Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd?

Gegevens van afgelopen overeenkomsten worden, tenzij hierna anders bepaald, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst door Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd. Wanneer door verwijdering van gegevens alleen de naam, adres(sen) en geboortedatum overblijven, worden deze tegelijk met de gegevens uit de overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021).

Een jaar na de overlijdensmelding van een consument door een zakelijke klant worden alle gegevens van deze consument door Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd (ex art. 14 lid 2 Algemeen Reglement CKI 2021).

Achterstanden op lopende overeenkomsten zonder actuele herstelmelding worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de achterstand ter beoordeling aan de zakelijke klant voorgelegd. Achterstanden op lopende overeenkomsten met een actuele herstelmelding worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd. Bij een ‘negatief’ geregistreerde lopende overeenkomst waarbij geen achterstand en/of bijzonderheidscode(s) is/zijn gemeld met registratiedatum na de herstelmelding, wordt de gehele overeenkomst uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 3 Algemeen Reglement CKI 2021).

Herstelmeldingen op lopende overeenkomsten worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 4 Algemeen Reglement CKI 2021).

Bij afgelopen overeenkomsten worden herstelmeldingen én achterstandsmeldingen waarvan de registratiedatum ligt vóór de registratiedatum van de herstelmelding, vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd. Bij afgelopen overeenkomsten worden achterstandsmeldingen waarvan de registratiedatum ligt na de registratiedatum van de herstelmelding of waarbij van een herstelmelding geen sprake is, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd (ex art. 14 lid 5 Algemeen Reglement CKI 2021).

Bijzonderheidcodes op lopende overeenkomsten, waarbij geen sprake is van een op de achterstand betrekking hebbende actuele herstelmelding, worden vijf (5) jaar na de reglementaire registratiedatum van de betreffende bijzonderheidscode ter beoordeling aan de zakelijke klant voorgelegd. Bijzonderheidscodes op lopende overeenkomsten met een achterstand en een actuele herstelmelding worden vijf (5) jaar na de registratiedatum van de herstelmelding uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd, voor zover deze bijzonderheidcodes een registratiedatum hebben die ligt vóór de herstelmelding. Een ‘negatief’ geregistreerde lopende overeenkomst wordt in deze situatie geheel verwijderd, indien er geen achterstand en/of bijzonderheidcode(s) bij de overeenkomst is/zijn gemeld na de registratiedatum van de herstelmelding (ex art. 14 lid 6 Algemeen Reglement CKI (versie februari 2021)).

Bij afgelopen overeenkomsten worden bijzonderheidcodes waarvan de registratiedatum ligt voor de registratiedatum van de herstelmelding, vijf (5) jaar na de reglementaire registratiedatum van de herstelmelding uit CKI verwijderd (ex art. 14 lid 7, 1ste volzin, Algemeen Reglement CKI 2021).

Bij afgelopen overeenkomsten worden bijzonderheidcodes waarvan de registratiedatum ligt na de registratiedatum van de herstelmelding of waarbij van een herstelmelding geen sprake is, vijf (5) jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwijderd (ex art. 14 lid 7, 2de volzin Algemeen Reglement CKI 2021).

Een hypothecaire kredietovereenkomst wordt met de beëindiging van de preventieve betaalregeling geheel verwijderd, indien geen achterstand, herstelmelding en/of bijzonderheidcode(s) is/zijn gemeld (ex art. 14 lid 8 Algemeen Reglement CKI 2021).

De leden 3 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing indien tijdens de looptijd van de preventieve betaalregeling sprake is van een achterstand en/of andere bijzonderheidcode al dan niet voorzien van een actuele herstelmelding (ex art. 14 lid 9 Algemeen Reglement CKI 2021).

Het is de zakelijke klant niet toegestaan om een contract, achterstand, herstelcode en/of bijzonderheidscodering uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verwijderen, tenzij er sprake is van: (a) een onterechte registratie; (b) een terechte registratie die na een zorgvuldige belangenafweging op basis van beschikbare gegevens over individuele omstandigheden, disproportioneel blijkt; (d) een uitspraak van een rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of KiFiD, voor zover de uitspraak strekt tot verwijdering van het contract of aanpassing van de achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid (ex art. 14 lid 10 Algemeen Reglement CKI 2021).

Indien de zakelijke klant een contract, achterstand, herstelmelding en/of bijzonderheid op grond van één van de redenen als bedoeld in lid 10 van dit artikel verwijdert, is de zakelijke klant verplicht Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) met gebruikmaking van het door Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) vastgestelde formulier hiervan in kennis te stellen (ex art. 14 lid 11 Algemeen Reglement CKI 2021).

Previous Story

Welke bijzonderheden worden gemeld?

Next Story

Vijfjaarstermijn

Latest from Het verwerken van persoonsgegevens