Openbare Orde en Veiligheid

Locoburgemeester als volwaardige vervanger

/

De locoburgemeester treedt in de schoenen van de burgemeester op basis van artikel 77 Gemeentewet: ‘Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder’. Dit betekent dat een wethouder die een burgemeester tijdens een crisis ondersteunt, maar niet werkelijk vervangt, niet als locoburgemeester optreedt. De openbare orde- en veiligheidsbevoegdheden blijven in dat geval in handen van de burgemeester. Het is aan de burgemeester zelf om te bepalen wanneer de locoburgemeester hem vervangt. Als de locoburgemeester vervangt, komen aan hem alle burgemeestersbevoegdheden toe.

Read More

Exclusieve bevoegdheid voor burgemeester

//

De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in zijn gemeente. Dit kan snel en daadkrachtig optreden in spoedeisende situaties bevorderen. De bevoegdheden op dit terrein kunnen niet worden gedelegeerd aan bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders. De mogelijkheid tot mandatering van veiligheids- en openbare ordemaatregelen is eveneens beperkt, omdat mandaat niet kan worden verleend, indien de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opperbevel in de rampenbestrijding, het gezag over de politie en het gezag bij brand en andere ongevallen, voor zover de brandweer

Read More

Karakter van openbare orde-bevoegdheden

/

De openbare orde-bevoegdheden van de burgemeester hebben een bestuursrechtelijk karakter. Niet alle algemene bestuursrechtelijke normen zijn op de uitoefening van die bevoegdheden echter steeds van toepassing. De openbare orde-bevoegdheden hebben primair een preventieve en/of reparatoire (herstellende) werking; ze zijn gericht op het voorkómen van verstoring van de openbare orde of op het herstel daarvan. In tegenstelling tot strafrechtelijke bevoegdheden hebben deze bevoegdheden dus niet het doel om te straffen. Wanneer de bevoegdheden zich richten tot individuen of concrete groepen, dan geeft de burgemeester een beschikking af. Burgers kunnen daartegen bezwaar en beroep aantekenen volgens de gebruikelijke bezwaar- en beroepsbepalingen van

Read More