Wat moet worden gemeld bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Na erkenning door het Bestuur meldt de zakelijke klant de in zijn portefeuille aanwezige in Nederland lopende overeenkomsten bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) en houdt hij deze actueel volgens de voorwaarden van dit Reglement en de Algemene Handleiding CKI (art. 10 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021);

De zakelijke klant meldt aan Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR): a de gegevens uit de overeenkomst en de wijzigingen die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen; b achterstanden, herstelmeldingen en bijzonderheden die zich tijdens de overeenkomst voordoen; c de beëindiging van de overeenkomst. Artikel 9 lid 2 en 3 en artikel 15 lid 1 en lid 2 van dit Reglement zijn van toepassing (art. 10 lid 2 Algemeen Reglement CKI 2021);

Bij beëindiging of opschorting van de contractuele relatie tussen Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) en de zakelijke klant, ongeacht de reden, moet de zakelijke klant tijdig maatregelen nemen zodat de van de zakelijke klant afkomstige persoonsgegevens bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) behouden en onderhouden kunnen worden. Deze onderhoudsverplichting geldt ook als de zakelijke klant besluit om (een deel van) zijn overeenkomstenportefeuille te verkopen aan een andere zakelijke klant of aan een derde. Wordt de portefeuille verkocht aan een derde , dan kan het Bestuur besluiten om deze derde voor de overgenomen overeenkomstenportefeuille een beperkte toegang tot het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verlenen. Het Bestuur legt haar beslissing vast in een bestuursbesluit. De zakelijke klant moet met eventuele rechtsopvolgers, niet zijnde zakelijke klanten, schriftelijke afspraken maken over het behoud en het onderhoud van de van de zakelijke klant overgenomen overeenkomstenportefeuille en een afschrift daarvan aan Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) sturen. De overnemende partij is verplicht om een bestandsvergelijking (screening) uit te voeren en wel binnen drie (3) maanden na de overname. (art. 10 lid 3 Algemeen Reglement CKI 2021);

De zakelijke klanten melden het overlijden van een consument zo spoedig mogelijk bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen vier (4) weken nadat het overlijden aan de zakelijke klant bekend is geworden (art. 10 lid 4 Algemeen Reglement CKI 2021);

De zakelijke klanten melden een verhuizing van een consument zo spoedig mogelijk bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). De melding moet in ieder geval gedaan worden binnen vier (4) weken nadat het nieuwe adres aan de zakelijke klant bekend is geworden (art. 10 lid 5 Algemeen Reglement CKI 2021);

Previous Story

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Next Story

Wanneer wordt een achterstand bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) gemeld?

Latest from Het verwerken van persoonsgegevens