Toepassingsgebied

In Portugal wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, que regula a actividade de segurança privada (Decreto-Lei n.º 35/2004); b) Decreto-Lei nº 198/2005 de 10 de Novembro de 2005, interpreta o Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, relativo ao exercício da segurança privada, e clarifica o regime aplicável a nacionais de outros Estados membros da União Europeia (Decreto-Lei nº 198/2005). De basis voor de private persoonsbeveiliging treft men aan in artigo 1˚ (3)(a) j˚ artigo 2˚ (1)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004. 

Vergunningplicht

De vergunninggebondenheid

In Portugal wordt de vergunninggebondenheid geregeld in Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, que regula a actividade de segurança privada (verder: Decreto-Lei n.º 35/2004).
Om activiteiten inzake persoonsbeveiliging (ex Artigo 1˚ (3)(a) Decreto-Lei n.º 35/2004) te kunnen verrichten, dient de beveiligingsorganisatie hiertoe geautoriseerd te zijn door de Ministro da Administrção Interna (verder: MAI) middels toekenning van een Alvará (= vergunning) en door alvorens te voldoen aan de vereisten en condities neergelegd in de Decreto-Lei n.º 35/2004 en de daarmee samenhangende reglementen (ex Artigo 22˚ (1) Decreto-Lei n.º 35/2004).

De eisen t.a.v. beveiligingsbedrijven

T.a.v. ondernemingen die activiteiten (wensen te) ontplooiien op het gebied van private persoonsbeveiliging worden er ex Artigo 23˚ (1) en (2) Decreto-Lei n.º 35/2004 een tweetal eisen gesteld: 
a) De beveiligingsorganisatie dient opgericht te zijn volgens het recht van een EU-lidstaat of een staat behorend tot de  EER en dient een zetel of delegatie te hebben in Portugal (Artigo 23˚ (1) Decreto-Lei n.º 35/2004); en
b) De beveiligingsorganisatie dient te beschikken over een geplaatst kapitaal van 125.000euro (Artigo 23˚ (2)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004).

Deze twee eisen zijn niet van toepassing op:
Beveiligingsorganisaties die opgericht zijn in een andere EU-lidstaat, aldaar conform de wet geautoriseerd en bevoegd zijn tot het verrichten van private beveiligingsactiviteiten in die ene lidstaat, die aanspraak maken op het verrichten van dergelijke activiteiten in Portugal in een onderbroken en langdurige vorm, waarbij een delegatie in Portugal verblijft, hetzij in de vorm van een filiaal, hetzij in de vorm van een andere secundaire vestigingsvorm (artigo 23˚ (3)(a) Decreto-Lei n.º 35/2004).
Beveiligingsorganisaties die opgericht zijn in een andere EU-lidstaat, aldaar conform de wet geautoriseerd en bevoegd zijn tot het verrichten van private beveiligingsactiviteiten in die ene lidstaat, die aanspraak maken op het verrichten van dergelijke activiteiten in Portugal in een tijdelijke vorm en niet aldaar blijvend activiteiten zullen uitoefenen (artigo 23˚ (3)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004).

De eisen t.a.v. leidinggevenden

Op grond van artigo 8˚ (6)(a) j˚ 8˚ (3) Decreto-Lei n.º 35/2004 dienen de directeuren van een beveiligingsorganisatie gevestigd in een andere EU-lidstaat, die in Portugal activiteiten op het gebied van persoonsbeveiliging willen ontplooien, te voldoen aan de eisen neergelegd in artigo 8˚ (1)(a) (c) (d) (f) (g) en 8˚ (7) Decreto-Lei n.º 35/2004
1) Hij moet beschikken over de Portugese nationaliteit, de nationaliteit van een EU-lidstaat of de nationaliteit van een staat behorend tot de EER (artigo 8˚(1)(a) Decreto-Lei n.º 35/2004);
2) Hij moet van onbesproken gedrag zijn (artigo 8˚(1)(c) Decreto-Lei n.º 35/2004);
3) Hij mag niet veroordeeld zijn wegens: a) delicten gericht tegen het leven, de fysieke integriteit of iemands privé-sfeer; b) delicten gericht tegen het vaderland; c) falsificaten; d) delicten tegen de beveiliging van de telecommunicatie; e) delicten tegen de openbare rust en orde; f) weerstand of ongehoorzaamheid jegens de publieke autoriteiten; g) verboden wapenbezit; h) of andere delicten waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaren, zonder aftrek van de juridische rehabilitering (artigo 8˚(1)(d) Decreto-Lei n.º 35/2004);
4) Hij mag de afgelopen 3 jaren geen functie bekleed hebben inhoudende de inspectie van beveiligingsorganisaties (artigo 8˚(1)(f) Decreto-Lei n.º 35/2004);
5) Hij mag niet oneervol ontslagen zijn uit de krijgsmacht, het politieapparaat of veiligheidsdienst (artigo 8˚(1)(g) Decreto-Lei n.º 35/2004); en
6) Hij moet een opleiding hebben gevolgd, waarvan het programma en de duur zijn vastgelegd in een Portaria do Ministro da Administração Interna of een equivalente opleiding uit een ander EU-lidstaat (artigo 8˚(7) Decreto-Lei n.º 35/2004).

De eisen t.a.v. uitvoerenden

Op grond van artigo 8˚ (6)(c) j˚ 8˚ (2) Decreto-Lei n.º 35/2004 dienen de uitvoerenden van een beveiligingsorganisatie gevestigd in een andere EU-lidstaat, die in Portugal activiteiten op het gebied van persoonsbeveiliging willen ontplooien, te voldoen aan de eisen neergelegd in artigo 8˚ (1)(a t/m d) (f) (g) en 8˚ (5) Decreto-Lei n.º 35/2004
1) Hij moet beschikken over de Portugese nationaliteit, de nationaliteit van een EU-lidstaat of de nationaliteit van een staat behorend tot de EER (artigo 8˚(1)(a) Decreto-Lei n.º 35/2004);
2) Hij moet beschikken over de verplichte diploma’s (artigo 8˚(1)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004); Hij dient daartoe een opleiding te volgen ex artigo 9˚ of te beschikken over de diploma’s afgegeven door een andere EU-lidstaat voor een equivalenten van deze opleiding (artigo 8˚(5)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004); 
3) Hij moet van onbesproken gedrag zijn (artigo 8˚(1)(c) Decreto-Lei n.º 35/2004);
4) Hij mag niet veroordeeld zijn wegens: a) delicten gericht tegen het leven, de fysieke integriteit of iemands privé-sfeer; b) delicten gericht tegen het vaderland; c) falsificaten; d) delicten tegen de beveiliging van de telecommunicatie; e) delicten tegen de openbare rust en orde; f) weerstand of ongehoorzaamheid jegens de publieke autoriteiten; g) verboden wapenbezit; h) of andere delicten waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaren, zonder aftrek van de juridische rehabilitering (artigo 8˚(1)(d) Decreto-Lei n.º 35/2004);
5) Hij mag de afgelopen 3 jaren geen functie bekleed hebben inhoudende de inspectie van beveiligingsorganisaties (artigo 8˚(1)(f) Decreto-Lei n.º 35/2004);
6) Hij mag niet oneervol ontslagen zijn uit de krijgsmacht, het politieapparaat of veiligheidsdienst (artigo 8˚(1)(g) Decreto-Lei n.º 35/2004); en
7)  Hij dient te beschikken over een goede fysieke en psychische gesteldheid, noodzakelijk voor de uitoefening van hun functies. Hij dient daartoe een medische en psychologische keuring te ondergaan, of equivalente keuringen ondergaan hebben in een ander EU-lidstaat  (artigo 8˚(5)(a) Decreto-Lei n.º 35/2004).

De vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag voor het verrichten van activiteiten op het gebied van private persoonsbeveiliging verloopt zeer bureaucratisch en is verdeeld in een aantal fasen: 

De eerste fase betreft de fase van de Instrução do Processo. Deze fase valt onder verantwoordelijkheid van de Secretaria-Geral do Ministério da Adminstração Interna (SG MAI). Onder verantwoordelijkheid van de SG MAI valt tevens de toekenning en registratie van de Alvará (ex Artigo 24˚ Decreto-Lei n.º 35/2004).
De aanvraag met het oog op een autorisatie voor de uitoefening van persoonsbeveiliging, dient geformuleerd te worden in een verzoekschrift, welke gericht wordt aan de MAI (ex Artigo 25 ˚ lid 1 Decreto-Lei n.º 35/2004). Dit verzoekschrift dient de volgende elementen te omvatten:
a) Een schriftelijk opgemaakte akte inzake de inschrijving bij het Conservatória do Regsito Comercial (KVK) (ex Artigo 25˚ (1)(a) Decreto-Lei n.º 35/2004).
b) De identificatiebewijzen van de bestuurders, afdelingshoofden en uitvoerenden (ex Artigo 25˚ (1)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004).
c) Documenten die uitwijzen dat personen beschikken over de Portugese nationaliteit, de nationaliteit van een EU-lidstaat of de nationaliteit van een staat behorend tot de EER (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(1)(a) Decreto-Lei n.º 35/2004);
d) Documenten die uitwijzen dat personen beschikken over de verplichte diploma’s (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(1)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004); Deze dienen daartoe een opleiding te volgen ex artigo 9˚ of te beschikken over de diploma’s afgegeven door een andere EU-lidstaat voor een equivalenten van deze opleiding (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(5)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004); 
e) Documenten die uitwijzen dat personen van onbesproken gedrag zijn (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(1)(c) Decreto-Lei n.º 35/2004);
f) Documenten die uitwijzen dat personen niet veroordeeld zijn wegens: a) delicten gericht tegen het leven, de fysieke integriteit of iemands privé-sfeer; b) delicten gericht tegen het vaderland; c) falsificaten; d) delicten tegen de beveiliging van de telecommunicatie; e) delicten tegen de openbare rust en orde; f) weerstand of ongehoorzaamheid jegens de publieke autoriteiten; g) verboden wapenbezit; h) of andere delicten waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaren, zonder aftrek van de juridische rehabilitering (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(1)(d) Decreto-Lei n.º 35/2004);
g) Documenten die uitwijzen dat personen de afgelopen 3 jaren geen functie bekleed hebben inhoudende de inspectie van beveiligingsorganisaties (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(1)(f) Decreto-Lei n.º 35/2004);
h) Documenten die uitwijzen dat personen niet oneervol ontslagen zijn uit de krijgsmacht, het politieapparaat of veiligheidsdienst (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(1)(g) Decreto-Lei n.º 35/2004).
i) Een schriftelijk opgemaakte akte ter bevestiging van het niet bestaan van enige schuld t.a.v. de staat of t.a.v. de sociale zekerheid (Artigo 25˚ (1)(d) Decreto-Lei n.º 35/2004). 
j) Een schriftelijk opgemaakte akte ter bevestiging dat men de verzekeringen voldaan heeft, alsmede de ficale verplichtingen betreffende het jaar van aanvraag (Artigo 25˚ (1)(d) Decreto-Lei n.º 35/2004).
Indien het een onderneming uit een andere EU-lidstaat betreft, dient er meegeleverd te worden: de documenten die aantonen dat voldaan is aan de garanties en voorwaarden gesteld in het land van herkomst voor de toekenning van de vergunning (ex Artigo 25˚ (2) Decreto-Lei n.º 35/2004).

Duur van de vergunning

De vergunning is gekoppeld aan de afgifte van de Cartão Profissional (CP) en duurt 5 jaren. Voor een zelfde periode kan deze vergunning ook telkens weer worden verlengd (ex Artigo 10˚ (1) Decreto-Lei n.º 35/2004).

Vestigingsplicht

Er bestaat geen vestigingsplicht voor de private beveiliging.

Legitimatieplicht

Identificatiekaartgebondenheid
Om haar functies uit te oefenen, dient het beveiligingspersoneel in het bezit te zijn van een Cartão Profissional (CP) die afgegeven wordt door het SG MAI. Deze CP is 5 jaren geldig en kan telkens voor een gelijke periode worden verlengd (ex Artigo 10˚ (1) Decreto-Lei n.º 35/2004).

Een afgifte van een CP bestemd voor inwoners van een EU lidstaat, is afhankelijk van het bewijs van de vervulling van de eisen neergelegd in Artigo 8˚, hetgeen het SG MAI wordt meegenomen in het besluit van afgifte (ex Artigo 10˚ (2) Decreto-Lei n.º 35/2004)De vernieuwing van de CP brengt met zich mee dat er een opfriscursus gevolgd moet worden ex Artigo 9˚ Decreto-Lei n.º 35/2004 of een equivalente cursus erkend in een ander EU-lidstaat. Tevens dient men te voldoen aan de eis, dat men niet veroordeeld is wegens: a) delicten gericht tegen het leven, de fysieke integriteit of iemands privé-sfeer; b) delicten gericht tegen het vaderland; c) falsificaten; d) delicten tegen de beveiliging van de telecommunicatie; e) delicten tegen de openbare rust en orde; f) weerstand of ongehoorzaamheid jegens de publieke autoriteiten; g) verboden wapenbezit; h) of andere delicten waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaren, zonder aftrek van de juridische rehabilitering (Artigo 25˚ (1)(b) j˚ Artigo 8˚(1)(d) Decreto-Lei n.º 35/2004).  

Diploma-eisen

Er bestaan geen diploma-eisen voor de private beveiliging.

Previous Story

De Monegaskische Veiligheidsbranche

Next Story

De Belgische Veiligheidsbranche

Latest from Legal Knowledge Tools

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…