Een bestemmingsplan: wat houdt dat in?

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies (bedrijven, wonen etc.,) in een bepaald gebied van de gemeente zijn toegestaan en welke bouwvoorschriften (maatvoering, bouwvlak, etc.) daar gelden. De gemeente is verplicht elke tien (10) jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Voordat een gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststelt, maakt zij eerst een ontwerp van dat plan bekend; een zogenaamd ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens kan iedereen binnen zes (6) weken zijn bezwaren (formeel heet dat: zienswijzen) tegen het ontwerp naar voren brengen. De gemeente beoordeelt of de zienswijzen tot een aanpassing van het plan moeten leiden. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Oneens met het vastgestelde bestemmingsplan?

Degenen die het niet eens is met het vastgestelde bestemmingsplan, kan een beroepsprocedure starten bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan echter alleen wanneer er eerder ook al een zienswijze tegen het ontwerp is ingediend. Ook moet diegene een belanghebbende zijn.

Wilt u bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

Als u bezwaar wilt maken tegen een bestemmingsplan dan is het eerstens erg belangrijk om tegen het ontwerpbestemmingsplan al een zienswijze in te dienen. Tevens is het essentieel om dit binnen de wettelijk termijn van zes (6) weken te doen omdat uw zienswijze anders buiten beschouwing blijft. Ook de rechter zal uw bezwaren dan niet inhoudelijk behandelen. Verder dient u een belanghebbende te zijn. Of u als een belanghebbende wordt gezien hangt af van diverse criteria. Zo bent u bijvoorbeeld een belanghebbende als uw grond in het gebied ligt waarvoor het nieuwe bestemmingsplan is vastgelegd.

Previous Story

Planschade: wat is dat?

Next Story

Vergunningvrij bouwen; wanneer mag dat?

Latest from Ruimtelijke Ordening | Gerelateerde Expertises

Omgevingsvergunning

Als u een vergunning nodig heeft, dan dient de gemeente beoordelen of uw bouwplan voldoet aan…