Investigations, Compliance and Defence

Overzicht

Onderzoeken, Compliance en Verdediging zijn essentiële aspecten bij het beheer en de aanpak van verschillende vormen van financiële criminaliteit en wangedrag binnen organisaties. Deze drie componenten werken samen om risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit, zoals fraude, witwassen van geld, corruptie en andere onwettige activiteiten, te voorkomen, detecteren, erop te reageren en te verminderen. Laten we dieper ingaan op elk van deze componenten:

  1. Onderzoeken: Onderzoeken naar financiële criminaliteit omvatten een grondige analyse van vermoede frauduleuze of onwettige activiteiten om bewijsmateriaal te verzamelen, de betrokken personen of entiteiten te identificeren, de omvang van de misstanden vast te stellen en passende maatregelen aan te bevelen. Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door interne teams, externe specialisten of wetshandhavingsinstanties, afhankelijk van de ernst en complexiteit van de zaak. Adequate onderzoeken helpen de waarheid aan het licht te brengen, bewijsmateriaal te behouden voor mogelijke juridische stappen en de respons van de organisatie te informeren.

  2. Compliance: Compliance verwijst naar het naleven van relevante wetten, voorschriften en sectornormen. Financiële instellingen en organisaties zijn verplicht effectieve nalevingsprogramma’s op te zetten om financiële misdrijven te voorkomen en op te sporen. Deze programma’s omvatten het implementeren van interne controles, het uitvoeren van due diligence bij zakelijke partners, het trainen van medewerkers in maatregelen tegen witwassen en fraude, en het monitoren van transacties op verdachte activiteiten. Nalevingsinspanningen zorgen ervoor dat organisaties binnen wettelijke en ethische grenzen opereren.

  3. Verdediging: Verdediging omvat het reageren op beschuldigingen van financieel wangedrag en het verdedigen tegen juridische stappen. Organisaties die worden geconfronteerd met beschuldigingen van financiële misdrijven hebben juridische vertegenwoordiging nodig om het complexe juridische landschap te doorlopen. Verdedigingsstrategieën kunnen samenwerking met regelgevende instanties omvatten, bewijs van nalevingsinspanningen verstrekken en aantonen dat er snel wordt gereageerd op het probleem. Een effectieve verdediging kan helpen bij het beperken van reputatieschade en mogelijke juridische straffen.

In het kader van het beheer van risico’s met betrekking tot financiële criminaliteit zijn deze drie componenten met elkaar verbonden en versterken ze elkaar:

  • Onderzoeken en Compliance: Grondige onderzoeken kunnen onregelmatigheden en gevallen van financiële criminaliteit aan het licht brengen. Nalevingsmaatregelen zorgen ervoor dat organisaties de nodige beleidsregels, procedures en controles hebben om dergelijke incidenten in de eerste plaats te voorkomen.

  • Onderzoeken en Verdediging: Onderzoeken leveren het bewijsmateriaal dat nodig is voor effectieve verdediging in juridische procedures. Nauwkeurige en grondige onderzoeken kunnen de positie van een organisatie ondersteunen bij het verdedigen tegen beschuldigingen van financieel wangedrag.

  • Compliance en Verdediging: Een sterk nalevingsprogramma toont de toewijding van een organisatie aan om financiële misdrijven te voorkomen. Deze toewijding kan worden benadrukt tijdens juridische verdediging om de proactieve maatregelen van de organisatie te laten zien.

Samengevat zijn Onderzoeken, Compliance en Verdediging integrale componenten van een uitgebreide aanpak om financiële criminaliteitsrisico’s aan te pakken. Door grondige onderzoeken uit te voeren, robuuste nalevingsmaatregelen te implementeren en effectieve verdedigingsstrategieën op te zetten, kunnen organisaties zich beter beschermen tegen financiële misdrijven en de mogelijke gevolgen ervan.

Aandachtsgebieden

Frauderisico-evaluatie

Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband houden met mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Dit houdt in dat verschillende factoren en kwetsbaarheden worden geanalyseerd die kunnen leiden tot frauduleus gedrag,…

Read More

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen…

Read More

Fraudedetectie

Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere…

Read More

Fraudeonderzoeken

Fraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter…

Read More

Frauderespons

Frauderespons verwijst naar de acties en maatregelen die een organisatie neemt nadat er frauduleuze activiteiten zijn ontdekt. Het doel van frauderespons is om de schade te beperken, verdere risico's te minimaliseren en de situatie aan te pakken…

Read More

Anti-omkoping en anti-corruptie

Anti-omkoping en anti-corruptie verwijzen naar de maatregelen en inspanningen die worden genomen om omkoping en corruptie binnen een organisatie te voorkomen en te bestrijden. Deze inspanningen zijn gericht op het waarborgen van ethische bedrijfspraktijken, het verminderen van risico's en het…

Read More

Compliance en sancties

Compliance en sancties verwijzen naar de naleving van wet- en regelgeving binnen een organisatie, evenals de maatregelen die worden genomen bij schendingen van deze regels. Dit omvat het voldoen aan wettelijke voorschriften, industrienormen en interne beleidslijnen, evenals het opleggen van…

Read More

Integrity Due Diligence

Integriteits-Due Diligence verwijst naar het proces van grondig onderzoek en beoordeling van de integriteit van een persoon, bedrijf of entiteit voordat er zakelijke relaties mee worden aangegaan. Dit omvat het verzamelen van informatie om mogelijke risico's op het gebied van…

Read More

Forensic Business Intelligence

Forensic Business Intelligence, ook wel bekend als Forensische Bedrijfsinformatie of Fiscale Bedrijfsinlichtingen, verwijzen naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van zakelijke informatie om mogelijke fraude, corruptie, wangedrag of andere onregelmatigheden binnen een organisatie te identificeren en aan…

Read More
Previous Story

Forensisch onderzoek en financiële criminaliteit

Next Story

Legal Managed Services

Latest from Serious Fraud Defense | Related Expertises