Familie en Relatie

Overzicht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van: Echtscheiding, Ontbinding geregistreerd partnerschap, Scheiding van tafel en bed, Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan, Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, Boedelscheiding, Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, Alimentatie / levensonderhoud, Wijziging hoofdverblijf van het minderjarige kind, Ouderlijk gezag, Omgangsregeling / zorg- en contactregeling, Wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, Erkenning/ontkenning vaderschap, Ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP) van kinderen.

Familie en Gezin

Familiebanden vormen de kern van menig mensenleven. Ze zijn kostbaar en doorgaans duurzaam, maar blijken vaak ook kwetsbaar. Als een relatie tussen…

Leer Verder

Familiaal vermogensrecht

Familiaal vermogensrecht is het geheel van regels die bepalen wat met uw onverdeeld vermogen moet gebeuren bij een echtscheiding of relatiebreuk. Verder…

Leer Verder

GERELATEERDE EXPERTISES BINNEN DIT RECHTSDOMEIN

Echtscheiding

Het proces van een echtscheiding begint met de mededeling van de ene partner jegens de andere partner dat hij/zij wil scheiden. U…

Leer Verder

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is het mogelijk om op zeer korte…

Leer Verder

Alimentatie

Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap bestaat er voor verschillende mensen de plicht om elkaar te onderhouden. Dat geldt…

Leer Verder

Omgangsregeling

U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat u geen overeenstemming kunt bereiken. U…

Leer Verder

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal oefenen de ouders…

Leer Verder

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een ondertoezichtstelling kan door de rechter worden…

Leer Verder

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent voorleggen aan de rechtbank. Ouders kunnen…

Leer Verder

HUISELIJK GEWELD, SEKSUEEL GEWELD EN EERWRAAK

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een vorm van geweld dat plaatsvindt in de privésfeer. Het wordt veelal gepleegd door iemand uit de huiselijke kring…

Leer Verder

Seksueel geweld

Aanranding, verkrachting, seksueel misbruik door hulpverleners, seksueel misbruik van kinderen, het zijn allemaal vormen van seksueel geweld. Seksueel geweld wordt soms gepleegd…

Leer Verder

Eerwraak

Vreest u voor eergerelateerd geweld (ook wel: eerwraak) van de kant van uw (ex-)partner en/of (schoon)familieleden. In de media zijn de laatste…

Leer Verder

Belangrijke Thema's

Previous Story

Juridische Ondersteuning

Next Story

Incasso en Schulden

Latest from Pro Deo

Politie en Justitie

Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling) / Zedendelicten (verkrachting, ontucht) / Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering,…

Overheid en Bestuur

Aanbestedingen / Arbeidsmigranten Huisvesting / Besluiten, regelgeving en beleid / Bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures / Bodemverontreiniging…