Drank- en Horecavergunning (DHW)

Voor de exploitatie van een horecaonderneming heeft u een DHW-vergunning nodig. Deze is persoonsgebonden. U kunt hem dus niet overnemen van een vorige eigenaar. Gedurende de openingstijden van uw bedrijf dient er altijd iemand aanwezig te zijn die op de DHW-vergunning staat.

Om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig. Deze eis geldt ook voor alle eigenaren van het bedrijf. Het is mogelijk om uw leidinggevende op de vergunning bij te schrijven. Alleen voor eigenaren die helemaal nooit op de werkvloer komen wordt een uitzondering gemaakt. Verder geldt voor de leidinggevenden dat ze:

 • minimaal 21 jaar oud zijn
 • niet van slecht levensgedrag zijn
 • niet onder curatele staan
 • voldoen aan de eisen van het Besluit eisen zedelijk gedrag.

Bewijsstuk Sociale Hygiëne

Voor de DHW-vergunning zijn de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid per 1 januari 1996 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats dienen alle ondernemers (vennoten e.d.), bedrijfsleiders en beheerders over een bewijsstuk Sociale Hygiëne te beschikken. Iedereen die beschikt over een bewijsstuk, zoals hieronder genoemd onder punt 1 of punt 2, wordt door de LEC-SVH bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Bewijsstukken die voldoen aan de eisen van Sociale Hygiëne

 • De Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne, uitgegeven door de LECSVH. U kunt deze verklaring behalen met het SVH Examen Sociale Hygiëne. Als u slaagt, ontvangt u het SVH Diploma Sociale Hygiëne en schrijft de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) u bij in het Register Sociale Hygiëne. Om het SVH Diploma Sociale Hygiëne te behalen, adviseert SVH om een branche-erkende opleiding te volgen.
 • Op basis van een (ander) eerder behaald diploma kun je een bijschrijving voor het Register Sociale Hygiëne aanvragen. Bijschrijving in het Register is noodzakelijk omdat werkgevers en overheidsinstanties zo kunnen controleren of u beschikt over voldoende kennis van en inzicht in Sociale Hygiëne. Als het eerder behaalde diploma recht geeft op een bijschrijving, dan wordt u uiterlijk vier (4) weken nadat u de bijschrijving hebt aangevraagd, bijgeschreven in het Register. U ontvangt dan ook de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Voor het aanvragen van een bijschrijving brengt de LECSVH geen kosten in rekening.
 • Op http://www.svh.nl/socialehygiene/vrijstelling vindt u een overzicht van diploma’s die recht kunnen geven op een bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne.
  Nadat u bent bijgeschreven in het Register, biedt SVH de mogelijkheid om een SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen bij de Landelijke Examencommissie. Hiermee krijgt uw bijschrijving een nog officiëler karakter en kun je bij werkgevers en instanties – die daar ondanks uw bijschrijving in het Register toch om vragen onomstotelijk duidelijk maken dat u in bezit bent van het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Deze is tegen betaling aan te vragen via SVH.
 • Een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank en Horecawet, zoals dit artikel luidde op 31 december 1995. Die eisen, samen met de bestaande leeftijdsgrens (leidinggevenden vanaf 21 jaar) en de zedelijkheidseisen (verklaring van goed gedrag), zijn er op gericht dat de leidinggevenden in de horeca hun speciale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Inrichtingseisen bedrijfspand

Naast het bewijsstuk Sociale Hygiëne moet het bedrijfspand voldoen aan een aantal inrichtingseisen, onder andere op het gebied van veiligheid, hoogte, vloeroppervlakte, verlichting, ventilatie en sanitaire voorzieningen.

 • Ten minste één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35m2
 • Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40m van de vloer af gemeten. Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van 2,60m.
 • Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,40m.
 • U heeft een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energie.
 • U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt water heeft.
 • In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.
 • Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte
 • een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen wassen.
 • De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Overgangsregeling met betrekking tot de DHW-vergunning

Voor alle bedrijven die op 1 januari 1996 bestonden en op dat moment in het bezit waren van een geldige DHW-vergunning, geldt dat deze vergunning na 1 januari 1996 van kracht blijft als (nieuwe) DHW-vergunning. De eisen van Sociale Hygiëne gelden niet ten aanzien van personen die op 1 januari 1996 als bedrijfsleider of beheerder op een geldige DHW-vergunning vermeld staan.

Previous Story

Exploitatievergunning

Next Story

Omgevingsvergunning

Latest from Hotels and Leisure

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van

Exploitatievergunning

Algemene Plaatselijke Verordening Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de