/

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Rechten en Uitdagingen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking trad, vormt een ingrijpende herziening van de gegevensbeschermingswetten in de Europese Unie (EU). Deze verordening heeft tot doel de privacywetten in Europa te harmoniseren, de gegevensprivacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken, en de manier waarop organisaties in de regio omgaan met gegevensprivacy te herzien. De reikwijdte van de AVG is uitgebreid en omvat niet alleen gegevensverwerkers (degene die de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen), maar ook gegevensverwerkers (degene die gegevens verwerken namens de verantwoordelijken).

Gedetailleerde Beschrijving van de Rechten en Uitdagingen van de AVG

1. Recht op inzage (Artikel 15)

Het recht op inzage geeft betrokkenen het recht om een kopie van hun persoonsgegevens te ontvangen, samen met aanvullende informatie over hoe deze gegevens worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers, de bewaartijd en de bron van de gegevens als deze niet direct van de betrokkene zijn verkregen.

Uitdagingen:

 • Volume en Complexiteit: Organisaties beheren vaak enorme hoeveelheden gegevens over verschillende systemen, wat het vinden en samenstellen van de benodigde informatie moeilijk maakt.
 • Tijdigheid: De AVG vereist dat verzoeken binnen een maand worden ingewilligd, wat moeilijk kan zijn voor organisaties met beperkte middelen.
 • Verificatie: Het is cruciaal om te verifiëren of het verzoek afkomstig is van de legitieme betrokkene zonder de privacy van anderen te schenden.

2. Recht op rectificatie (Artikel 16)

Het recht op rectificatie stelt betrokkenen in staat om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren. Dit is van vitaal belang voor het waarborgen van de integriteit van de gegevens die door organisaties worden beheerd.

Uitdagingen:

 • Verificatie van Claims: Organisaties moeten de juistheid van de claims van de betrokkene verifiëren, wat veel middelen kan vergen.
 • Gegevenssynchronisatie: Correcties moeten worden doorgevoerd in alle systemen waarin de gegevens zijn opgeslagen om inconsistenties te voorkomen.

3. Recht op verwijdering (Recht om vergeten te worden) (Artikel 17)

Dit recht stelt betrokkenen in staat om de verwijdering van hun persoonsgegevens te verzoeken onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, de betrokkene zijn toestemming intrekt, of de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Uitdagingen:

 • Omvang van Gegevens: Het identificeren van alle gegevensinstellingen binnen de systemen van een organisatie en het waarborgen van een volledige verwijdering kan technisch uitdagend zijn.
 • Uitzonderingen: Het balanceren van dit recht met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren voor naleving, zoals belastingwetten of lopende rechtszaken.

4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen betrokkenen verzoeken om hun gegevens niet te laten verwerken. Dit kan plaatsvinden tijdens de periode van het verifiëren van de juistheid van de gegevens of wanneer de verwerking onwettig is, maar de betrokkene tegen verwijdering is.

Uitdagingen:

 • Operationele Impact: Het beperken van de verwerking kan de bedrijfsvoering en de levering van diensten beïnvloeden.
 • Technische Implementatie: Mechanismen implementeren om de verwerking te beperken terwijl de gegevensintegriteit en -beveiliging behouden blijven.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20)

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid stelt betrokkenen in staat om hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmeringen.

Uitdagingen:

 • Interoperabiliteit: Zorgen dat de gegevens in een formaat worden verstrekt dat door de ontvanger bruikbaar is.
 • Beveiligingsrisico’s: Het beveiligen van gegevens tijdens de overdracht om datalekken te voorkomen.

6. Recht om bezwaar te maken (Artikel 21)

Betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, waaronder direct marketing en verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen of publieke taken.

Uitdagingen:

 • Belangenafweging: Organisaties moeten beoordelen en rechtvaardigen of hun gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de rechten van de betrokkene.
 • Operationele Aanpassingen: Verwerkingsactiviteiten aanpassen om tegemoet te komen aan bezwaren terwijl de bedrijfsvoering wordt voortgezet.

7. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (Artikel 22)

Betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische of gelijkwaardige significante gevolgen voor hen heeft.

Uitdagingen:

 • Transparantie van Algoritmen: Complexe geautomatiseerde besluitvormingsprocessen op een transparante manier uitleggen.
 • Menselijke Interventie: Waar nodig significante menselijke interventie bieden om geautomatiseerde besluiten te beoordelen.

8. Recht om toestemming in te trekken (Artikel 7)

Betrokkenen kunnen te allen tijde hun toestemming voor gegevensverwerking intrekken, en organisaties moeten de verwerking van gegevens die uitsluitend op toestemming is gebaseerd onmiddellijk stoppen.

Uitdagingen:

 • Toestemming Bijhouden: Nauwkeurige administratie van toestemming bijhouden en ervoor zorgen dat intrekkingen onmiddellijk worden verwerkt.
 • Impact op Diensten: Het effect vaststellen op diensten of producten die afhankelijk waren van de toestemming.

Rol van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen

De AVG biedt een uitgebreid kader dat is ontworpen om de gegevensprivacy-rechten van individuen binnen de EU te beschermen. Terwijl de verordening betrokkenen aanzienlijke rechten verleent, legt zij ook substantiële verplichtingen op aan organisaties. Naleving van deze regelgeving vereist een zorgvuldige afweging van juridische vereisten, technische uitdagingen en operationele gevolgen. Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor, biedt essentiële begeleiding en vertegenwoordiging om door dit complexe juridische landschap te navigeren. Terwijl de digitale wereld blijft evolueren, zal de AVG een hoeksteen van gegevensbescherming blijven, waarbij wordt gewaarborgd dat individuen de controle over hun persoonlijke informatie behouden.

Belangrijke Bijdragen:

 • Compliance-Advies: Helpt organisaties bij het begrijpen en implementeren van de AVG-vereisten, het ontwikkelen van gegevensbeschermingsbeleid en het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (DPIA’s).
 • Geschillen en Verdediging: Vertegenwoordigt cliënten in juridische procedures met betrekking tot gegevensinbreuken, AVG-boetes en andere handhavingsmaatregelen.
 • Opleiding en Educatie: Biedt trainingen aan organisaties over best practices voor gegevensbescherming en de implicaties van de AVG voor bedrijfsvoering.
 • Grensoverschrijdende Expertise: Adviseert multinationale ondernemingen over het navigeren door het regelgevend landschap van de EU en zorgt voor naleving in verschillende rechtsgebieden.
Previous Story

Privacy Overeenkomsten & Transacties

Next Story

De Belangrijkste Principes van de AVG

Latest from Informatiebeheer | Gerelateerde Expertises

ePrivacy (cookies)

ePrivacy, ook bekend als de ePrivacy Richtlijn, is een Europese Unie richtlijn die zich richt op…