I dagens värld står organisationer inför en alltmer komplex landskap av reglering, operationella utmaningar, analytiska krav och strategiska beslut, särskilt inom områden som bedrägerihantering, finansiella och ekonomiska brott samt ESG (Miljö, Socialt och Governance) överväganden. Fall med anklagelser om ekonomiskt missförvaltning, bedrägeri, mutbrott, penningtvätt, korruption eller överträdelser av internationella sanktioner stör allvarligt en klients verksamhet och skadar deras rykte. I denna kontext står Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), en advokat och forensisk revisor specialiserad på finansiella och ekonomiska brott, för sin hängivenhet till att ge rådgivning till klienter och erbjuda lösningar på komplexa juridiska frågor. Med sin omfattande juridiska…

Läs Mer

Penningtvätt

Penningtvätt är en komplex finansiell brottslighet som involverar processen att dölja ursprunget för illegalt erhållna pengar, vanligtvis genom en serie transaktioner, för att få det att framstå som om det härstammar från legitima källor. Huvudsyftet med penningtvätt är att integrera olagliga medel…

Läs Mer

Finansiering av Terrorism

Finansiering av terrorism innebär att tillhandahålla eller samla in pengar med avsikten att stödja terroristaktiviteter eller organisationer. Det omfattar olika olagliga finansiella aktiviteter som syftar till att underlätta terroristhandlingar, inklusive rekrytering, träning, planering och utförande av terrordåd. Finansiering av terrorism utgör ett…

Läs Mer

Sanktioner och embargo

Sanktioner och embargo är åtgärder som införs av regeringar eller internationella organisationer för att begränsa eller förbjuda ekonomiska och finansiella transaktioner med specifika länder, enheter eller individer. Dessa åtgärder används ofta som diplomatiska verktyg för att genomföra internationell lag, främja mänskliga rättigheter,…

Läs Mer

Bedrägeri och oärlighet

Bedrägeri är en avsiktlig och bedräglig handling som utförs med avsikt att otillbörligen erhålla ekonomisk eller personlig vinning, eller orsaka ekonomisk förlust eller skada för andra. Det omfattar ett brett spektrum av olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till falsk representation, döljande…

Läs Mer

Mutor och korruption

Mutor och korruption hänvisar till olagliga metoder som innebär att erbjuda, ge, ta emot eller begära något av värde som ett medel för att påverka handlingar eller beslut hos personer eller organisationer i maktpositioner eller med auktoritet för personlig eller organisatorisk vinning.…

Läs Mer

Skatteflykt och skattebedrägeri

Skatteflykt och skattebedrägeri syftar till olagliga aktiviteter som avsiktligt undviker att betala skatter som är skyldiga till regeringen eller manipulerar skattelagarna för att minska skatteskyldigheten. Skatteflykt innebär medveten underrapportering av inkomster, överdrift av avdrag eller dolda tillgångar för att undvika skatter. Skattebedrägeri…

Läs Mer

Marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk avser olika olagliga aktiviteter som förvränger finansmarknadernas integritet och rättvisa, vilket underminerar investerarnas förtroende och marknadsstabiliteten. Marknadsmissbruk kan ta flera former, inklusive insiderhandel, marknadsmanipulation och spridning av falsk eller vilseledande information. Insiderhandel innebär handel med värdepapper baserat på konfidentiell, icke-offentlig information…

Läs Mer

Sammansvärjning och överträdelser av konkurrenslagstiftningen

Kollusion och brott mot konkurrenslagstiftningen syftar på olagliga metoder där konkurrerande företag eller enskilda personer ingår hemliga avtal eller överenskommelser för att manipulera marknadspriser, begränsa konkurrensen och skada konsumenterna. Kollusion innebär vanligtvis handlingar såsom prissättning, budmanipulation, marknadsuppdelning och andra gemensamma ansträngningar för…

Läs Mer

Cyberbrott och dataläckor

Cyberbrott och dataläckor utgör ett betydande hot inom området för finansiell brottslighet och omfattar olika olagliga aktiviteter som utförs genom digitala medel med syfte att lura individer, organisationer eller regeringar. Cyberbrott innebär obehörig åtkomst till datorsystem, nätverk eller elektroniska enheter för att…

Läs Mer

Tvärvetenskaplig och Multidimensionell

Advokat Bas A.S. van Leeuwen kartlägger tillsammans med dig din resa genom det komplexa nätverket av lagstiftning, rättspraxis och juridisk litteratur. Han visar dig vägen och följer med dig. Advokaten använder all sin erfarenhet och expertis för din skull, skapar ett hållbart mervärde och delar öppet och fritt med sig av all sin kunskap. Och du? Du går framåt med…

Läs Mer

Integritet, Äkthet och Konsistens

Advokat Bas A.S. van Leeuwen lyssnar på det som verkligen är viktigt och erbjuder praktisk och personlig skräddarsydd rådgivning i en ständigt föränderlig värld. Detta kräver ett uppfriskande sätt att tänka, djupa insikter i nya teknologier och tillräckligt med bevisad erfarenhet. Advokaten tror att möjligheter uppstår där kunskap delas. Advokat Bas A.S. van Leeuwen fokuserar på kunden, är snabb att…

Läs Mer

Criminal enforcement & compliance

Attorney Bas A.S. van Leeuwen specializes in criminal law and regulatory measures within a business context. He provides comprehensive advice and assistance to both public and private entities as well as individuals at various stages of criminal and administrative investigations. His expertise includes matters such as money laundering, fraud, bribery, misuse of corporate assets, tax fraud, and more. Additionally, he…

Läs Mer

Regulatoriska, operationella, analytiska och strategiska utmaningar

I dagens globala affärsmiljö står organisationer inför en mängd utmaningar som omfattar regelbunden efterlevnad, operationell effektivitet, dataanalys och strategisk beslutsfattande. Dessa utmaningar försvåras ytterligare när man navigerar genom komplexiteten av bedrägeririskhantering, finansiella och ekonomiska brott samt ESG (Environmental, Social, and Governance)-överväganden. Anklagelser om finansiella oegentligheter, bedrägeri, korruption eller överträdelser av internationella regler kan ha betydande påverkan på en organisations rykte…

Läs Mer

En målinriktad strategi för ett effektivt resultat

I den komplexa världen av globala affärer, där anklagelser om finansiellt misskötsel, bedrägeri, mutor, penningtvätt, korruption eller överträdelser av internationella sanktioner kan kasta en mörk skugga över vilken organisation som helst och sätta dess verksamhet på spel samt fläcka dess hårt förvärvade rykte, står advokat Bas A.S. van Leeuwen som en fyr av juridisk expertis. Han guidar klienter genom den…

Läs Mer

Priser

Van Leeuwen Law Firm kommer att fakturera sina aktiviteter, administrativa kostnader och förskottskostnader periodvis (vanligtvis i takt med att aktiviteterna fortskrider i ett ärende) till klienten genom förskottsfakturor och en sammanställning av avgifter och kostnader. Det belopp som ska betalas enligt sammanställningen av avgifter och kostnader uppdelas i följande poster: (1) arvode, (2) administrativa kostnader, (3) rättskostnader och (4) förskott.…

Läs Mer

Företagens sociala ansvar (FSA)

I dagens sammenkoblede verden overstiger konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) blot etiske forpligtelser; det udgør et grundlæggende økonomisk og etisk mandat. Dette princip, som er gældende for alle samfundets områder, herunder juridiske virksomheder, understreger det symbiotiske forhold mellem økonomisk fremskridt og bæredygtig udvikling. Advokatfirmaet Van Leeuwen står som et vidnesbyrd om denne etik ved at afstemme sine praksisser med De…

Läs Mer

Besticknings- och korruptionsutredningar

I en värld där olagliga utbyten hotar själva grunden för rättvis konkurrens, står advokat van Leeuwen som en fyr av ansvarsskyldighet. Hans skarpa förståelse för de juridiska finesserna kring bestickning och korruption gör att han kan navigera genom utredningens labyrintiska stigar med precision. Med utgångspunkt…

Läs Mer

Kartellundersökningar

Inom ramen för konkurrensrättslig tillsyn framträder advokat van Leeuwen som en enveten förespråkare för rättvis konkurrens och konsumentvälfärd. Med en förståelse för EU:s konkurrenslagstiftning, inklusive artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU), leder han komplexa undersökningar av otillbörlig konkurrens och kartellavtal.…

Läs Mer

Råvaruundersökningar

I den snabbföränderliga världen av råvaruhandel står advokat van Leeuwen som en stadig beskyddare av marknadsintegriteten. Med ett skarpt öga för detaljer fördjupar han sig i den intrikata väven av leveranskedjor, granskar handelspraxis och granskar transaktionsdata för att avslöja tecken på bedräglig verksamhet. Beväpnad med…

Läs Mer

Cyberundersökningar

I den digitala tidsåldern står advokat van Leeuwen som en vaksam beskyddare mot cyberhot och digitalt bedrägeri. Med en omfattande förståelse för EU:s cybersäkerhetsföreskrifter som Nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet (NIS-direktivet) och Cybersäkerhetsakten, leder han proaktiva utredningar av cyberincidenter och dataintrång. Genom att använda toppmoderna digitala utredningstekniker…

Läs Mer

Dataundersökningar

I en era där data både är en vara och en belastning står advokat van Leeuwen i spetsen för att skydda digital integritet. Med en nyanserad förståelse för dataskyddslagar som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den nederländska GDPR-implementeringslagen (Uitvoeringswet Algemene Verordening gegevensbescherming) (UAVG) navigerar han…

Läs Mer

Bedrägeriundersökningar

I det intrikata nätet av svek och bedrägeri framstår advokat van Leeuwen som en mästare i att avslöja bedrägerischeman och finansiella oegentligheter. Med en djup förståelse för nederländsk strafflag och EU-direktiv som Fraud Enforcement and Recovery Act (FERA) genomför han noggranna undersökningar av en mängd…

Läs Mer

Penningtvättsundersökningar

I den dunkla världen av olaglig finansiering framträder advokat van Leeuwen som en formidabel motståndare till penningtvättare och finansiella brottslingar. Med en djup förståelse för EU-direktiv som det femte penningtvättsdirektivet (AMLD5) och Financial Action Task Force (FATF) rekommendationer, orkestrar han mångfacetterade utredningar för att demontera…

Läs Mer

Sanktionsundersökningar

Inom området internationella relationer och säkerhet spelar advokat van Leeuwen en avgörande roll för att genomföra sanktioner och bekämpa illegal finansiering. Med en skarp förståelse för EU:s sanktionsregimer, inklusive den Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och EU:s blockadförordning, genomför han noggranna undersökningar av sanktionsbrott och…

Läs Mer

Värdepappersundersökningar

I den dynamiska världen av värdepappersmarknader står advokat van Leeuwen som en fästning för investerartrygghet och marknadstransparens. Med utgångspunkt i sin djupa kunskap om EU-förordningar som Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och Prospektdirektivet genomför han grundliga utredningar om påstådda insiderhandel, marknadsmanipulation och värdepappersbedrägerier. Genom noggrann analys av handelsmönster,…

Läs Mer

Förebyggande

Advokat Bas A.S. van Leeuwens tillvägagångssätt för förebyggande åtgärder involverar aktivt engagemang med samhällen, där han betonar utbildning som en befogenhet och tillämpar en holistisk strategi. Genom att främja en proaktiv kultur, kulturellt känsliga initiativ och samarbeta med organisationer strävar…

Läs Mer

Upptäckt

Advokat Bas A.S. van Leeuwen utmärker sig genom sin juridiska expertis genom att proaktivt identifiera potentiella juridiska utmaningar och risker för sina klienter. Hans övergripande tillvägagångssätt innebär noggranna bedömningar och personliga konsultationer för att upptäcka juridiska frågor i ett tidigt…

Läs Mer

Utredning

Advokat Bas A.S. van Leeuwen utmärker sig i den juridiska världen genom en noggrann undersökningsmetodik inom olika rättsområden. Hans expertis sträcker sig över brottsanklagelser, administrativa tvister, kontraktsbrott, familjekonflikter och ärenden som involverar minderåriga. Känd för djupgående juridisk forskning bygger han…

Läs Mer

Respons

Advokat Bas A.S. van Leeuwens reaktionsstrategi kännetecknas av snabb och effektiv handling. Han identifierar snabbt juridiska utmaningar och vidtar proaktiva åtgärder för att hantera dem. Hans tillvägagångssätt innefattar personliga responsplaner skräddarsydda för klienternas specifika behov och använder olika åtgärder såsom…

Läs Mer

Rådgivning

Inom området för juridisk rådgivning utmärker sig Advokat Bas A.S. van Leeuwen genom att tillhandahålla tydlig och insiktsfull vägledning till sina klienter. Han säkerställer att klienterna är väl informerade om sina juridiska alternativ, rättigheter och potentiella utfall. Genom öppen kommunikation…

Läs Mer

Rättegång

Advokat Bas A.S. van Leeuwen utmärker sig i den juridiska världen med en strategisk och grundlig approach till rättstvister. Oavsett om det gäller brottmål, förvaltningsdomstolar eller civila rättsfall, använder han sin expertis för att företräda rättigheterna och intressena för dem…

Läs Mer

Förhandling

Advokat Bas A.S. van Leeuwen utmärker sig som en skicklig förhandlare som excellerar i att navigera och säkra fördelaktiga villkor genom skickliga förhandlingstekniker. Han prioriterar vänliga lösningar och betonar samarbete och konstruktiva resultat framför långvariga rättsliga strider. Van Leeuwen närmar…

Läs Mer

Att Utvidga Möjligheternas Konst

På Van Leeuwen Advokatbyrå är åtagandet att ”Utvidga Möjligheternas Konst” hjärtat i verksamheten. Detta kärnvärde speglar en djupt rotad hängivenhet att gå utöver konventionella gränser för att tackla de komplexa utmaningarna med ekonomiska överträdelser. Byrån omfamnar en pionjäranda och söker…

Läs Mer

Strategiskt Perspektiv

”Det Strategiska Perspektivet” är en grundläggande pelare inom Van Leeuwen Advokatbyrå, särskilt i sammanhanget av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Med medvetenhet om det komplexa landskapet för finansiella brott betonar byrån vikten av effektiva strategier som går utöver juridisk expertis. Van…

Läs Mer

Respekt för Individer

”Respekt för Individer” är inte bara ett värde på Van Leeuwen Advokatbyrå; det är hörnstenen i byråns etiska ram, särskilt i kampen mot ekonomisk brottslighet. Byrån tror på att varje individ, oavsett deras roll eller position, förtjänar att behandlas med…

Läs Mer

Klienterna Kommer Först

”Klienterna Kommer Först” är inte bara ett motto; det är ett styrende princip som definierar byråns tillvägagångssätt för juridisk praxis, särskilt i sammanhanget av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Klienter litar på byrån med sina mest känsliga juridiska angelägenheter, och byrån…

Läs Mer

Skapad Värde

”Skapad Värde” handlar inte bara om att uppfylla juridiska skyldigheter; det handlar om att göra en konkret och positiv påverkan på samhället som helhet. På Van Leeuwen Advokatbyrå inser man att ens roll sträcker sig bortom domstolarna; man har ett…

Läs Mer

Social Påverkan

Social påverkan är inte bara en konsekvens av ens arbete; det är ett grundläggande kärnvärde som informerar allt man gör på Van Leeuwen Advokatbyrå, särskilt inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Man förstår att ekonomiska brott kan ha långtgående konsekvenser och…

Läs Mer

Samarbetsinriktat Tillvägagångssätt

Ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt är inte bara en strategi; det är ett grundläggande princip som styr ens interaktioner både internt inom byrån och med externa intressenter. I kampen mot ekonomisk brottslighet inser man att ingen enskild enhet kan hantera dessa utmaningar…

Läs Mer

Integritet

Integritet är inte bara ett modeord; det är fundamentet som ens byrå är byggd på, särskilt i den avgörande kontexten av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Man förstår att ens rykte är ens mest värdefulla tillgång och förbinder sig att upprätthålla…

Läs Mer

Integritet

Integritet är inte bara ett modeord; det är fundamentet som ens byrå är byggd på, särskilt i den avgörande kontexten av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Man förstår att ens rykte är ens mest värdefulla tillgång och förbinder sig att upprätthålla…

Läs Mer

Samarbetsinriktat Tillvägagångssätt

Ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt är inte bara en strategi; det är ett grundläggande princip som styr ens interaktioner både internt inom byrån och med externa intressenter. I kampen mot ekonomisk brottslighet inser man att ingen enskild enhet kan hantera dessa utmaningar…

Läs Mer

Social Påverkan

Social påverkan är inte bara en konsekvens av ens arbete; det är ett grundläggande kärnvärde som informerar allt man gör på Van Leeuwen Advokatbyrå, särskilt inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Man förstår att ekonomiska brott kan ha långtgående konsekvenser och…

Läs Mer

Skapad Värde

”Skapad Värde” handlar inte bara om att uppfylla juridiska skyldigheter; det handlar om att göra en konkret och positiv påverkan på samhället som helhet. På Van Leeuwen Advokatbyrå inser man att ens roll sträcker sig bortom domstolarna; man har ett…

Läs Mer

Klienterna Kommer Först

”Klienterna Kommer Först” är inte bara ett motto; det är ett styrende princip som definierar byråns tillvägagångssätt för juridisk praxis, särskilt i sammanhanget av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Klienter litar på byrån med sina mest känsliga juridiska angelägenheter, och byrån…

Läs Mer

Respekt för Individer

”Respekt för Individer” är inte bara ett värde på Van Leeuwen Advokatbyrå; det är hörnstenen i byråns etiska ram, särskilt i kampen mot ekonomisk brottslighet. Byrån tror på att varje individ, oavsett deras roll eller position, förtjänar att behandlas med…

Läs Mer

Strategiskt Perspektiv

”Det Strategiska Perspektivet” är en grundläggande pelare inom Van Leeuwen Advokatbyrå, särskilt i sammanhanget av att bekämpa ekonomisk brottslighet. Med medvetenhet om det komplexa landskapet för finansiella brott betonar byrån vikten av effektiva strategier som går utöver juridisk expertis. Van…

Läs Mer

Timtaxa

Om inte annat avtalats debiteras arbete under rubriken avgifter baserat på en timtaxa. De grundläggande timtaxorna som används av Advokatfirma Van Leeuwen varierar mellan 200 € och 330 €, exklusive moms. Advokatfirman fastställer timtaxan med hänsyn till ärendets natur, insatserna, ärendets komplexitet, den behandlande advokatens erfarenhet av den aktuella rättsfrågan…

Läs Mer

Fast pris

Om du föredrar att undvika ekonomiska överraskningar vid dagens slut är det bästa alternativet att förhandla om ett fast pris i förväg. I de flesta fall är det ganska enkelt att dela upp ett ärende i ett antal separata delar. Genom att uppskatta den tid vi troligen kommer att spendera…

Läs Mer

Timtaxa baserat på resultat

Även om framgång inte kan garanteras kan vi garantera att vi kommer att göra vårt allra bästa för att uppnå bästa möjliga resultat för dig. Enligt våra professionella regler är det förbjudet för holländska advokater att ingå avtal om ”inget vinst, ingen avgift”. Vad vi dock kan göra är att…

Läs Mer

Subventionerad Rättshjälp

Advokatbyrån Van Leeuwen deltar aktivt i subventionerade rättshjälpsprogram, vilket speglar dess engagemang för att tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla individer, oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Detta åtagande går utöver bara att följa professionella skyldigheter och förkroppsligar en djupt rotad tro på den transformerande kraften i juridisk representation. Advokatfirman Van Leeuwen…

Läs Mer

Rättsskyddsförsäkring

Har du tecknat en rättsskyddsförsäkring? I så fall har du rätt att välja din egen advokat, på försäkringsbolagets bekostnad, om du är involverad i en rättslig eller administrativ process. Det är vad EU-domstolen har beslutat. Du har också rätt att fritt välja en advokat om det inte är obligatoriskt att…

Läs Mer

Kontorskostnader

Utöver debitering av avgifter kommer administrations- och kontorskostnader, inklusive kostnader för att öppna ett fall eller delärenden i ett fall, skrivkostnader, utskrifts- och kopieringskostnader, portokostnader, telefonomkostnader osv., att debiteras under rubriken ’administrationskostnader’ som en fast 7 % av de debiterade avgifterna. Förutom avgifterna kommer administrativa och kontorskostnader, såsom de som…

Läs Mer

Rättskostnader och utgifter

Kostnader som Advokatfirma Van Leeuwen har betalat till tredje part, såsom rättskostnader, notarieavgifter, expertkostnader, debiteras separat baserat på de faktiska kostnaderna (plus moms, om tillämpligt). Advokatbyrån Van Leeuwen tar på sig ansvaret att förskottsbetala belopp till tredje parter, inklusive domstolsregistren, pantkontor, registreringskontor, officiella eller inofficiella databaser, tredjepartsadvokater, fogdar, notarier, översättare,…

Läs Mer

Förskott

Advokatbyrån Van Leeuwen förbehåller sig rätten att be klienten om en förskottsbetalning före starten och under kursen av deras verksamhet med hjälp av en preliminär faktura och förbehåller sig rätten att endast påbörja eller fortsätta sin verksamhet eller förskottera kostnader efter betalning av dessa. En uttalande om kostnader och avgifter…

Läs Mer

In-Person Meeting

If you prefer in-person meetings, you can schedule an appointment to meet with attorney Bas A.S. van Leeuwen at his office. During this meeting, the attorney will personally receive you at his office and take the time to discuss your matter in…

Läs Mer

Video Consultation

If you prefer video consultations, you can schedule an appointment for a video conference with attorney Bas A.S. van Leeuwen. This allows you to receive legal advice without the need to travel, which can be convenient if you are located elsewhere or…

Läs Mer

Telephone Consultation

If you prefer telephone consultations, you can request attorney Bas A.S. van Leeuwen to call you back. This allows you to discuss your matter and ask your questions from the comfort of your own home or workplace. During the phone call, the…

Läs Mer

Email Consultation

If you only have a specific question and would like to ask it in a formal manner, you can send an email to attorney Bas A.S. van Leeuwen. In your email, you can elaborate on your question in detail so that the…

Läs Mer