Specjalizacje

Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu Klienta. Kancelaria specjalizuje się w zakresie: przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu przestępstw przeciwko mieniu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych przestępstw skarbowych Zapewniamy pomoc na etapie postępowania wykonawczego: odroczenie wykonania kary przerwa w karze

Read More

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia kontaktów z wnukiem?  Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego: rozwód separacja podział majątku ustanowienie rozdzielności majątkowej zaspokajanie potrzeb rodziny alimenty na rzecz dzieci i na rzecz byłego małżonka władza rodzicielska (pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej) ustalenie kontaktów z dzieckiem ustalenie pochodzenia dziecka porwanie rodzicielskie przysposobienie Pomagamy naszym Klientom uregulować: stosunki majątkowe między małżonkami (umowa majątkowa małżeńska, tzw. intercyza) relacje małżonków w stosunku do banków i instytucji kredytowych odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte

Read More

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji. Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia interesów Klienta. dochodzenie należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego windykacja należności: prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych dochodzenie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Read More

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Oferta Kancelarii obejmuje m.in.: odwołanie od decyzji zażalenie na postanowienie administracyjne skargę do sądu administracyjnego przygotowanie pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi

Read More

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych przed sądami oraz prowadzenie negocjacji ugodowych wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – doradztwo i prowadzenie negocjacji roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania, a także ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu i dyskryminacji reprezentacja w

Read More

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach. Reprezentując Klientów w celu sprawnego odzyskania ich należności, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – aby zapewnić maksymalnie szybkie i skuteczne zabezpieczenie oraz zaspokojenie ich roszczeń. Oferujemy rzetelność, zaangażowanie i dyskrecję. dochodzenie naprawienia szkody (np. szkoda komunikacyjna, wypadek pracowniczy, błąd w sztuce lekarskiej, zniszczenie mienia) dochodzenie roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi regulacja stanu prawnego i korzystania z nieruchomości (np. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, uzgodnienie treści

Read More

Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy. stała lub okresowa obsługa prawna dla przedsiębiorców kompleksowe doradztwo prawne (prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo podatkowe) przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umowy udział w negocjacji umów (umowa sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umowa agencyjna, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane i in.) polubowne zakończenie sporu, udział w mediacjach prowadzenie sporów sądowych – zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji reprezentacja w postępowaniu administracyjnym windykacja należności (postępowanie egzekucyjne) reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego prawo karne gospodarcze

Read More

Odszkodowania i windykacja

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkody na osobie i szkody rzeczowej. Kancelaria z sukcesami reprezentuje i wspiera Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego przed towarzystwami ubezpieczeń, a także na etapie sądowym. Świadczymy pomoc prawną przy dochodzeniu naprawienia szkód wynikających z tytułu wypadku komunikacyjnego oraz prowadzonej działalności gospodarczej i in. Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi w zakresie windykacji należności.

Read More

Oszustwa Korporacyjne i Prawo Karne

In order to prevent, deter and mitigate Corporate Fraud, organizations have to (a) assess their corporate fraud risk, (b) set-up and strengthen their corporate fraud risk management systems and (c) investigate allegations and indication of corporate risk.

Read More