdachte in het kader van een onderzoek maximaal zes (6) uur zonder aanklacht worden vastgehouden voor verhoor. Indien iemand wordt aangehouden met het oog op de vaststelling van zijn…

Lees Verder

Veroordeling

/

Op de zitting spreekt de rechtbank de verdachte vrij of veroordeelt hem, of ontslaat hem van rechtsvervolging op een punt. Wanneer iemand wordt veroordeeld, wordt een straf opgelegd, zoals een geldboete, een alternatieve straf of een gevangenisstraf, of een niet-bestraffende beschikking. Bovendien heeft die persoon dan een strafblad voor een…

Lees Verder
Previous Story

Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners (Artikel 172b)

Next Story

Noodverordening (Artikel 176)

Latest from Legal Services

Handelsrecht

"Commercial" is een breed begrip, gaande van het adviseren van cliënten over kwesties van Nederlands handelsrecht…

Court Litigation

Procesvoering is meestal een crisismoment voor een cliënt, of hij nu als eiser of als verweerder…