Gaat u bouwen?

In de wet is bepaald dat u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig heeft. De eis van een omgevingsvergunning geldt niet altijd. Een erker of dakramen aan de achterkant van een woning mogen bijvoorbeeld zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

Als u een vergunning nodig heeft, dan dient de gemeente beoordelen of uw bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan, eisen van Welstand, de provinciale Verordening, het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening). Voldoet het bouwplan aan de eisen in bovenstaande voorschriften dan dient de gemeente de omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente mag de vergunning dan niet (meer) weigeren. De gemeente dient de vergunning bovendien binnen acht (8) weken na ontvangst van de aanvraag te verlenen.

Uw bouwplan in strijd met het bestemmingsplan?

Indien het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan kan de gemeente een ontheffing van het bestemmingsplan verlenen. De gemeente is dit echter niet verplicht. Indien de gemeente wel bereid is een ontheffing te verlenen dan wordt onderzocht of het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit impliceert dat er rekening dient te worden gehouden met diverse belangen, zoals bijvoorbeeld het milieu en omwonenden. De aanvrager van de vergunning zal daarom diverse onderzoeksrapporten dienen te overleggen. Dit kost tijd, dientengevolge de gemeente deze beslissing niet binnen acht (8) weken te nemen. Bovendien neemt de gemeente in dat geval eerst een ontwerpbesluit waartegen belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen. De gemeente beoordeelt of de zienswijzen tot een weigering van de omgevingsvergunning dienen te leiden. Indien dat niet geval is, dan wordt de vergunning verleend. Wanneer u binnen de wettelijke termijn van zes (6) weken een zienswijze tegen de ontwerpvergunning heeft ingediend, kunt u het besluit van de gemeente altijd voorleggen aan de rechter. De rechter zal echter niet altijd met alle argumenten meegaan. De rechter beoordeelt in dat geval uitsluitend of de ontwerpvergunning in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Verlies van privacy of uitzicht zijn voor de rechter geen gronden die kunnen leiden tot een vernietiging van de vergunning. Dit zijn namelijk schadeposten in de persoonlijke sfeer. In dat geval kunt u wel aanspraak maken op een planschade.

Previous Story

Ruimtelijke Ordening

Next Story

Planschade: wat is dat?

Latest from Ruimtelijke Ordening | Gerelateerde Expertises

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies (bedrijven, wonen etc.,) in een bepaald gebied…