Een OM-zitting is een zitting bij het parket van de Officier van Justitie (OVJ). In plaats van dat u bij een Rechter verschijnt, moet u nu bij de Officier van Justitie (OVJ) verschijnen. De Officier van Justitie (OVJ) zal tijdens de OM-zitting de strafzaak met u bespreken en u kunt tijdens de OM-zitting ook verweren voeren. Aan het einde van de OM-zitting krijgt u een straf opgelegd, in de vorm van een Strafbeschikking. De straf wordt  geregistreerd op uw justitiële documentatie (voorheen uw strafblad). Met de acceptatie van de Strafbeschikking staat uw schuld vast. 

OM-zitting: zitting zonder Rechter

Een OM-zitting is daardoor een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de zaak. Zonder tussenkomst van de Rechter krijgt u een straf opgelegd. Voor de een is dit prettig, voor de ander is dit bezwarend en juist nadelig. Het verschilt per persoon en per zaak. In de meeste gevallen is het wel verstandig om u in ieder geval tijdens de OM-zitting te laten bijstaan door een in het strafrecht gespecialiseerde (Strafrecht-) advocaat die voldoende tegenwicht kan bieden aan de Officier van Justitie (OVJ).

Voordelen OM-zitting

Een OM-zitting is, zoals hiervoor aangegeven, voor de een prettige manier om van de strafzaak af te komen, maar voor de ander kan een OM-zitting ook bezwarend en nadelig zijn. De voordelen van de OM-zitting zijn:

  • U krijgt direct een straf te horen
  • U hebt nog enige onderhandelingsruimte met de Officier van Justitie (OVJ) (belangrijke rol hier voor uw (Strafrecht-) advocaat!)
  • De maximale werkstraf is 180 uren
  • De maximale duur van een ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt zes (6) maanden

Nadelen OM-zitting

Er kleven ook een groot aantal nadelen aan een OM-zitting. Wij zullen de belangrijkste nadelen noemen:]

  • Er vindt geen Rechterlijke toetsing plaats; u bent volkomen overgeleverd aan de Officier van Justitie (OVJ) (de tegenpartij!!).
  • Een Officier van Justitie (OVJ) zal niet snel terugkomen op zijn eigen beslissing om te vervolgen. De kans dat u dus een straf gaat krijgen van de Officier van Justitie (OVJ) is erg groot.
  • De Officier van Justitie (OVJ) kan geen voorwaardelijke straf opleggen. U krijgt dus altijd een onvoorwaardelijke straf, hetgeen in sommige gevallen nadeliger kan uitpakken.
  • Als u het niet eens bent met de Strafbeschikking van de Officier van Justitie (OVJ), moet u zelf actie ondernemen door binnen veertien (14) dagen in verzet te gaan
  • Wanneer u het niet eens wordt over de op te leggen straf, zult u later alsnog bij de Rechter moeten verschijnen. U hebt dan twee (2) zittingen gehad.
  • Het zijn meestal kortdurende zittingen (± vijftien (15) minuten). U hebt hierdoor minder tijd om goed uw verhaal te doen en goed verweer te voeren.

Officier van Justitie (OVJ) of gemandateerd parket-secretaris

De OM-zitting wordt geleid door een Officier van Justitie (OVJ), maar ook komt het voor dat een gemandateerd parket-secretaris, namens de Officier van Justitie (OVJ), de hoorzitting doet. Een parket-secretaris werkt in functie onder de Officier van Justitie (OVJ) en heeft een mandaat gekregen om namens de officier in het kader van OM-zittingen te doen

Het horen in het kader van een taakstraf van 121 tot en met 180 uur, een ontzegging van de rijbevoegdheid of een gedragsaanwijzing moet door een Officier van Justitie (OVJ) plaatsvinden. Bij taakstraffen t/m 120 uur mag de hoorzitting door een parket-secretaris worden gedaan.

Aankomst op het parket

Bij aankomst op het parket moet u zich melden bij de balie. U geeft daar uw naam door, en dat u komt voor een OM-hoorzitting. U zult vervolgens worden doorgestuurd naar de wachtruimte. Let er op dat u op tijd verschijnt. U dient vijftien (15) minuten voor de OM-zitting aanwezig te zijn. In de meeste gevallen beginnen de OM-zittingen precies op tijd. Bent u verlaat, neem dan tijdig contact op met het OM. Op de oproeping vindt u het telefoonnummer van het parket.

Legitimatie

U moet zich desgevraagd ook kunnen legitimeren. Hoewel personen vanaf veertien (14) jaar altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich moeten dragen, wijst de praktijk uit dat niet iedereen zich hieraan houdt. Vergeet dit dus niet!

Gesprek reclassering

Wanneer de OM-zitting is bedoeld om eventueel een geldboete en/of taakstraf op te leggen, kan er voor de OM-zitting nog een gesprek plaatsvinden met de reclassering. De reclassering zal in dat gesprek gaan kijken of er bepaalde zorgen zijn, of u hulp- en begeleiding nodig hebt, en of u in staat bent om een taakstraf te verrichten. De inhoud van het gesprek zal in de vorm van een advies aan de Officier van Justitie (OVJ) worden meegedeeld, die met dit advies rekening houdt in zijn strafoplegging.

Ruimte OM-zitting

U wordt in de wachtruimte opgehaald en geleid naar een kamer, vaak niet groter dan een kantoorruimte, waar de Officier van Justitie (OVJ) of parket-secretaris aanwezig is, soms vergezeld van een griffier. Het is een informele setting; gewoon een kamer met een tafel, stoelen, en een computer. Verder niets bijzonders.

Verloop OM-zitting

De OM-zitting verloopt volgens een vast stramien.

1. De Officier van Justitie (OVJ) zal vervolgens uw personalia doornemen, en kort uitleggen waarom er een hoorzitting is, en waarvan u wordt verdacht.
2. Dan zal de Officier van Justitie (OVJ) vragen of u op de aanklacht wilt reageren. U kunt dan uitleggen wat er volgens u is gebeurd, en wat u van de zaak vindt. Het zal geen uitgebreide bespreking van de feiten zijn. In het kort kunnen de verklaringen in het dossier worden besproken. De Officier van Justitie (OVJ) zal hierbij ook al aangeven hoe hij tegen de zaak aankijkt.
3. Vervolgens krijgt uw (Strafrecht-) advocaat het woord om zijn visie over de zaak te geven. Uw (Strafrecht-) advocaat zal hierbij aangeven hoe hij vanuit juridisch oogpunt tegen de zaak aankijk, en wat er volgens mij met de zaak moet gebeuren.
4. De Officier van Justitie (OVJ) zal vervolgens een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak. Dit voorstel kan inhouden een sepot, een te betalen boete, schadevergoeding of bedrag ter ontneming van wederrechtelijk voordeel, een werkstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid (bij verkeersdelicten), of een aanwijzing.
7. Hierna kunnen u en uw (Strafrecht-) advocaat nog reageren op dit voorstel. Vaak zal uw (Strafrecht-) advocaat eerst om een korte onderbreking vragen teneinde het voorstel met u te bespreken. U kunt dan zelf ook aangeven wat u ervan vindt.
8. Vervolgens is het aan u of u het voorstel al dan niet accepteert. Wanneer u het voorstel aanvaard zal de Officier van Justitie (OVJ) direct de documenten voor de Strafbeschikking opleggen waarin de straffen, maatregel(en) en/of aanwijzing(en) zijn opgenomen. U moet dat ondertekenen voor akkoord. Bent u het er niet mee eens, dan zal de Officier van Justitie (OVJ) geen Strafbeschikking opleggen. De Officier van Justitie (OVJ) kan dan besluiten om u te dagvaarden om te verschijnen bij de Politierechter.

Strafbeschikking

Indien u het eens bent met het strafvoorstel, dan zal de Officier van Justitie (OVJ) dit uitwerken in de vorm van een Strafbeschikking. De Strafbeschikking is de officiële strafoplegging. U hebt vervolgens nog veertien (14) dagen bedenktijd. Als u het later toch niet eens bent met de opgelegde straf, dan kunt u binnen deze veertien (14) dagen in verzet gaan door het indienen van een verzetschrift. De zaak zal dan aan de Rechter worden voorgelegd.

Previous Story

Bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving

Next Story

OM-zitting / Rijden onder invloed

Latest from Strafrecht | Overzicht