De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in zijn gemeente. Dit kan snel en daadkrachtig optreden in spoedeisende situaties bevorderen. De bevoegdheden op dit terrein kunnen niet worden gedelegeerd aan bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders. De mogelijkheid tot mandatering van veiligheids- en openbare ordemaatregelen is eveneens beperkt, omdat mandaat niet kan worden verleend, indien de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opperbevel in de rampenbestrijding, het gezag over de politie en het gezag bij brand en andere ongevallen, voor zover de brandweer daarbij een taak heeft.

Previous Story

Karakter van openbare orde-bevoegdheden

Next Story

Locoburgemeester als volwaardige vervanger

Latest from Arbeidsrecht | News & Insights

Vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever wil om bepaalde redenen uw arbeidsovereenkomst met uw instemming beëindigen. De werkgever wil daarnaast

Transitievergoeding

Bij ontslag krijgt u een financiële vergoeding van uw werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is