Privacywetgeving

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.’ In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag in het kader van privacy. De belangrijkste is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze geldt in de hele EU en geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Previous Story

Ondernemingsraad

Next Story

Schattingen (hoofdstuk 10)

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.