Heeft u een strafbaar feit gepleegd of wordt u er van verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd?

Overzicht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). De advocaat is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Hij staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.

Afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie (OM): Sancties van het OM

In Nederland heeft het OM de bevoegdheid om straffen op te leggen voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten. Het OM mag geen vrijheidsstraffen opleggen. Ook gemeenten en buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om dergelijke straffen op te leggen. Zij kunnen een bestuurlijke boete uitdelen voor asociaal gedrag, bijvoorbeeld een boete voor geluidsoverlast. Ook kunnen zij een ‘politiestraf’ uitdelen voor zogenaamde ‘P-overtredingen’, dat zijn overtredingen zoals te hard rijden die vroeger met een bekeuring ter plaatse werden bestraft. Het Openbaar Ministerie kan verschillende straffen opleggen. Voorbeelden zijn:…

More

Getuigen van strafbare feiten

In sommige gevallen zal de politie iemand die getuige is geweest van een strafbaar feit vragen een verklaring af te leggen. U kunt zich als getuige melden en zoveel mogelijk details geven. Vraag de politieagent naar zijn naam, zodat u hem kunt bellen als u zich plotseling iets herinnert dat u in uw verklaring bent vergeten. Tijdens de procedure kan de rechtbank ook getuigen willen horen. Getuigen die zijn gedagvaard, zijn verplicht te verschijnen en de waarheid te vertellen; als zij dit niet doen, is dat een strafbaar feit. Getuigen die menen gevaar te lopen, kunnen vragen om niet te…

More

De rechten van slachtoffers in het strafproces

De Nederlandse regering werkt aan versterking van de rechten van slachtoffers in het strafproces. Zo krijgen slachtoffers onder meer recht op informatie, zowel over de procedure als over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden recht op een respectvolle behandeling, op bijstand van een tolk en/of advocaat en in bepaalde gevallen het recht hun standpunt in de rechtszaal toe te lichten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet rechtspositie slachtoffers. In de plannen van de regering is toegezegd de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken. De slachtofferhulp moet worden verbeterd. Daarnaast wordt in het strafrecht…

More

Slachtoffers van een misdrijf

Om daders te kunnen berechten is het belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk naar de politie gaan om aangifte te doen. Dat kan op het politiebureau, of bij lichte vergrijpen telefonisch of online. Zodra een verdachte is gevonden, neemt het Openbaar Ministerie het over. Verdachten worden verhoord en als er gegronde redenen zijn, worden zij in voorlopige hechtenis genomen en vervolgd.…

More

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde veroordelen of vrijspreken, of hem op een rechtsvraag ontslaan van rechtsvervolging. Iemand die veroordeeld is, kan maar één keer in hoger beroep gaan. Daarna blijft de mogelijkheid over om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad, als de wet dat toelaat. Ook het Openbaar Ministerie kan tegen de uitspraak van de rechtbank in cassatie gaan. In dat geval wordt de verdachte daarvan in kennis gesteld en opnieuw gedagvaard.…

More

Hoger beroep of onherroepelijk vonnis

Iemand die is veroordeeld en het vonnis van de rechtbank wil aanvechten, kan in hoger beroep gaan als de wet dat toelaat. Als hoger beroep mogelijk is, moet de veroordeelde (of zijn advocaat) binnen veertien (14) dagen beroep instellen bij de griffier van de rechtbank. De beroepsprocedure is kosteloos. De regering heeft plannen om ervoor te zorgen dat iemand die is veroordeeld voor een ernstig geweldsmisdrijf of een zedendelict, niet wordt vrijgelaten zolang er nog een beroepsprocedure loopt.…

More

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Commune Strafrecht

Strafrecht omvat verschillende thema’s die verband houden met misdrijven en strafbare feiten binnen de samenleving. Hier zijn enkele veelvoorkomende strafrechtelijke thema’s: Moord en Doodslag: Het opzettelijk doden van een ander persoon, met verschillende gradaties van opzet en voorbedachtheid. Diefstal en Roof: Het onrechtmatig nemen van eigendom van een ander, met of zonder geweld. Geweldsmisdrijven: Fysieke aanvallen, mishandelingen, bedreigingen en andere vormen van geweld tegen personen. Zedenmisdrijven: Seksuele misdrijven zoals verkrachting, aanranding, en verspreiding van kinderpornografie. Oplichting en Bedrog: Misleidende praktijken om anderen te benadelen, vaak financieel. Witwassen: Het verhullen van de herkomst van illegale opbrengsten door ze te integreren in…

More

Economisch Strafrecht

De Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland speelt een belangrijke rol bij de handhaving van veel ordeningsdelicten. De WED biedt een wettelijk kader voor de strafrechtelijke handhaving van diverse economische delicten, waaronder overtredingen die te maken hebben met de openbare orde, veiligheid, gezondheid en andere aspecten van maatschappelijke ordening. Hier zijn de belangrijkste punten met betrekking tot de handhaving van ordeningsdelicten via de WED: Definitie van economische delicten: De WED definieert een breed scala aan economische delicten, waaronder overtredingen die betrekking hebben op zaken als milieu, financiën, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, mededinging en meer. Strafrechtelijke handhaving: De WED biedt een…

More

Financieel Strafrecht

Overtreding van financiële toezichtwetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet, verwijst naar schendingen of inbreuken op de regels en voorschriften die zijn vastgesteld in deze specifieke wetten. Wet op het financieel toezicht (Wft): Deze wet reguleert en controleert de financiële sector in Nederland. Overtredingen kunnen variëren van het niet voldoen aan vergunningseisen voor financiële instellingen tot het niet naleven van gedragsnormen voor financiële dienstverleners. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Deze wet heeft tot doel witwassen en financiering…

More

Fiscaal Strafrecht

Fiscale delicten zijn strafbare feiten die betrekking hebben op belastingwetgeving en belastingontduiking. Dit omvat situaties waarin belastingbetalers opzettelijk valse of misleidende informatie verstrekken om belasting te ontduiken of te vermijden. Fiscale delicten kunnen variëren van het niet juist invullen van belastingaangiften tot het opzetten van complexe frauduleuze schema’s om belastingen te ontduiken. Enkele voorbeelden van fiscale delicten zijn: Belastingfraude: Opzettelijke misleiding van de belastingautoriteiten door valse informatie te verstrekken, onjuiste gegevens te presenteren of inkomsten te verbergen om belasting te ontduiken. Zwartwerken: Werken zonder dit aan te geven bij de belastingdienst om inkomsten te verbergen en belastingen te ontduiken. BTW-fraude:…

More

Verkeersstrafrecht

Het verkeersstrafrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de strafrechtelijke aspecten van verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven. Het omvat wetten en regelgeving die gerelateerd zijn aan het verkeer en de veiligheid op de weg. Verkeersstrafrecht heeft betrekking op situaties waarin verkeersregels worden overtreden en kan variëren van lichte overtredingen tot ernstige misdrijven met potentieel fatale gevolgen.…

More

Overtreding van Milieuwetgeving

Milieudelicten verwijzen naar strafbare handelingen die schade aan het milieu veroorzaken of de milieubeschermingswetten en -regels schenden. Deze delicten hebben betrekking op activiteiten die de lucht, het water, de bodem, de natuur en andere elementen van het milieu kunnen vervuilen, schaden of bedreigen. Milieudelicten kunnen variëren van illegale afvaldumping tot het overtreden van regels voor emissiebeheer en natuurbehoud. Enkele voorbeelden van milieudelicten zijn: Illegale Afvaldumping: Het illegaal dumpen van afvalstoffen zoals chemisch afval, bouwmaterialen of huishoudelijk afval op niet-toegestane locaties. Luchtvervuiling: Het overschrijden van wettelijke grenswaarden voor emissies van schadelijke stoffen in de lucht, zoals industriële uitstoot of voertuigemissies. Waterverontreiniging:…

More

Bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving

Bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving zijn belangrijke aspecten van het waarborgen van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Bedrijfsongevallen verwijzen naar ongevallen die zich voordoen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en die letsel of schade aan werknemers, eigendommen of het milieu veroorzaken. De ARBO-wetgeving heeft tot doel werknemers te beschermen tegen gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk en werkgevers te verplichten veilige en gezonde werkomstandigheden te bieden. Enkele aspecten van bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving zijn: ARBO-beleid: Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een ARBO-beleid op te stellen en uit te voeren om veilige en gezonde werkomstandigheden te waarborgen. Dit omvat risicobeoordelingen, het treffen van…

More

Cybercrime

Cybercrime, ook wel cybercriminaliteit genoemd, verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, zoals het internet en computersystemen. Dit kunnen verschillende vormen van misdaad omvatten die gebruik maken van technologie en digitale communicatiekanalen. Cybercrime omvat een breed scala aan criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van cybercrime: Hacking: Ongeautoriseerde toegang tot computersystemen, netwerken of accounts om gegevens te stelen, beschadigen of manipuleren. Phishing: Het misleiden van gebruikers om persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden en creditcardinformatie, vrij te geven via vervalste communicatie. Ransomware: Schadelijke software die de toegang tot een systeem blokkeert totdat het slachtoffer…

More

Anti-Money Laundering Investigations and Compliance

Onderzoeken en naleving van de regelgeving tegen witwassen (Anti-Money Laundering Investigations and Compliance) houden zich bezig met het identificeren, voorkomen en aanpakken van activiteiten die worden ondernomen om illegaal verkregen gelden in het legale financiële systeem te brengen, met als doel hun oorsprong te verbergen. Deze activiteiten vormen een bedreiging voor de integriteit van financiële systemen en kunnen worden gebruikt om criminele activiteiten te financieren, zoals drugshandel, terrorismefinanciering en belastingontduiking. Anti-witwas (AML) onderzoeken omvatten het monitoren van financiële transacties en het analyseren van verdachte activiteiten om potentiële gevallen van witwassen en andere financiële misdaden te identificeren. Financiële instellingen, zoals banken,…

More

Government Enforcement and Investigations Practice

Handhaving en onderzoeken door de overheid verwijzen naar de activiteiten en inspanningen van overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat wetten en voorschriften worden nageleefd en om mogelijke schendingen van de wet te onderzoeken en aan te pakken. Deze activiteiten zijn gericht op het handhaven van de rechtsstaat en het beschermen van het algemeen belang door ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en overtreders verantwoordelijk worden gehouden. Overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsorganen, toezichthouders en inspectiediensten, spelen een essentiële rol bij het handhaven van wetten en regelgeving op verschillende gebieden, zoals strafrechtelijke zaken, financiële regulering, milieuwetgeving, gezondheidszorg en meer. Ze voeren onderzoeken…

More

White-Collar Criminal Defence

White-collar criminal defense (verdediging bij witteboordencriminaliteit) verwijst naar de juridische praktijk die gericht is op het verdedigen van personen of organisaties die worden beschuldigd van financiële misdrijven, fraude, corruptie en andere niet-gewelddadige misdrijven die meestal worden geassocieerd met professionals en mensen in zakelijke omgevingen. Deze vorm van criminaliteit staat in contrast met gewelddadige misdrijven. Witteboordencriminaliteit omvat een reeks complexe en gevarieerde onderwerpen. Hier zijn enkele veelvoorkomende thema’s die verband houden met witteboordencriminaliteit: Witwassen: Het verbergen van de illegale oorsprong van geld of bezittingen om ze legaal te laten lijken. Oplichting: Bedrieglijke praktijken om anderen te misleiden en financieel te benadelen,…

More

Corporate Crime & Investigations

//

Corporate Crime & Investigations, ook wel bekend als zakelijke criminaliteit en onderzoeken, verwijst naar juridische kwesties die zich voordoen wanneer bedrijven en organisaties betrokken zijn bij criminele activiteiten of vermeende schendingen van wet- en regelgeving. Deze kwesties kunnen variëren van fraude, corruptie en omkoping tot schendingen van mededingingswetten, witwassen van geld, cybercriminaliteit en andere vormen van zakelijke misdrijven.…

More

Strafrechtelijke procedures

Reguliere Strafzaken

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert publieke en private entiteiten en particulieren in de verschillende stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken, als slachtoffer of als verdachte, met een focus op: (a) Deelname aan een criminele organisatie; (b) Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling); (c) Zedendelicten (verkrachting, ontucht); (e) Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen); (f) Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude); (g) Cybercrime; (h) Mensensmokkel; (i) Mensenhandel, vrijheidsberoving, gijzeling; (j) Bedreiging, smaad, laster, belaging (Stalking); (k) Drugsdelicten; (l) Overtreding van de Wet Wapens en Munitie; (m) Fiscale…

More

Voorarrest

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert cliënten in de voorarrestfase, met een focus op: (a) Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring); (b) Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof); (c) Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis; en (d) Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen…

More

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert cliënten in het kader van bijzondere procedures en procesincidenten, met een focus op: (a) Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken; (b) Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen; (c) Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs; (d) Verzoek om sepot; (e) Verzet tegen strafbeschikking; (f) Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel); (g) Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak; (h) Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank; (i) Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf; (j) Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis; (k) Herziening en (l) Gratie.…

More

Internationaal Strafrecht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert cliënten over verscheidene aspecten van het internationaal strafrecht, met een focus op: (a) Uitlevering; (b) Overlevering (uitlevering binnen Europa); (c) WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten); en (d) Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten.…

More

Penitentiair Recht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert cliënten over verscheidene aspecten van het penitentiair recht, met een focus op: (a) Beklag bij de Commissie van Toezicht; (b) Bezwaar bij de Selectiefunctionaris; en (c) Beroep bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).…

More
Previous Story

Spreekuurlocatie Enschede

Next Story

Heeft u een personen- en familierechtelijk geschil?