Identificatieplicht (WWFT)

In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere notarissen, advocaten, belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet implementeert de EU Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Op grond van deze wet dienen de hiervoor bedoelde adviseurs, de cliënt te identificeren voordat zij een zakelijke relatie aangaan.

Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst. Tevens is het vereist om van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren.

Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient ook de uiteindelijk belanghebbende te worden geïdentificeerd (ultimate beneficial owner). Onder de uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt. De volledige definitie van de term ‘ultimate beneficial owner’ kunt u in onderstaand document (in vier talen) lezen.

Natuurlijke personen kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Bij cliënten die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.

Previous Story

Algemene Voorwaarden

Next Story

Clear in communication

Latest from Privacy en Juridische Informatie

Algemene Voorwaarden

§1 Definities §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.): een besloten vennootschap met beperkte…

Klachtenregeling

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of…

Disclaimer

What this disclaimer coversThis disclaimer applies to all visits to and use of this website, and…

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister…

Legal Information

VAN LEEUWEN LAW FIRMMaliesingel 23581 BA Utrecht-CityThe Netherlands Telephone +31 (0) 85 06 07 520Fax +31…