Gesubsidieerde rechtsbijstand

In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van een samenleving waar juridische bijstand geen voorrecht is maar een fundamenteel recht. Het ethos van Van Leeuwen Law Firm belichaamt een visie waar juridische diensten toegankelijk zijn voor allen, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, en versterkt het geloof dat rechtvaardigheid niet beperkt mag blijven tot degenen met financiële middelen.

De essentie van het kantoor is diep geworteld in het besef dat een rechtvaardige samenleving een juridisch systeem vereist dat iedereen in staat stelt, het speelveld effent en ervoor zorgt dat zelfs de meest kwetsbare leden een stem hebben. Van Leeuwen Law Firm ziet zijn deelname aan het gesubsidieerde juridische bijstandssysteem als een uiting van dit ethos, een tastbare uitdrukking van zijn toewijding aan het bijdragen aan een rechtvaardigere en rechtvaardige samenleving.

Rechtsgebieden

Strafrecht

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat als uw onwankelbare juridische pleitbezorger, gespecialiseerd in het begeleiden van individuen door de complexiteit van strafrechtelijke aanklachten in Nederland. Van initiële politie-ontmoetingen tot het navigeren door rechtbankdetails en mogelijke beroepsprocedures, waarborgt zijn onwrikbare expertise een krachtige verdediging. Werk samen met hem om een op maat gemaakte strategie te creëren die aansluit op uw unieke omstandigheden. Als actieve deelnemer in het Nederlandse gesubsidieerde juridische bijstandssysteem…

Lees Verder

Publiek- en Administratief recht

In het domein van het Publiek- en Administratief recht, dat de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers regelt, staat Advocaat Bas A.S. van Leeuwen particulieren bij in verschillende deelgebieden. Of het nu gaat om huisvesting van arbeidsmigranten, besluiten, regelgeving en beleid, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, bodemverontreiniging, energierecht, de grens tussen publiek en privaatrecht, handhaving, intentieovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, of anterieure overeenkomsten, Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt deskundige begeleiding. Met specialisaties in…

Lees Verder

Familie- en Jeugdrecht

In tijden van familiale onrust waar emoties het zicht op de situatie kunnen vertroebelen, is juridische bijstand met een empathische aanpak meer dan welkom. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen beschikt over uitgebreide kennis en praktijkervaring op diverse terreinen van het familierecht, waaronder naam, afstamming, adoptie, voogdij, huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning, schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning, erkenning, echtscheiding, en geschillen tussen ongehuwde samenwonenden. Met oog voor het belang van het kind…

Lees Verder

Contractenrecht, Incasso- en Schuldenproblematiek, Krediet Registraties (BKR)

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen is al vele jaren actief op het gebied van het algemene verbintenissenrecht, dat onder meer betrekking heeft op contractuele relaties die ondernemers en particulieren aangaan met derden. Het is essentieel dat afspraken goed worden vastgelegd, en dat rechten en plichten voor beide partijen duidelijk zijn. Ook is het van belang om te weten wat er gebeurt als één van de partijen zich niet aan de…

Lees Verder

Ethos

In een wereld waarin rechtvaardigheid en gelijkheid centraal staan, speelt het rechtssysteem een cruciale rol bij het waarborgen van deze waarden. Toch wordt toegang tot juridische bijstand vaak belemmerd door financiële beperkingen, waardoor sommige individuen en gemeenschappen achterblijven in hun zoektocht naar gerechtigheid. Van Leeuwen Law Firm erkent deze uitdagingen en heeft als toonaangevend advocatenkantoor een diepgewortelde toewijding aan sociale verantwoordelijkheid aangenomen door actief deel te nemen aan het gesubsidieerde juridische bijstandssysteem.

Als vooraanstaand juridisch instituut begrijpt Van Leeuwen Law Firm de waarde van gelijke toegang tot gerechtigheid voor iedereen, ongeacht financiële middelen. Het bedrijf erkent dat juridische bijstand niet alleen een privilege mag zijn voor degenen die het zich kunnen veroorloven, maar eerder een fundamenteel recht dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom heeft Van Leeuwen Law Firm zich actief ingezet voor het bevorderen van gerechtigheid en gelijkheid door deel te nemen aan het gesubsidieerde juridische bijstandssysteem.

De betrokkenheid van Van Leeuwen Law Firm bij dit systeem gaat verder dan louter zakelijke overwegingen. Het weerspiegelt een diepgeworteld ethos van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een oprechte toewijding aan het dienen van de gemeenschap. Door middel van hun deelname aan gesubsidieerde juridische bijstand zet het advocatenkantoor zich actief in om de kloof tussen degenen die toegang hebben tot juridische bijstand en degenen die dat niet doen te verkleinen.

Van Leeuwen Law Firm beseft dat het leveren van juridische bijstand aan degenen die het nodig hebben, niet alleen een kwestie is van het verstrekken van juridische diensten, maar ook van het versterken van individuen en gemeenschappen. Door pro bono werk en gesubsidieerde bijstand aan te bieden, draagt het advocatenkantoor bij aan het bevorderen van gerechtigheid, het beschermen van fundamentele rechten en het versterken van de stemmen van degenen die anders mogelijk geen toegang hebben tot het juridische systeem.

Bovendien gelooft Van Leeuwen Law Firm dat hun betrokkenheid bij gesubsidieerde juridische bijstand niet alleen een morele verplichting is, maar ook een kans om positieve veranderingen teweeg te brengen in de samenleving. Door te werken aan zaken die een brede maatschappelijke impact hebben en door te pleiten voor sociale rechtvaardigheid, draagt het advocatenkantoor bij aan het opbouwen van een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving voor toekomstige generaties.

Als een voorvechter van gerechtigheid, gelijkheid en sociale verantwoordelijkheid, blijft Van Leeuwen Law Firm zich inzetten voor het bevorderen van een rechtssysteem dat voor iedereen toegankelijk is. Hun participatie in het gesubsidieerde juridische bijstandssysteem is niet alleen een uitdrukking van hun ethiek als bedrijf, maar ook een krachtig voorbeeld van hoe bedrijven een positieve impact kunnen hebben op de samenleving door zich in te zetten voor sociale verandering en rechtvaardigheid.

Doelstellingen

Van Leeuwen Law Firm heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd in haar toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze omvatten:

 • Gelijkheid voor de Wet: Ervoor zorgen dat alle individuen, ongeacht hun sociaaleconomische status, gelijke toegang hebben tot juridische vertegenwoordiging en bescherming onder de wet.
 • Toegang tot Justitie: Het vergemakkelijken van toegang tot juridische diensten voor gemarginaliseerde en achtergestelde gemeenschappen om de kloof in de rechtsbedeling te overbruggen.
 • Gemeenschapsversterking: Gemeenschappen in staat stellen door juridische educatie, middelen en ondersteuning te bieden om hun begrip van juridische rechten en verplichtingen te verbeteren.
 • Ethische en Morele Verplichtingen: Het handhaven van de hoogste ethische en morele normen in alle juridische activiteiten en het bevorderen van vertrouwen en geloof in het juridische systeem.
 • Versterking van Sociale Cohesie: Bijdragen aan de algehele harmonie en het welzijn van de samenleving door juridische kwesties aan te pakken die de sociale samenhang beïnvloeden.

Kernwaarden

De kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm leiden haar acties en beslissingen. Deze omvatten:

 • Integriteit: Handelen met eerlijkheid en transparantie in alle interacties.
 • Authenticiteit: Het onderhouden van oprechte en oprechte relaties met cliënten en de gemeenschap.
 • Consistentie: Het leveren van betrouwbare en consistente juridische diensten.
 • Klantgerichte Benadering: Het prioriteren van de behoeften en zorgen van cliënten in alle juridische inspanningen.
 • Compliance met Regels: Het naleven van wettelijke en ethische normen in alle aspecten van de praktijk.
 • Innovatie en Verbetering: Het omarmen van innovatie en continue verbetering om cliënten en de samenleving beter te dienen.
 • Bescherming van Reputatie: Het beschermen van de reputatie van het kantoor door verantwoordelijk en ethisch gedrag.

Holistisch Kader

Van Leeuwen Law Firm hanteert een holistisch kader dat omvat:

 • Preventie: Proactief aanpakken van juridische kwesties door middel van educatie, pleitbezorging en gemeenschapsvoorlichting.
 • Detectie: Identificeren van juridische uitdagingen en potentiële kwesties door grondige beoordelingen en analyses.
 • Onderzoek: Uitvoeren van diepgaande onderzoeken wanneer juridische kwesties zich voordoen om relevante informatie te verzamelen.
 • Respons: Formuleren van effectieve en ethische reacties op juridische uitdagingen, met inachtneming van de belangen van cliënten en de gemeenschap.
 • Advisering: Het verstrekken van uitgebreid juridisch advies aan cliënten om hen te machtigen met geïnformeerde besluitvorming.
 • Procederen: Het vertegenwoordigen van cliënten in juridische procedures met toewijding, integriteit en een toewijding aan rechtvaardigheid.
 • Onderhandelen: Streven naar vreedzame oplossingen door onderhandeling en alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden.

Grondvoorwaarden

Van Leeuwen Law Firm neemt actief deel aan het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand om de toegang tot justitie te verbeteren. Dit omvat onder andere:

 • Het aanbieden van verlaagde of pro deo diensten aan individuen die zich geen juridische vertegenwoordiging kunnen veroorloven.
 • Samenwerken met juridische bijstandsorganisaties en gemeenschapsgroepen om juridische behoeften te identificeren en aan te pakken.
 • Toewijzen van middelen en personeel aan specifieke zaken met sociale impact, bijdragend aan systemische verandering.
 • Pleiten voor beleidshervormingen die gelijke toegang tot justitie bevorderen en systemische barrières aanpakken.
 • Deelnemen aan educatieve programma’s om bewustwording te creëren over juridische rechten en het belang van juridische vertegenwoordiging.
GermanDutchFrenchEnglish