Heeft u een strafbaar feit gepleegd of wordt u er van verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd?

Overzicht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). De advocaat is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Hij staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.

Afdoening van zaken door het Openbaar Ministerie (OM): Sancties van het OM

In Nederland heeft het OM de bevoegdheid om straffen op te leggen voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten. Het OM mag geen vrijheidsstraffen opleggen. Ook gemeenten en buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om dergelijke straffen op te leggen. Zij kunnen een bestuurlijke boete uitdelen voor asociaal gedrag, bijvoorbeeld een boete voor geluidsoverlast. Ook kunnen zij een ‘politiestraf’ uitdelen voor zogenaamde ‘P-overtredingen’, dat zijn overtredingen zoals te hard rijden die vroeger met een bekeuring ter plaatse werden bestraft. Het Openbaar Ministerie kan verschillende straffen opleggen. Voorbeelden zijn:…

More

Getuigen van strafbare feiten

In sommige gevallen zal de politie iemand die getuige is geweest van een strafbaar feit vragen een verklaring af te leggen. U kunt zich als getuige melden en zoveel mogelijk details geven. Vraag de politieagent naar zijn naam, zodat u hem kunt bellen als u zich plotseling iets herinnert dat u in uw verklaring bent vergeten. Tijdens de procedure kan de rechtbank ook getuigen willen horen. Getuigen die zijn gedagvaard, zijn verplicht te verschijnen en de waarheid te vertellen; als zij dit niet doen, is dat een strafbaar feit. Getuigen die menen gevaar te lopen, kunnen vragen om niet te…

More

De rechten van slachtoffers in het strafproces

De Nederlandse regering werkt aan versterking van de rechten van slachtoffers in het strafproces. Zo krijgen slachtoffers onder meer recht op informatie, zowel over de procedure als over de mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden recht op een respectvolle behandeling, op bijstand van een tolk en/of advocaat en in bepaalde gevallen het recht hun standpunt in de rechtszaal toe te lichten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet rechtspositie slachtoffers. In de plannen van de regering is toegezegd de positie van slachtoffers van misdrijven te versterken. De slachtofferhulp moet worden verbeterd. Daarnaast wordt in het strafrecht…

More

Slachtoffers van een misdrijf

Om daders te kunnen berechten is het belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk naar de politie gaan om aangifte te doen. Dat kan op het politiebureau, of bij lichte vergrijpen telefonisch of online. Zodra een verdachte is gevonden, neemt het Openbaar Ministerie het over. Verdachten worden verhoord en als er gegronde redenen zijn, worden zij in voorlopige hechtenis genomen en vervolgd.…

More

Hoger beroep

In hoger beroep toetst een andere (hogere) rechter de zaak. Deze rechter kan de eerder veroordeelde veroordelen of vrijspreken, of hem op een rechtsvraag ontslaan van rechtsvervolging. Iemand die veroordeeld is, kan maar één keer in hoger beroep gaan. Daarna blijft de mogelijkheid over om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad, als de wet dat toelaat. Ook het Openbaar Ministerie kan tegen de uitspraak van de rechtbank in cassatie gaan. In dat geval wordt de verdachte daarvan in kennis gesteld en opnieuw gedagvaard.…

More

Hoger beroep of onherroepelijk vonnis

Iemand die is veroordeeld en het vonnis van de rechtbank wil aanvechten, kan in hoger beroep gaan als de wet dat toelaat. Als hoger beroep mogelijk is, moet de veroordeelde (of zijn advocaat) binnen veertien (14) dagen beroep instellen bij de griffier van de rechtbank. De beroepsprocedure is kosteloos. De regering heeft plannen om ervoor te zorgen dat iemand die is veroordeeld voor een ernstig geweldsmisdrijf of een zedendelict, niet wordt vrijgelaten zolang er nog een beroepsprocedure loopt.…

More

Gerelateerde expertises binnen dit rechtsdomein

Commune Strafrecht

Het commune strafrecht (gewoon strafrecht) is een verzamelnaam voor misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermogensdelicten (valsheid in geschrift, diefstal, verduistering, inbraak, oplichting en witwassen), zedendelicten (verkrachting, ontucht), levensdelicten (moord, doodslag) of geweldsmisdrijven (mishandeling).…

More

Financieel Strafrecht

Het financieel strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van financiële wet- en regelgeving. Een centrale rol vervult de Wet of het financieel toezicht (Wft). Andere belangrijke wetten zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW).…

More

Fiscaal Strafrecht

Het fiscaal strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van fiscale wet- en regelgeving, meer specifiek neergelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Met dit praktijkgebied kan met in aanraking komen indien naar aanleiding van een onjuiste belastingaangifte de Belastinginspecteur niet kiest voor een correctie middels een administratieve boete, maar het desbetreffende dossier overdraagt aan de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).…

More

Verkeersstrafrecht

Het verkeersstrafrecht is onderdeel van het strafrecht en het verkeersrecht. Het omvat een aantal regels waar personen in het verkeer zich aan dient te houden. Wanneer een verkeersdeelnemer deze regels overtreedt ofwel een strafbaar feit pleegt, zoals het plegen van een snelheidsovertreding, het rijden onder invloed of het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstig letsel tot gevolg, wordt deze verdachte in een strafzaak. Het verkeersstrafrecht kan straffen opleggen, zoals bijvoorbeeld het rijbewijs invorderen.…

More

Overtreding van Milieuwetgeving

Het milieustrafrecht bestaat uit diverse wet- en regelgeving op het gebied van het milieu. Veelal gaat het om kwesties die verband houden met (het niet naleven van) vergunningen (Wet milieubeheer, activiteitenbesluit), afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen (gewassenbestrijding en biociden), verontreiniging (emissies), asbest (asbestbesluit), veiligheid (BRZO), bodembescherming, de omgevingswet en gevaarlijke stoffen.…

More

Bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving

Bedrijfsongevallen hebben vaak een grote impact op de onderneming en haar personeel. Zeker als het gaat om bedrijfsongevallen waarbij werknemers (ernstig) gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Indien het gaat om een onderaannemer, contractant of subcontractor, dan heeft dat dat veelal impact of diverse bedrijven binnen een project.…

More

Fraudeonderzoek

Een fraudeonderzoek kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Bij fraudeonderzoeken kan worden gedacht aan uitkeringsfraude, hypotheekfraude, faillissementsfraude, kredietfraude, zorg- of PGB-fraude, BTW-fraude, bouwfraude en vastgoedfraude. Daarnaast dient ook te worden gedacht aan zaken waarbij het gaat om verdenking van witwassen en/of oplichting.…

More

Government Enforcement and Investigations Practice

/

VAN LEEUWEN LAW FIRM represents companies and individuals in a range of government and internal investigations, regulatory inquiries, white-collar criminal defence matters, compliance issues, civil litigation, and enforcement actions. Today’s Public and private business environment is marked by the close coordination between government authorities and regulators, which has, in turn, blurred the lines between regulatory, civil, criminal penalties. Public and private businesses face a challenging enforcement environment, particularly in highly regulated industries.…

More

Strafrechtelijke procedures

Reguliere Strafzaken

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert publieke en private entiteiten en particulieren in de verschillende stadia van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken, als slachtoffer of als verdachte, met een focus op: (a) Deelname aan een criminele organisatie; (b) Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling); (c) Zedendelicten (verkrachting, ontucht); (e) Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen); (f) Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude); (g) Cybercrime; (h) Mensensmokkel; (i) Mensenhandel, vrijheidsberoving, gijzeling; (j) Bedreiging, smaad, laster, belaging (Stalking); (k) Drugsdelicten; (l) Overtreding van de Wet Wapens en Munitie; (m) Fiscale…

More

Voorarrest

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert cliënten in de voorarrestfase, met een focus op: (a) Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring); (b) Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof); (c) Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis; en (d) Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen…

More

Bijzondere Procedures en Procesincidenten

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert en assisteert cliënten in het kader van bijzondere procedures en procesincidenten, met een focus op: (a) Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken; (b) Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen; (c) Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs; (d) Verzoek om sepot; (e) Verzet tegen strafbeschikking; (f) Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel); (g) Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak; (h) Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank; (i) Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf; (j) Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis; (k) Herziening en (l) Gratie.…

More

Internationaal Strafrecht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert cliënten over verscheidene aspecten van het internationaal strafrecht, met een focus op: (a) Uitlevering; (b) Overlevering (uitlevering binnen Europa); (c) WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten); en (d) Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten.…

More

Penitentiair Recht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, adviseert cliënten over verscheidene aspecten van het penitentiair recht, met een focus op: (a) Beklag bij de Commissie van Toezicht; (b) Bezwaar bij de Selectiefunctionaris; en (c) Beroep bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).…

More
Previous Story

Spreekuurlocatie Enschede

Next Story

Heeft u een personen- en familierechtelijk geschil?