Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia interesów Klienta.

 • dochodzenie należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego
 • windykacja należności:
  • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych
  • pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • prawo rzeczowe – stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe
 • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz opiniowanie i konstruowanie projektów ugodowego zakończenia sprawy (ugody sądowe i pozasądowe)
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:
  • umowa sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży
  • związanych z korzystaniem z rzeczy – umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia
  • umowa dotycząca obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów
  • umowa zabezpieczająca należyte wykonanie zobowiązań
  • rękojmia, gwarancja oraz serwis pogwarancyjny
 • sporządzanie informacji i ekspertyz prawnych
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
Previous Story

Prawo administracyjne

Next Story

Prawo rodzinne

Latest from Specjalizacje

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań