Toepassingsgebied

In Frankrijk wordt de private recherche geregeld in: a) Loi réglementant les activités privées de sécurité (Loi nº83-629 du 13 juillet 1983), version consolidée au 24 janvier 2006; en b)  Décret pris pour l’application de la Loi nº83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées (Décret nº2005-1123).

EG/EER
Op grond van art. 20, 2de al., sub b Loi nº83-629 is ook een natuurlijke of rechtspersoon die een vestigingsplaats heeft in een andere EG-lidstaat of een staat deel uitmakend van de Europese Economische Ruimte (EER) bevoegd om deze activiteiten op Frans grondgebied uit te oefenen.

Vergunningplicht

Vergunninggebondenheid
Private recherche kan niet door een individu of een rechtspersoon worden uitgeoefend, indien hij niet beschikt over een vergunning afgegeven volgens de voorwaarden gedefinieerd in het Decreet van de Conseil d’Etat (art. 22, 1ste al. Loi nº83-629).

Vergunningeisen t.a.v. de onderneming
Voor het afgeven van een vergunning dient de natuurlijke of rechtspersoon te voldoen aan de eisen van art. 22, 2de al., sub 1º t/m 7º Loi nº83-629, namelijk:

1) De persoon beschikt over de Franse nationaliteit of men is onderdaan van een EG-lidstaat of staat deeluitmakend van de EER ( sub 1º); 

2) De persoon is niet veroordeeld wegens een peine correctionelle of peine criminelle. Tevens mag men niet vermeld staan in bulletin 2º van het Franse strafregister. Voor niet-Franse onderdanen geldt het equivalent hiervan (sub 2º);

3) De persoon mag geen onderwerp zijn geweest van een arrestatie met het oogmerk landuitzetting of een verbod zijn opgelegd tot betreding van Frans grondgebied (sub 3º);

4) De persoon mag geen onderwerp zijn geweest van een uitspraak inzake faillissement, zoals bedoeld in Hoofdstul 5 van titel II van boek VI Code de Commerce, of een equivalent hiervan indien men onderdaan is van een EG-lidstaat of een staat deeluitmakend van de EER (sub 4º);

5) sub 5º is afgeschaft;

6) De persoon mag geen activiteiten genoemd in art. 1 Loi nº83-629, waaronder private persoonsbeveiliging (sub 6º); en

7) De persoon dient te beschikken over professionele beroepsbekwaamheid, waarvan de condities zijn neergelegd in een decreet van de Conseil d’Etat (sub 7º).

In het kader van artikel 26 Loi relative 1a l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi nº78-17 du 6 janvier 1978), kan de Police Nationale of Gendarmerie Nationale een veiligheidsonderzoek instellen naar personen. Op basis van dit onderzoek kan een vergunning alsnog geweigerd worden, indien de resultaten duiden op gedragingen die geheel strijdig zijn met de goede eer, zeden en integriteit, of enige schade kunnen toebrengen aan de veiligheid van personen of goederen, de publieke veiligheid of staatsveiligheid, en op die gronden onverenigbaar zijn met de uitoefening van de activiteiten neergelegd in art. 20 van Loi nº83-629 (art. 22, 3de al. Loi nº83-629)

De vergunning wordt met ingang ingetrokken, indien men niet meer voldoet aan de bepalingen. Van overheidswege een vergunning met onmiddellijke ingang ingetrokken worden, ingeval van een dringende noodzaak of noodzakelijkheid (art. 22, 4de al. Loi nº83-629).

Eisen t.a.v. personeel
Op grond van art. 23, 1ste al.  Loi nº83-629 mag niemand als werknemer activiteiten verrichten in het kader van private recherche, indien:

1) De persoon voor zijn activiteiten geen instemmingsverklaring verkregen heeft van de préfet du départment of préfet de police (Parijs) (sub 1º)

2) De persoon veroordeeld is wegens een peine correctionelle of peine criminelle en/of  vermeld staat in bulletin 2º van het Franse strafregister. Voor niet-Franse onderdanen geldt het equivalent hiervan (sub 2º);

3) De persoon onderwerp geweest is van een arrestatie met het oogmerk landuitzetting of een verbod  opgelegd is tot betreding van Frans grondgebied (sub 3º);

4) Indien een administratief onderzoek ex artikel 26 Loi relative 1a l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi nº78-17 du 6 janvier 1978) resulteert in een weigering, vanwege het feit dat gedragingen van een persoon geheel strijdig zijn met de goede eer, zeden en integriteit, of enige schade kunnen toebrengen aan de veiligheid van personen of goederen, de publieke veiligheid of staatsveiligheid, en op die gronden onverenigbaar zijn met de uitoefening van de activiteiten neergelegd in art. 20 van Loi nº83-629 (sub 4º) 

5) Indien de persoon niet beschikt over professionele beroepsbekwaamheid, waarvan de condities zijn neergelegd in een decreet van de Conseil d’Etat (sub 5º).

Het arbeidscontract dient ter beoordeling van de punten 2, 3 en 4 te worden voorgelegd aan de préfet. Het contract mag op geen enkele wijze strijdig zijn met art. 23, 2º t/m 5º (art. 23, 2de al. Loi nº83-629).
N.B. ex-ambtenaren van de politie of het militaire apparaat
N.B. Oud-functionarissen van de Police Nationale of de Gendarmerie mogen gedurende een periode van vijf jaren na uit diensttreding geen particuliere recherche-activiteiten verrichten (ex art. 21, 3de al. Loi nº83-629).

Aanvraag van de vergunning
Op basis van art. 25, II Loi nº83-629 dient de vergunning voor natuurlijke en rechtspersonen uit andere EG-lidstaten of een staat deeluitmakend van de EER te worden aangevraagd bij de Préfet de Police. Voor een natuurlijke persoon omvat deze aanvraag diens adres. Daarentegen de aanvraag voor een rechtspersoon omvat:

a) de naam van het bedrijf;

b) de hoofdvestigingsplaats;

c) de statuten van oprichting;

d) een lijst van de oprichters, bestuurders, directieleden, afdelingshoofden, personeel en investeerders; en

e) een lijst omvattende de hoogte van het maatschappelijk kapitaal.

De verstrekking van de vergunning wordt geweigerd, indien het een persoon betreft die openbare orde kan verstoren (art. 25, III Loi nº83-629).

Elke wijziging, opheffing, toevoeging betreffende II en elke verandering qua kapitaal van de rechtspersoon, dient binnen de termijn van een maand te worden voorgelegd aan de préfet de Police (art. 25, III Loi nº83-629).

Intrekking van vergunning
Op grond van de bepalingen in art. 26, I Loi nº83-629 kan de vergunning worden ingetrokken, indien:

a) een natuurlijke persoon, die een vergunning vekregen heeft op basis van artikel 22, niet langer voldoet aan de in dat artikel gestelde eisen (sub 1º);

b) een rechtspersoon, die een vergunning heeft op basis van artikel 22, niet langer voldoet aan de in dat artikel gestelde eisen (sub 2º);

c) een rechtspersoon, waarbij de directie gereorganiseerd wordt (sub 3º);

d) het maatschappellijk kapitaal direct of indirect verkregen is uit criminele gelden (sub 4º); en

e) een natuurlijk of rechtspersoon zich op geen enkele wijze houdt aan de bepalingen in deze TITEL, de bepalingen gerelateerd aan vreemdelingenwetgeving en de bepalingen uit de Titels II en IV van het 1ste boek, II van het 2de boek, II en IV van het III boek en boek VI Code du Travail (sub 5º).

EG/EER
Personen die onderdaan zijn van een EG-lidstaat (of een staat deeluitmakend van de EER) en aldaar activiteiten verrichten in het kader van private persoonsbeveiliging, kunnen van de Franse administratieve autoriteiten een vergunning verkrijgen, mits de voorwaarden voor vergunningverlening geldend in het land van oorsprong equivalent is aan de bepalingen neergelegd in art. 22 en 25 Loi nº83-629 (ex art. 28, 1ste al.Loi nº83-629).    

Indien de vergunning in het land van oorsprong is ingetrokken, heeft dit tevens de intrekking van een vergunning in Frankrijk tot gevolg (ex art. 28, 2de al. Loi nº83-629).

Duur van de vergunning
De duur van de vergunning voor een directeur of afdelingshoofd van een privaat recherchebureau is 3 jaren en hangt nauw samen met de hercertificering (art. 6 Décret nº2005-1123).

De duur van de vergunning voor een medewerker van een privaat recherchebureau is 2 jaar en hangt nauw samen met de hercertificering (art. 12 Décret nº2005-1123).

Kosten van de vergunning
?

Vestigingsplaats

In titel II van Loi nº83-629 is geen bepaling opgenomen, die een Nederlands privaat recherchebureau verplicht om een vestigingsplaats te hebben in Frankrijk. Er bestaat geen plicht om domiciel te kiezen bij een Frans privaat recherchebureau.

Legitimatieplicht

I.t.t. de private beveiliging, wordt er in de Franse wetgeving geen juridisch basis gecreeërd voor administratieve autoriteiten om Carte Professionnelle te verstrekken aan private recherchebureaus voor de uitoefening van hun activiteiten. Louter het enige juridische document dat kan dienen ter identificatie betreft de vergunning verkregen van de préfet.   

De CNSP-ARP, een brancheorganisatie voor private recherche, verstrekt legitimatiebewijzen aan haar leden, die zich confirmeren met de wet. Deze organisatie staat geregistreerd bij het Répertoire National des Certifications Professionnelles.

Diploma-eisen

In zowel art. 22 en 23 Loi nº83-629 stellen dat de onderneming resp. haar medewerkers dienen te voldoen aan de vak – en beroepsbekwaamheidseisen neergelegd in een décret van het Conseil d’Etat. 

In het Décret pris pour l’application de la Loi nº83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées (Décret nº2005-1123) wordt dit nader uitgewerkt voor de particuliere recherchepraktijk.

In art. 1 Décret nº2005-1123 wordt bepaald, dat zowel directieleden als werknemers van het particuliere recherchebureau dienen te beschikken over een Certification Professionnelle. Deze moet geregistreerd staan bij het Répertoire National des Certifications Professionnelles. De Certification Profession kan men behalen aan het Instituut de formation d’agents de recherches (IFAR) te Montpellier. Dit instituut staat geregistreerd bij het het Répertoire National des Certifications Professionnelles

EU/EER
Ingevolge dit artikel geldt er echter voor particuliere recherchebureaus die onderdaan zijn van een EG-lidstaat (of een staat deeluitmakend van de EER), dat deze kunnen volstaan met een aldaar erkend diploma voor de particuliere recherchepraktijk. 

Previous Story

De Spaanse Particuliere Recherchebranche

Next Story

De invloed van de Europees communautaire rechtsorde op de Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche.

Latest from Forensic Auditing | Insights