Deelname aan het Systeem van Gesubsidieerde Rechtsbijstand

In het kader van het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand zet advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich in voor toegankelijke juridische bijstand op diverse rechtsgebieden. Zijn deelname aan dit systeem weerspiegelt zijn toewijding aan sociale verantwoordelijkheid, waarbij hij streft naar rechtvaardigheid en gelijke toegang tot juridische hulp voor iedereen, ongeacht financiële middelen. Van Leeuwen gaat verder dan zijn professionele verantwoordelijkheden en biedt begeleiding en juridische bijstand aan gezinnen en particulieren die met diverse uitdagingen te maken hebben, zoals strafrechtelijke kwesties, administratieve zaken, contracten, familiezaken en jeugdrechtszaken.

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zet zich vol overtuiging in voor het recht van iedereen op goede en betaalbare rechtsbijstand, en om deze overtuiging kracht bij te zetten, neemt hij actief deel aan het systeem van Gesubsidieerde Rechtshulp. Zijn betrokkenheid bij dit systeem vormt een krachtig signaal van zijn toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij hij laagdrempelige juridische bijstand biedt op diverse rechtsgebieden, waaronder strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht, familierecht en jeugdrecht.

In de kern van zijn missie ligt het streven naar toegankelijke juridische bijstand voor iedereen, ongeacht financiële mogelijkheden. Het Gesubsidieerde Rechtshulpsysteem, waarvan Van Leeuwen een actieve deelnemer is, fungeert als een hoeksteen van sociale rechtvaardigheid, en hij ziet het als een morele plicht om zijn expertise in te zetten voor degenen die anders misschien niet in staat zouden zijn om adequate juridische bijstand te verkrijgen.

Het scala van rechtsgebieden waarop Van Leeuwen zijn diensten aanbiedt, getuigt van zijn veelzijdigheid en brede maatschappelijke betrokkenheid. Gezinnen en particulieren die geconfronteerd worden met politie en justitie, ontslag, armoede, dakloosheid, echtscheiding en/of jeugdbescherming vinden bij hem niet alleen een juridisch expert, maar ook een toegewijde raadgever.

Zijn rol reikt verder dan alleen het verlenen van juridische bijstand. Van Leeuwen fungeert als kompas voor degenen die de weg dreigen te verliezen in het labyrint van juridische kwesties. Hij biedt niet alleen advies en begeleiding, maar staat ook klaar om, indien nodig, juridische procedures te initiëren. Zijn inzet voor het bieden van hulp strekt zich uit tot situaties waar gezinnen en individuen geconfronteerd worden met uitdagingen op sociaal, economisch en persoonlijk vlak.

In het hart van zijn participatie in het Gesubsidieerde Rechtshulpsysteem ligt een diepgeworteld begrip van de maatschappelijke ongelijkheden en een vastberadenheid om deze ongelijkheden te bestrijden. Hij erkent dat het recht op juridische bijstand geen voorrecht mag zijn dat alleen voorbehouden is aan degenen met financiële middelen, maar een fundamenteel recht dat voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Van Leeuwen’s bijdrage aan het Gesubsidieerde Rechtshulpsysteem gaat verder dan zijn professionele verantwoordelijkheden als advocaat; het weerspiegelt zijn inzet voor een rechtvaardigere samenleving.

Het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand

Strafrecht

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat als uw onwankelbare juridische pleitbezorger, gespecialiseerd in het begeleiden van individuen door de complexiteit van strafrechtelijke aanklachten in Nederland. Van initiële politie-ontmoetingen tot het navigeren door rechtbankdetails en mogelijke beroepsprocedures, waarborgt zijn onwrikbare expertise een krachtige verdediging. Werk samen met hem om een op maat gemaakte strategie te creëren die aansluit op uw unieke omstandigheden. Als actieve deelnemer in het Nederlandse gesubsidieerde juridische bijstandssysteem en geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand voor strafrecht, garandeert Advocaat Bas A.S. van Leeuwen een uitzonderlijke standaard van vertegenwoordiging. Vertrouw op hem voor proactief advies en ondersteuning in verschillende…

Lees Verder

Publiek- en Administratief recht

In het domein van het Publiek- en Administratief recht, dat de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers regelt, staat Advocaat Bas A.S. van Leeuwen particulieren bij in verschillende deelgebieden. Of het nu gaat om huisvesting van arbeidsmigranten, besluiten, regelgeving en beleid, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, bodemverontreiniging, energierecht, de grens tussen publiek en privaatrecht, handhaving, intentieovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, of anterieure overeenkomsten, Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt deskundige begeleiding. Met specialisaties in uiteenlopende gebieden zoals milieurecht, onteigeningen, openbaarheid van bestuur (Wob), overheidsaansprakelijkheid, projectontwikkeling, ruimtelijke ordening, schaarse rechten, vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, warmterecht en de Warmtewet, waterrecht, en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), is…

Lees Verder

Familie- en Jeugdrecht

In tijden van familiale onrust waar emoties het zicht op de situatie kunnen vertroebelen, is juridische bijstand met een empathische aanpak meer dan welkom. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen beschikt over uitgebreide kennis en praktijkervaring op diverse terreinen van het familierecht, waaronder naam, afstamming, adoptie, voogdij, huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning, schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning, erkenning, echtscheiding, en geschillen tussen ongehuwde samenwonenden. Met oog voor het belang van het kind biedt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen advies en begeleiding bij het opstellen van regelingen omtrent ouderlijk gezag, verblijf, en alimentatie. Bij conflicten over onderhouds- en bijdrageverplichtingen als echtgenoot of ex-echtgenoot…

Lees Verder

Contractenrecht, Incasso- en Schuldenproblematiek, Krediet Registraties (BKR)

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen is al vele jaren actief op het gebied van het algemene verbintenissenrecht, dat onder meer betrekking heeft op contractuele relaties die ondernemers en particulieren aangaan met derden. Het is essentieel dat afspraken goed worden vastgelegd, en dat rechten en plichten voor beide partijen duidelijk zijn. Ook is het van belang om te weten wat er gebeurt als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen adviseert om problemen te voorkomen of juist op te lossen, en beschikt tevens over de expertise om u bij te staan in gerechtelijke…

Lees Verder

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook bekend als “Gesubsidieerde Rechtsbijstand”, speelt een cruciale rol in het streven van Nederland naar toegang tot rechtvaardigheid voor alle burgers, ongeacht hun financiële middelen. Dit systeem is ontworpen om financiële ondersteuning te bieden aan degenen die zich geen juridische vertegenwoordiging kunnen veroorloven, en het bevordert een eerlijker juridisch proces. Gebaseerd op de Wet op de Rechtsbijstand, worden criteria zoals inkomen en vermogen gebruikt om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde juridische bijstand. Het systeem dekt een breed scala aan juridische diensten en moedigt een gevoel van empowerment aan, waardoor individuen hun rechten en…

Lees Verder

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

De gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland, gereguleerd door de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), is ontworpen om ervoor te zorgen dat juridische bijstand toegankelijk is voor iedereen, ongeacht hun financiële situatie. Om in aanmerking te komen voor deze vorm van ondersteuning moeten individuen voldoen aan specifieke criteria. Allereerst spelen financiële middelen een cruciale rol, waarbij inkomen en vermogen binnen vastgestelde grenzen moeten vallen. Daarnaast wordt gekeken naar de aard van het juridische probleem, de waarschijnlijkheid van succes in de zaak, en het gebruik van een geregistreerde advocaat voor het indienen van de aanvraag namens de cliënt. Bovendien kan een bijdrage aan…

Lees Verder

Korting bij Juridisch Loket

Het Juridisch Loket, een belangrijke schakel in het Nederlandse rechtssysteem, vervult een cruciale rol in het verstrekken van toegankelijke juridische informatie en ondersteuning aan individuen die met juridische kwesties te maken hebben. Dit laagdrempelige loket fungeert als een eerste aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen voor essentiële juridische begeleiding. Door middel van deskundig advies, doorverwijzingen naar gespecialiseerde juridische professionals en de uitgifte van diagnostische documenten, draagt het Juridisch Loket bij aan het bevorderen van rechtvaardigheid, gelijkheid en toegang tot het rechtssysteem voor alle burgers, ongeacht hun financiële situatie. In dit kader heeft het Juridisch Loket een samenwerkingsinitiatief gelanceerd dat individuen in…

Lees Verder

Bijzondere bijstandsuitkering

De “Bijzondere Bijstand” in Nederland is een vorm van sociale ondersteuning die is ontworpen om financiële hulp te bieden aan individuen die te maken hebben met specifieke extra kosten die ze niet zelf kunnen dragen. Deze ondersteuning kan verschillende uitgaven omvatten, zoals medische kosten, juridische bijstand of onvoorziene omstandigheden. Vooral opmerkelijk is dat de bijstand de eigen bijdrage en griffierechten kan dekken die verband houden met juridische procedures. Het doel is ervoor te zorgen dat personen met beperkte financiële middelen nog steeds essentiële kosten kunnen dekken, inclusief die gerelateerd zijn aan juridische procedures. Aanvragers kunnen een verzoek indienen bij hun…

Lees Verder

Peiljaarverlegging

De peiljaarverlegging binnen het kader van het Nederlandse systeem voor gesubsidieerde rechtsbijstand is een bepaling die is ontworpen om significante dalingen in het totale inkomen van een cliënt aan te pakken. Deze aanpassing maakt een verschuiving mogelijk in de beoordeling van het inkomen, waarbij gekeken wordt naar het inkomen van twee jaar geleden in plaats van het lopende jaar. De criteria om deze aanpassing te activeren omvatten een minimumdaling van 15% in het totale inkomen in vergelijking met twee jaar eerder. Cliënten die aan deze criteria voldoen, hebben het recht om binnen zes weken na de beslissing van de Raad…

Lees Verder

Retroactieve inkomensverificatie

De retroactieve inkomenscontrole binnen het Nederlandse systeem van gesubsidieerde juridische bijstand is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat individuen passende juridische bijstand ontvangen op basis van hun werkelijke financiële situatie. Dit proces omvat periodieke hercontroles, meestal ongeveer twee jaar na het verlenen van juridische bijstand, waarbij de Raad voor Rechtsbijstand controleert of de inkomens- en vermogensgegevens inmiddels definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. De initiële beoordeling vindt plaats op basis van beschikbare gegevens op het moment van de aanvraag, zoals het belastbaar loon. Dit stelt de Raad in staat om tijdig juridische bijstand te verlenen zonder te wachten…

Lees Verder

Terugbetaling subsidie na veroordeling

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand is ontworpen om toegang tot justitie te waarborgen voor alle burgers, ongeacht hun financiële situatie. Sinds 1 maart 2017 kunnen personen in voorlopige hechtenis, aan wie een advocaat is toegewezen, in sommige gevallen zelf de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand dragen, maar alleen wanneer het vonnis definitief is (onherroepelijke veroordeling). De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt het inkomen en vermogen van individuen om te bepalen of ze in aanmerking komen. Bij een te hoog inkomen of vermogen moeten ze in principe zelf bijdragen, tenzij er sprake is van seponering van de strafzaak, volledige vrijspraak, ontslag van…

Lees Verder

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

The Dutch subsidized legal aid system, managed by the Legal Aid Board (Raad voor Rechtsbijstand), incorporates the concept of “Own Contribution,” where individuals are required to make a financial contribution to access legal assistance. This contribution is determined based on income, assets, and housing situation. Higher incomes and assets result in a higher own contribution. The Board gathers income and asset information from two years prior from the Tax and Customs Administration. The housing situation at the time of the application is assessed, including whether there is a joint household with a partner. The system employs dynamic levels of the…

Lees Verder

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht, familierecht en jeugdrecht. Zijn diensten zijn gericht op gezinnen en particulieren die te maken hebben met kwesties zoals politie- en justitieaangelegenheden, ontslag, armoede, dakloosheid, echtscheiding en/of jeugdbescherming. In zijn kantoor combineert hij expertise uit verschillende rechtsgebieden om uitgebreide ondersteuning te bieden. Advocaat van Leeuwen hanteert een holistische benadering, waarbij hij zich bezighoudt met preventie, detectie, onderzoek, respons, advisering, procederen en onderhandelen. Hij neemt actief deel aan het Subsidized Legal Aid System en benadrukt daarbij zijn toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zijn samenwerking met onafhankelijke organisaties…

Lees Verder

Integriteit, Authenticiteit en Consistentie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen belichaamt een reeks kernwaarden die de basis vormen van zijn juridische praktijk: Integriteit, Authenticiteit, Consistentie, Klantgerichte Benadering, Regelgevende Compliance, Innovatie en Verbetering, en Reputatiebescherming. Deze waarden zijn niet slechts principes maar vormen de essentie van zijn toewijding om uitzonderlijke juridische diensten te leveren. Naast zijn inzet voor deze waarden, neemt Advocaat van Leeuwen actief deel aan het gesubsidieerde rechtsbijstandssysteem, wat getuigt van zijn diepgaande betrokkenheid bij maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het belang van gelijke toegang tot justitie te erkennen, heeft Advocaat Bas A.S. van Leeuwen bewust gekozen om deel te nemen aan het gesubsidieerde rechtsbijstandssysteem. Deze…

Lees Verder

Deelname aan het Systeem van Gesubsidieerde Rechtsbijstand

In het kader van het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand zet advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich in voor toegankelijke juridische bijstand op diverse rechtsgebieden. Zijn deelname aan dit systeem weerspiegelt zijn toewijding aan sociale verantwoordelijkheid, waarbij hij streft naar rechtvaardigheid en gelijke toegang tot juridische hulp voor iedereen, ongeacht financiële middelen. Van Leeuwen gaat verder dan zijn professionele verantwoordelijkheden en biedt begeleiding en juridische bijstand aan gezinnen en particulieren die met diverse uitdagingen te maken hebben, zoals strafrechtelijke kwesties, administratieve zaken, contracten, familiezaken en jeugdrechtszaken. /*! elementor – v3.18.0 – 20-12-2023 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Advocaat Bas A.S. van…

Lees Verder
Previous Story

Integriteit, Authenticiteit en Consistentie

Next Story

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen

Latest from Pro Deo | Het Kantoor

Holistische Aanpak

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, contractenrecht,…

GermanDutchFrenchEnglish