VAN LEEUWEN LAW FIRM gaat de Arnhemse zorgorganisatie BAAS ZORG ondersteunen met Integrity Awareness Trainingen.

De maatschappelijke positie van zorgorganisaties vraagt om daarbij passende waarden. Naast algemene waarden als integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie maar ook doelgerichtheid en doelmatigheid, gaat het om door iedere zorgorganisatie zelf te bepalen waarden, passend bij haar eigen positie en doelstellingen. De waarden dienen zichtbaar te worden in cultuur en gedrag. De maatschappelijke positie van zorgorganisaties vraagt ook om sensitiviteit voor publieke waarden als rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid. 

De raad van bestuur van Baas Zorg is verantwoordelijk voor al deze aspecten, is hierop aanspreekbaar en legt er actief verantwoording over af. Dat laat onverlet dat waarden en normen, cultuur en gedrag vooral invulling krijgen in de zorgorganisatie als geheel en tot stand komen in dialoog en wederzijdse beïnvloeding. Daarbij is een open cultuur die ruimte biedt voor het leren van fouten en successen een voorwaarde.

‘Integriteit’ en belang van integriteitsbeleid 

Het begrip integriteit is afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk niet (in) aanraken (tangere). Het verwijst dus naar iets, dat of iemand, die onbesmet, onaangetast, ongekreukt of ongeschonden is. Integriteit is een belangrijk kwaliteitsaspect van elke zorgorganisatie. Integriteit vergt altijd een min of meer permanente inspanning van de zorgorganisatie en is gericht op zowel de organisatiestructuur en -cultuur als op de integriteit van individuele medewerkers. Een integriteitsbeleid bestrijkt de (regel-georiënteerde) nalevingskant als de (op verantwoordelijkheid en bewustwording georiënteerde) stimuleringskant. Het belang van integriteit wordt vergroot doordat de schade die aantasting daarvan teweegbrengt, versterkt wordt door drie kenmerkende integriteitsprincipes:  

  • Een aantasting van de integriteit die zich voordoet binnen een enkel onderdeel van de organisatie straalt al gauw uit naar andere onderdelen waardoor ook het vertrouwen in de organisatie als geheel verloren kan gaan (het uitstralingseffect);
  • ‘Kleinere’ aantastingen van de integriteit leiden doorgaans tot grotere, wanneer er althans geen correctiemechanisme is dat dan in werking treedt (het principe van de glijdende schaal); en 
  • Niet-integer gedrag van één of enkele medewerkers lokt (onder de voorwaarde dat ook hier weer geen correctiemechanisme optreedt) soortgelijk gedrag uit bij anderen (het principe van besmettelijkheid). 
Previous Story

Rechtbank Den Haag wijst vordering van Zorgkantoor DSW B.V. ad €69.006 af; Zorgverlener hoeft slechts de onderzoekskosten ad €650 te betalen ( C/09/588779 / HA ZA 20-199)

Next Story

Persoonlijke Ontmoeting

Latest from Customized news & insights