Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens?

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), de zakelijke klanten en de verwerkers mogen de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) alleen gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) verwerkt (ex art. 7 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021).

De zakelijke klanten mogen de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) alleen raadplegen voor de redenen als bedoeld in artikel 8 leden 1 tot en met 4 van dit Reglement (ex art. 7 lid 2, sub a, Algemeen Reglement CKI 2021).

De zakelijke klanten mogen de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) niet raadplegen voor andere zakelijke klanten en derden (ex art. 7 lid 2, sub b, Algemeen Reglement CKI 2021).

De zakelijke klanten mogen de persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) niet raadplegen met de bedoeling om deze aan de consument te verstrekken. Een zakelijke klant moet wel meewerken aan een verzoek als bedoeld in artikel 28 (ex art. 7 lid 2, sub c, Algemeen Reglement CKI 2021).

De zakelijke klant mag -mits dat in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke is toegestaan- de gegevens uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) als bedoeld in artikel 8 alleen delen met een kredietbemiddelaar of kredietadviseur met wie de zakelijke klant een bemiddelingsovereenkomst heeft gesloten op de gronden als genoemd in dit artikel en alleen in het kader van de op de kredietbemiddelaar of kredietadviseur rustende zorgplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht. De zakelijke klant bepaalt zelf of en onder welke voorwaarden zij bereid is voornoemde het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) gegevens te delen met de kredietbemiddelaar of kredietadviseur (ex art. 7 lid 2, sub d, Algemeen Reglement CKI 2021).

Lid 2 sub c geldt niet als: (a) de zakelijke klant op grond van de WFT verplicht is om de consument te informeren over de uitkomst van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) raadpleging bij afwijzing van zijn kredietaanvraag; (b) de consument gebruik maakt van zijn wettelijk recht om zijn persoonsgegevens in de administratie van de zakelijke klant in te zien (ex art. 7 lid 3, 1ste volzin, Algemeen Reglement CKI 2021). De zakelijke klant moet dan de eventueel in zijn administratie aanwezige het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) raadplegingen aan de consument verstrekken als de consument daarom verzoekt (ex art. 7 lid 3, 2de volzin, Algemeen Reglement CKI 2021).

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) en de zakelijke klanten zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking en tegen elke overige vorm van onrechtmatige verwerking (ex art. 7 lid 4 Algemeen Reglement CKI 2021).

Indien een inbreuk in verband met van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) afkomstige persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de zakelijke klant deze inbreuk zonder onredelijke vertraging nadat de zakelijke klant er kennis van heeft genomen aan Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de consument (ex art. 7 lid 5, 1ste volzin, Algemeen Reglement CKI 2021). Deze verplichting geldt ook voor de zakelijke klant die op grond van de AVG niet gehouden is om datalekken te melden aan de getroffen consumenten (ex art. 7 lid 5, 2de volzin, Algemeen Reglement CKI 2021).

Indien een inbreuk in verband met van zakelijke klant afkomstige persoonsgegevens heeft plaatsgevonden meldt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) deze inbreuk zonder onredelijke vertraging nadat Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) er kennis van heeft genomen aan de zakelijke klant, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (ex art. 7 lid 6 Algemeen Reglement CKI 2021).

De melding als bedoeld in lid 5 en lid 6 van dit artikel gebeurt per e-mail. De melding van de zakelijke klant aan Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt gezonden aan de functionaris voor de gegevensbescherming van BKR. Vanaf het moment van de melding verschaffen Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) en de zakelijke klanten elkaar alle medewerking om de relevante informatie te verzamelen en de externe communicatie af te stemmen (ex art. 7 lid 7 Algemeen Reglement CKI 2021).

De zakelijke klanten moeten de door Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verstrekte persoonsgegevens strikt geheim houden. Als de zakelijke klant de persoonsgegevens niet nodig heeft voor het in dit Reglement omschreven doel, moet hij met in achtneming van artikel 8 lid 5 van dit Reglement de persoonsgegevens vernietigen. De zakelijke klant bewaart het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) raadpleging om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen (ex art. 7 lid 8 Algemeen Reglement CKI 2021).

De zakelijke klanten moeten de van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verkregen persoonsgegevens op zorgvuldige wijze betrekken bij het nemen van een besluit ten aanzien van de consument (ex art. 7 lid 9 Algemeen Reglement CKI 2021).

Het Bestuur en de (rechts)personen die onder verantwoordelijkheid van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) werkzaamheden verrichten hebben uitsluitend toegang tot het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden (ex art. 7 lid 10 Algemeen Reglement CKI 2021).

Previous Story

Wie ontvangen persoonsgegevens?

Next Story

Raadplegen persoonsgegevens

Latest from Verstrekking van Persoonsgegevens