Toepassingsgebied
In Engeland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Private Security Industry Act 2001; b) PSIA-Schedule I en II; c) The Private Security Industry (Licences) Regulations 2004; d) The Private Security Industry (Licences) (Amendement) (No.2) Regulations 2005; e) Licensing Private Security (Ll L02 SG/04-05/08 Sept 05); en f) Direction under Section 2(1) of the Private Security Industry Act 2001.

Vergunningplicht

De vergunninggebondenheid
In Engeland wordt de vergunninggebondenheid voor de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Section 3 t/m 6 Private Security Industry Act 2001 (PSIA-2001) j° §2(1)(c) PSIA-Schedule II; en b) Licensing Private Security (LPS). 

Ex Section 3(1) PSIA-2001maakt men zich schuldig aan een strafbaar feit, indien men zonder een door de SIA afgegeven Licence (=vergunning) activiteiten verricht op het gebied van private persoonsbeveiliging. Ingevolge Section 3 lid 2 dienen de volgende entiteiten te beschikken over een dergelijke licence, te weten:
a) Security contractanten, directeuren van security companies en partners bij security firms;
b) Werknemers van security contractanten, security companies en security firms;
c) De managers en supervisors van security-operatives, die onder contract staan bij een security contractant;
d) De agency-supplied managers of supervisors van security-operatives, die onder contract staan;
e) Agency-medewerkers die de in sub a of b bedoelde verplichtingen vervullen; en 
f) Directeuren van security companies en partners van security firms die niet zelf de activiteiten vervullen. 

Ex Section 4(4) PSIA-2001 maakt een persoon zich niet schuldig aan een strafbaar feit ex Section 3 PSIA-2001, indien hij voldoet aan alle volgende voorwaarden:
a) Security activiteiten worden uitgevoerd door een security-operative in hun functie als: 1) directeur, 2) partner of 3) werknemer van één deze entiteiten;
b) Hij heeft een licence aangevraagd bij de Security Industry Authority (SIA) en het daarbij behorende aanvraagformulier is in behandeling;
c) De aangevraagde licence zal hem authoriseren voor de uitoefening van de security-activiteiten en betreft één die niet eerder geweigerd is;
d) De company, firm of werkgever staat ex Sector 14 PSIA-2001 geregistreerd als een goedgekeurd leverancier van diensten gerelateerd aan de security industry.
e) De SIA heeft de company, firm of werkgever te kennen gegeven, dat het hen geautoriseerd heeft om directeuren, partners resp. werknemers te gebruiken, wiens aanvragen in behandeling zijn voor het kunnen uitoefenen van activiteiten die gevormd worden door aan de security industry gerelateerde activiteiten of één dezer activiteiten omvat.  

De typen Licence
In Engeland maakt men een onderscheidt tussen enerzijds de front-line licence en anderzijds de non front-line licence.
a) De front-line licence wordt afgegeven aan diegenen die zich bezighouden met de uitvoering van de vergunde security-activiteiten.
b) De non front-licence wordt afgegeven aan hen die als manager, supervisor of werkgever van werknemers die zich bezighouden met de vergunde activiteiten, doch zich niet altijd bezighouden met de persoonlijke uitvoering van de front-line activiteiten.

De eisen t.a.v. de Licence
T.a.v. de Licence voor private persoonsbeveiliging worden er ex Section 8(3) j° Section 7 (3)(b) PSIA-2001 de volgende reeks eisen gesteld:
a) Men heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt (ex Section 7(3)(c) j° Section 7(2) PSIA-2001 j° LPS (p.16ev));
b) Men beschikt over een werkvergunning om in de UK te mogen werken (ex Section 7(3)(c) j° Section 7(2) PSIA-2001 j° LPS (p.47ev));
a) Men beschikt over de juiste opleidingskwalificaties gerelateerd aan de Licence (Section 7(3)(b) PSIA-2001);
b) Men is betrouwbaar (ex Section 7(3)(a) PSIA-2001);
c) Men heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt (ex Section 7(3)(c) j° Section 7(2) PSIA-2001 j° LPS (p.16ev)).
d) Men beschikt over een werkvergunning om in de UK te mogen werken (ex Section 7(3)(c) j° Section 7(2) PSIA-2001 j° LPS (p.47ev));
e) Men mag de vijf jaren voorafgaande aan vergunnningaanvraag geen medische problemen hebben gehad die een goed functioneren in de weg zouden kunnen staan (ex Section 7(3)(c) j° Section 7(2) PSIA-2001 j° LPS (p.47ev));
f) Men is niet veroordeeld, berispt, gewaarschuwd wegens een “relevant offence” (ex Section 7(3)(c) j° Section 7(2) PSIA-2001 j° LPS (p.40-45) of buiten de maatschappij geplaatst wegens een geestelijke stoornis ((ex Section 7(3)(c) j° Section 7(2) PSIA-2001 j° LPS (p.40-46)).

Extra Licence-eis t.a.v. directieleden
Voor Directieleden geldt als extra eis, dat zij niet in staat van insolventie, surséance van betaling of faillissement mogen zijn geraakt of een faillissement hebben aangevraagd, dan wel als directeur gediskwalificeerd zijn ex Company Directors Disqualification Act 1986 (ex Direction under Section 2(1) of the Private Security Industry Act 2001).

De vergunningaanvraag
De aanvraag voor een Licence om activiteiten te kunnen verrichten in het kader van private persoonsbeveiliging, dient te worden gericht aan de SIA. Deze aanvraag (application) dient te geschieden in een bepaalde vorm en voorzien te zijn van bepaalde informatie, die in een voorschrift of richtlijn kunnen zijn verankerd (ex Section 8(2)(a)(b) PSIA-2001).   

Ex LPS dienen er voor de aanvraag de volgende bescheiden te worden meegezonden:
a) Licence afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst
b) Van overheidswege afgegeven documenten inzake de identiteit van de Licencee
c) Van overheidswege afgegeven documenten inzake een verklaring van goed gedrag
d) Van overheidswege afgegeven documenten inzake een criminal record check
e) Documenten inzake de genoten opleiding
f) Documenten inzake de gezondheidstoestand van de Licencee.
De records en documenten dienen origineel te zijn. Indien de documenten niet in het Engels geschreven zijn, dan dienen deze alsnog in het Engels vertaald te worden door een Erkend vertaalinstituut, die men aantreft op de website van de SIA

Voor de vaststelling of een Licence al dan niet zal worden toegekend, zal de SIA zich houden aan de criteria neergelegd in Section 7 PSIA-2001. 

Termijn van de Licence
De termijn van de Licence vangt aan op de dag van toekenning door de SIA en zal drie jaren duren (ex Section 8(8)(a) PSIA-2001).

De kosten van de Licence
De aanvraag voor het verkrijgen van een Licence bedraagt £190,- (ex Regulation 5 The Private Security Industry (Licences) Regulations 2004).  

Weigering van een Licence (Refus)
Op basis van de criteria neergelegd in Section 8 PSIA-2001 en de LPS (p. 47) kan de SIA een Licence weigeren, totdat:
1) Er voor de SIA meer duidelijkheden bestaan omtrent de identiteit van de betrokkene; 
2) De betrokken aanvrager heeft voorzien in de wens van SIA om verdere informatie te kunnen verstrekken, dat de aanvraag reeds ontvangen is;
3) De SIA instaat is geweest om verder onderzoek uit te kunnen voeren in verband tot de aanvrager, indien men zulks geschikt zou achten.

Indien de SIA het noodzakelijk acht de Licence te weigeren, dan zal zulks schriftelijk worden medegedeeld aan de betrokkene, omvattende o.a. de basis voor dit besluit. Tevens zal de betrokkene middels dit schrijven uitgenodigd worden om meer informatie te verstrekken. Vanaf dat moment heeft men 21 dagen om te reageren op het besluit van de SIA, hetwelk o.a. omvat elk gebrek t.a.v. de besluitvorming (ex Section 11 PSIA-2001).
Reageert men niet binnen 21 dagen, dan zal het besluit tot intrekking van de Licence effect verkrijgen, 21 dagen na datum van de RefusLetter (RFL). De SIA hoeft deze RFL niet opnieuw te bekrachtigen. Nadat de weigering van de Licence effect verkregen heeft, kan men vanaf die datum binnen 21 dagen een zaak aanspannen bij de Local Magistrates’Court (ex Section 11 PSIA-2001).
Reageert men wel binnen 21 dagen, dan zal er een heroverweging plaatsvinden. Indien de SIA van mening is haar visie toch niet te wijzigen, dan kan men tot 21 dagen na dit besluit een procedure aanspannen bij de Local Magistrates’Court (ex Section 11 PSIA-2001).

Intrekking van een Licence (Revocation)
Op basis van Section 10(1)(2) PSIA-2001 en de criteria neergelegd in Section 7 PSIA-2001 en de LPS (p. 49 en 50) kan de SIA een Licence intrekken. Dit betreffen de volgende criteria:   
1) Men is niet de persoon voor wie de op naam afgegeven Licence was aangevraagd;
2) Men beschikt niet over de opleidingskwalificaties, welke men geclaimd heeft op de aanvraag;
3) Men heeft een veroordeling, berisping of waarschuwing wegens een “relevant offender”;
4) Men beschikte niet over het recht / heeft het recht verloren om in de UK te mogen werken, op het moment dat men de Licence aanvroeg;
5) De ISA heeft informatie verkregen, inhoudende dat de Licence elders is ingetrokken;
6) Men is uit de maatschappij geplaatst wegens een geestelijke gestoordheid; en
7) Men overtreedt de voorwaarden op basis waarvan men de Licence heeft aangevraagd.

Indien de SIA het noodzakelijk acht de Licence in te trekken, dan zal zulks schriftelijk worden medegedeeld aan de betrokkene, omvattende o.a. de basis voor dit besluit. Tevens zal de betrokkene middels dit schrijven uitgenodigd worden om meer informatie te verstrekken. Vanaf dat moment heeft men 21 dagen om te reageren op het besluit van de SIA, hetwelk o.a. omvat elk gebrek t.a.v. de besluitvorming (ex Section 11 PSIA-2001).
Reageert men niet binnen 21 dagen, dan zal het besluit tot intrekking van de Licence effect verkrijgen, 21 dagen na datum van de Revocation Letter (RL). De SIA hoeft deze RL niet opnieuw te bekrachtigen. Nadat de intrekking van de Licence effect verkregen heeft, kan men vanaf die datum binnen 21 dagen een zaak aanspannen bij de Local Magistrates’Court (ex Section 11 PSIA-2001).
Reageert men wel binnen 21 dagen, dan zal er een heroverweging plaatsvinden. Indien de SIA van mening is haar visie toch niet te wijzigen, dan kan men tot 21 dagen na dit besluit een procedure aanspannen bij de Local Magistrates’Court (ex Section 11 PSIA-2001).

Wijziging van een Licence (Modification)
Op basis van Section 10(1)(2) PSIA-2001 en de criteria neergelegd in Section 7 PSIA-2001 en de LPS (p. 49 en 50) kan de SIA een Licence wijzigen.

Indien de SIA het noodzakelijk acht de Licence te wijzigen, dan zal zulks schriftelijk worden medegedeeld aan de betrokkene, omvattende o.a. de basis voor dit besluit. Tevens zal de betrokkene middels dit schrijven uitgenodigd worden om meer informatie te verstrekken. Vanaf dat moment heeft men 21 dagen om te reageren op het besluit van de SIA, hetwelk o.a. omvat elk gebrek t.a.v. de besluitvorming (ex Section 11 PSIA-2001).
Reageert men niet binnen 21 dagen, dan zal het besluit tot wijziging van de Licence effect verkrijgen, 21 dagen na datum van de Modification Letter (ML). De SIA hoeft deze ML niet opnieuw te bekrachtigen. Nadat de wijziging van de Licence effect verkregen heeft, kan men vanaf die datum binnen 21 dagen een zaak aanspannen bij de Local Magistrates’Court (ex Section 11 PSIA-2001).
Reageert men wel binnen 21 dagen, dan zal er een heroverweging plaatsvinden. Indien de SIA van mening is haar visie toch niet te wijzigen, dan kan men tot 21 dagen na dit besluit een procedure aanspannen bij de Local Magistrates’Court (ex Section 11 PSIA-2001).

Opschorting van een Licence (Suspending)
Op basis van Section 10(3) PSIA-2001 kan de SIA een Licence met onmiddellijke ingang schorsen. Dit gebeurt indien de publieke veiligheid in gevaar komt of indien er een zeer ernstig delict gepleegd is door de Licencee. 
Indien de SIA het noodzakelijk acht de Licence te schorsen, dan zal zulks schriftelijk worden medegedeeld aan de betrokkene, omvattende o.a. de basis voor dit besluit. Op dat moment heeft men 21 dagen om in beroep te gaan bij de Local Magistrates’Court (ex Section 11 PSIA-2001).

Vestigingsplicht
Voor private persoonsbeveiliging geldt er geen vestigingsvereiste.

Legitimatieplicht

Identificatiekaartgebondenheid
T.a.v. de legitimatieplicht maken de Engelsen een onderscheid tussen enerzijds de Front-line licence en anderzijds de Non Front-line licence.  

De legitimatie van Frontline Licence
De Front-line Licencee is gebonden aan een ID-kaart. In Regulation 4(1) en (2)(a t/m h) PSI (Licences) Regulations 2004 j° Regulation 5(1) en (2) PSI (Amendement) (No2) Regulations 2005 dient een Front-line Licencee zich, met het oog op deze ID-card, te houden aan de volgende regels:
a) Tijdens het werk draagt de Licencee de ID-card bij zich opdat het getoond kan worden, indien erom gevraagd wordt; 
b) De SIA en de Politie dienen direct te worden ingelicht, indien de ID-card is kwijtgeraakt of gestolen;
c) Gerelateerd aan de ID-card, dient men de SIA onmiddellijk te worden ingelicht, ingeval van een veroordeling, berisping, waarschuwing of arrestatie wegens “relevant offences” gepleegd in de UK of erbuiten;
d) De SIA dient te worden ingelicht ingeval van wijzigingen betreffende naam of adres;
e) De ID-card mag geenszins beschadigd of gewijzigd worden. Ingeval van beschadiging dient de SIA ingelicht te worden en gevraagd te worden om vervanging;
f) Men mag geen ID-card dragen die beschadigd of verouderd is, op welke wijze dan maar ook;
g) Men dient de ID-card te kunnen tonen, indien de autoriteiten daar om vragen; en
h) Men dient de ID-card onmiddellijk terug te sturen, indien daarom gevraagd wordt.

Outside UK
Voor Licencee van buiten de UK gelden aanvullende de volgende regels:
i) De Licencee zal de SIA zo snel mogelijk inlichten over enige wijziging betreffende de geldigheid van een kwalificatie of Licence; en
j) De Licencee zal de SIA zo snel mogelijk inlichten over enige (voorgenomen) disciplinaire actie i.v.m. de Licence.

De legitimatie van Non Front-line Licence 
De Non Front-line Licencee legitimeert zich zich met een Letter (een licence-brief van de SIA). In Regulation 4(3) PSI (Licences) Regulations 2004 j° Regulation 5(4) PSI (Amendement) (No2) Regulations 2005 dient een Non Front-line Licencee zich, met het oog op deze Letter, te houden aan de volgende regels:  
a) Men dient de SIA en de politie onmiddellijk in te lichten bij het verlief van een Letter of indien zulks gestolen is;
b) Gerelateerd aan de Letter, dient men de SIA in te lichten omtrent elke veroordeling, berisping, waarschuwing of arrestatie voor relevante delicten, indien gepleegd in de UK of erbuiten; 
c) Men dient de SIA in te lichten omtrent elke verandering inzake naam of adres;
d) Men dient de Letter te tonen aan de autoriteiten, indien die erom zouden vragen;
e) Men dient de Letter onmiddellijk terug te sturen naar de SIA, indien men erom gevraagd wordt; en
f) Het is verboden om de Letter te beschadigen of te wijzigen.

Outside UK 
Voor Licencee van buiten de UK gelden aanvullende de volgende regels:
g) De Licencee zal de SIA zo snel mogelijk inlichten over enige wijziging betreffende de geldigheid van een kwalificatie of Licence; en
h) De Licencee zal de SIA zo snel mogelijk inlichten over enige (voorgenomen) disciplinaire actie i.v.m. de Licence.

Diploma-eisen
In tegenstelling tot Nederland zijn in Engeland diploma-eisen gekoppeld aan de vergunningverlening (ex Section 8(3) j° 7(3)(b) PSIA-2001j° LPS (p. 21-25)).

Outside UK 
Indien men over een relevant diploma beschikt, dan dient men deze in het Engels te laten vertalend door een erkend vertaalbureau, die men vindt op de website van de SIA. Aan de hand van het vertaalde document kan de SIA bepalen of men daadwerkelijk over voldoende competenties beschikt.

Previous Story

Zutphen tijdelijke locatie voor deel strafzaken gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Next Story

De Spaanse Veiligheidsbranche

Latest from Legal Knowledge Tools

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…