W dzisiejszym świecie organizacje stoją przed coraz bardziej złożonym krajobrazem przepisów, wyzwań operacyjnych, wymagań analitycznych i decyzji strategicznych, zwłaszcza w obszarach zarządzania ryzykiem oszustw, przestępstw finansowych i gospodarczych oraz aspektów ESG (Środowiskowych, Społecznych i Zarządczych). Sprawy dotyczące oskarżeń o nadużycia finansowe, oszustwa, łapówkarstwo, pranie pieniędzy, korupcję lub naruszenia międzynarodowych sankcji poważnie zakłócają działalność klienta i szkodzą jego reputacji. W tym kontekście Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), prawnik i rewident śledczy specjalizujący się w przestępstwach finansowych i gospodarczych, jest znany z oddania w doradzaniu klientom oraz znajdowaniu rozwiązań dla skomplikowanych problemów prawnych. Dzięki swojej szerokiej wiedzy prawniczej i praktycznemu podejściu…

Czytaj więcej

Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy to złożone przestępstwo finansowe polegające na procesie ukrywania pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, zazwyczaj poprzez serię transakcji, aby wydawało się, że pochodzą one z legalnych źródeł. Głównym celem prania pieniędzy jest zintegrowanie środków nielegalnych z gospodarką mainstreamową, co ukrywa ich prawdziwe pochodzenie i…

Czytaj więcej

Finansowanie Terroryzmu

Finansowanie terroryzmu polega na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy z zamiarem wsparcia działań lub organizacji terrorystycznych. Obejmuje różne nielegalne działania finansowe mające na celu ułatwienie aktów terroru, w tym rekrutację, szkolenie, planowanie i przeprowadzanie ataków terrorystycznych. Finansowanie terroryzmu stanowi znaczne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa i stabilności,…

Czytaj więcej

Sankcje i embarga

Sankcje i embarga to środki nakładane przez rządy lub organizacje międzynarodowe w celu ograniczenia lub zakazania transakcji gospodarczych i finansowych z określonymi krajami, podmiotami lub osobami. Te środki są często wykorzystywane jako narzędzia dyplomatyczne do egzekwowania prawa międzynarodowego, promowania praw człowieka, zwalczania terroryzmu, zapobiegania proliferacji…

Czytaj więcej

Oszustwo i nieuczciwość

Oszustwo to celowy i podstępny czyn popełniony w celu nielegalnego uzyskania korzyści finansowej lub osobistej lub spowodowania finansowych strat lub szkody innym osobom. Obejmuje ono szeroki zakres działań niezgodnych z prawem, w tym, ale nie ograniczając się do fałszywej reprezentacji, zatajania istotnych faktów i nadużycia…

Czytaj więcej

Łapówki i korupcja

Łapówki i korupcja odnoszą się do nielegalnych praktyk polegających na oferowaniu, dawaniu, otrzymywaniu lub żądaniu czegoś wartościowego jako środka wpływania na działania lub decyzje jednostek lub organizacji zajmujących stanowiska władzy lub autorytetu dla osobistej lub organizacyjnej korzyści. Łapówki mogą przybierać różne formy, w tym płatności…

Czytaj więcej

Wyłudzenia podatkowe i oszustwa podatkowe

Uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe odnoszą się do nielegalnych działań mających na celu umyślne unikanie płacenia należnych podatków rządowi lub manipulowanie przepisami podatkowymi w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego. Uchylanie się od opodatkowania obejmuje celowe niedozgłaszanie dochodów, przeszacowywanie odliczeń lub ukrywanie aktywów w celu…

Czytaj więcej

Nadużycia na rynku

Złe wykorzystanie rynku odnosi się do różnych nielegalnych działań, które zakłócają integralność i uczciwość rynków finansowych, podważając zaufanie inwestorów i stabilność rynku. Złe wykorzystanie rynku może przybierać różne formy, w tym handel na podstawie informacji poufnych, manipulację rynkiem i rozpowszechnianie fałszywych lub mylących informacji. Handel…

Czytaj więcej

Koluzja i Naruszenia Prawa Antymonopolowego

Koluzja i naruszenia przepisów antytrustowych odnoszą się do nielegalnych praktyk, w których konkurujące firmy lub osoby zawierają tajne porozumienia lub ustalenia w celu manipulowania cenami rynkowymi, ograniczenia konkurencji i szkody dla konsumentów. Koluzja obejmuje zwykle działania takie jak ustalanie cen, manipulacja ofertami, podział rynku i…

Czytaj więcej

Cyberprzestępstwa i Wycieki Danych

Cyberprzestępczość i wycieki danych stanowią znaczące zagrożenie w obszarze przestępczości finansowej, obejmując różnorodne nielegalne działania prowadzone za pomocą środków cyfrowych, których celem jest oszustwo wobec osób, organizacji lub rządów. Cyberprzestępczość polega na nieuprawnionym dostępie do systemów komputerowych, sieci lub urządzeń elektronicznych w celu popełniania oszustw,…

Czytaj więcej

Multidyscyplinarny i Multidemansjonalny

Adwokat Bas A.S. van Leeuwen wspólnie z Tobą wytycza ścieżkę w złożonym labiryncie przepisów, orzecznictwa i doktryny prawnej. Pokazuje Ci drogę i towarzyszy Ci. Adwokat wykorzystuje całe swoje doświadczenie i ekspertyzę dla Ciebie, tworzy trwałą wartość dodaną i dzieli się otwarcie i swobodnie całym swoim know-how. A Ty? Idziesz naprzód z pewnością, że wszystko zostało bardzo dobrze przemyślane. Kontekst prawny…

Czytaj więcej

Integralność, Autentyczność i Konsekwencja

Adwokat Bas A.S. van Leeuwen słucha tego, co naprawdę się liczy, i oferuje praktyczne i spersonalizowane porady dostosowane do ciągle zmieniającego się świata. Wymaga to odświeżającego sposobu myślenia, głębokiego zrozumienia nowych technologii i wystarczająco udokumentowanego doświadczenia. Adwokat wierzy, że możliwości pojawiają się tam, gdzie wiedza jest dzielona. Adwokat Bas A.S. van Leeuwen skupia się na klientach, szybko reaguje i mówi…

Czytaj więcej

Egzekwowanie prawa karnego i zgodność z przepisami

Adwokat Bas A.S. van Leeuwen specjalizuje się w prawie karnym oraz regulacjach prawnych w kontekście biznesowym. Oferuje kompleksowe doradztwo i pomoc zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym, a także osobom fizycznym na różnych etapach postępowań karnych i administracyjnych. Jego ekspertyza obejmuje takie kwestie jak pranie pieniędzy, oszustwa, łapownictwo, nadużycie majątku korporacyjnego, oszustwa podatkowe i wiele innych. Ponadto, udziela porad dotyczących…

Czytaj więcej

Wyzwania w zakresie regulacji, operacji, analizy i strategii

W dzisiejszym globalnym krajobrazie biznesowym organizacje stają przed wieloma wyzwaniami, obejmującymi zgodność z przepisami, efektywność operacyjną, analizę danych i podejmowanie decyzji strategicznych. Te wyzwania stają się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy uwzględnia się złożoność zarządzania ryzykiem oszustw, przestępstw finansowych i gospodarczych oraz zagadnienia ESG (Środowiskowe, Społeczne i Ładu Korporacyjnego). Zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych, oszustw, korupcji lub naruszeń międzynarodowych przepisów mogą znacząco…

Czytaj więcej

Skierowane podejście dla skutecznego rezultatu

W skomplikowanym świecie globalnego biznesu, gdzie oskarżenia o złe zarządzanie finansami, oszustwa, łapówkarstwo, pranie pieniędzy, korupcja lub naruszenia międzynarodowych sankcji mogą rzucić ciemny cień na każdą organizację, zagrażając jej działalności i nadszarpując ciężko wypracowaną reputację, adwokat Bas A.S. van Leeuwen wyłania się jako latarnia morska w dziedzinie wiedzy prawnej. Prowadzi klientów przez zawiły labirynt spraw karnych, nadzoru administracyjnego i działań…

Czytaj więcej

Stawki

Kancelaria prawna Van Leeuwen będzie okresowo fakturować swoje działania, koszty administracyjne i zaliczki (zwykle w miarę postępu działań w sprawie) klientowi za pośrednictwem faktur zaliczkowych i zestawienia opłat i kosztów. Kwota zobowiązana z zestawienia opłat i kosztów zostanie podzielona na następujące pozycje: (1) opłata, (2) koszty administracyjne, (3) koszty sądowe i (4) zaliczki. Specyfikacja wykonanych działań i kosztów zostanie przesłana…

Czytaj więcej

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (OSB)

W dzisiejszym światowym związku, koncepcja Odpowiedzialność Społeczna Biznesu (OSB) przekracza zwykłe obowiązki etyczne; jest to fundamentale ekonomiczne i etyczne założenie. Ten zasad, stosowany do wszystkich sektorów społeczeństwa, włączając firmy prawnicze, podkreśla symbiotyczny związek między postępem ekonomicznym a zrównoważonym rozwojem. Kancelaria prawna Van Leeuwen stanowi przykład tej etyki, dostosowując swoje praktyki do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ, nie tylko doradzając klientom…

Czytaj więcej

Śledztwa w sprawie łapownictwa i korupcji

W świecie, gdzie nielegalne wymiany zagrażają samej tkance uczciwej konkurencji, prawnik van Leeuwen jest wyznacznikiem odpowiedzialności. Jego wnikliwe zrozumienie prawnych niuansów związanych z łapownictwem i korupcją pozwala mu precyzyjnie poruszać się w labiryntach śledztwa. Korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia, meticulamente analizuje transakcje finansowe, bada struktury…

Czytaj więcej

Śledztwa w sprawie karteli

W dziedzinie egzekwowania prawa antymonopolowego, prawnik van Leeuwen wyłania się jako nieustępliwy obrońca uczciwej konkurencji i dobra konsumentów. Posiadając głębokie zrozumienie prawa konkurencji UE, w tym Artykułów 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), prowadzi złożone śledztwa w sprawie zachowań antykonkurencyjnych i umów…

Czytaj więcej

Śledztwa w sprawie towarów

W dynamicznym świecie handlu towarami, prawnik van Leeuwen stoi jako niezachwiany stróż integralności rynku. Posiadając spostrzegawcze oko do detali, zagłębia się w zawiłą sieć łańcuchów dostaw, badając praktyki handlowe i analizując dane transakcyjne, aby odkryć wszelkie oznaki oszustw. Zbrojony w dogłębną znajomość unijnych przepisów takich…

Czytaj więcej

Śledztwa w dziedzinie cybernetyki

W dynamicznym świecie handlu towarami, prawnik van Leeuwen stoi jako niezachwiany stróż integralności rynku. Posiadając spostrzegawcze oko do detali, zagłębia się w zawiłą sieć łańcuchów dostaw, badając praktyki handlowe i analizując dane transakcyjne, aby odkryć wszelkie oznaki oszustw. Zbrojony w dogłębną znajomość unijnych przepisów takich…

Czytaj więcej

Śledztwa w dziedzinie danych

W erze, gdzie dane są zarówno towarem, jak i obciążeniem, prawnik van Leeuwen stoi na czele ochrony cyfrowej integralności. Posiadając wnikliwe zrozumienie przepisów o ochronie danych takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) i holenderskie Ustawodawstwo w zakresie wdrożenia GDPR (UAVG), sprawnie porusza się…

Czytaj więcej

Śledztwa w zakresie oszustw

W zawiłej sieci oszustw i nieuczciwości, prawnik van Leeuwen wyłania się jako mistrz taktyki w rozkręcaniu schematów oszustwowych i nieprawidłowości finansowych. Posiadając dogłębną znajomość holenderskiego prawa karnego i unijnych dyrektyw takich jak Ustawa o egzekwowaniu przepisów przeciwko oszustwom i odzyskiwaniu środków (FERA), prowadzi skrupulatne śledztwa…

Czytaj więcej

Śledztwa w zakresie prania pieniędzy

W mrocznym świecie nielegalnych finansów, prawnik van Leeuwen wychodzi jako potężny przeciwnik prania pieniędzy i przestępców finansowych. Posiadając głębokie zrozumienie dyrektyw UE takich jak Piąta Dyrektywa Antyprania Pieniędzy (AMLD5) i rekomendacje Task Force ds. Finansowania Terroryzmu (FATF), organizuje wielowymiarowe śledztwa mające na celu rozbiórki sieci…

Czytaj więcej

Śledztwa w zakresie sankcji

W dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, prawnik van Leeuwen odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu sankcji i zwalczaniu nielegalnych finansów. Posiadając dogłębną znajomość reżimów sankcyjnych UE, w tym Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CFSP) i Rozporządzenia UE w sprawie blokowania, prowadzi dogłębne śledztwa w sprawie naruszeń…

Czytaj więcej

Śledztwa w zakresie papierów wartościowych

W dynamicznym świecie rynków papierów wartościowych, prawnik van Leeuwen stoi jako niezłomny obrońca zaufania inwestorów i przejrzystości rynku. Korzystając ze swojej głębokiej wiedzy o przepisach UE, takich jak Rozporządzenie o nadużyciach rynkowych (MAR) i Rozporządzenie dotyczące prospektów, prowadzi szczegółowe śledztwa w sprawie zarzutów dotyczących handlu…

Czytaj więcej

Relacje z Klientami

W centrum podejścia Van Leeuwen znajduje się głębokie zrozumienie znaczenia relacji z klientami. Kancelaria uznaje, że zaufanie i integrytet są kluczowe w praktyce prawniczej, zobowiązując się do wzmacniania relacji z klientami. Poprzez transparentną komunikację i aktywną współpracę, Van Leeuwen dąży…

Czytaj więcej

Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy to złożone przestępstwo finansowe polegające na procesie ukrywania pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, zazwyczaj poprzez serię transakcji, aby wydawało się, że pochodzą one z legalnych źródeł. Głównym celem prania pieniędzy jest zintegrowanie środków nielegalnych z gospodarką mainstreamową, co…

Czytaj więcej

Finansowanie Terroryzmu

Finansowanie terroryzmu polega na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy z zamiarem wsparcia działań lub organizacji terrorystycznych. Obejmuje różne nielegalne działania finansowe mające na celu ułatwienie aktów terroru, w tym rekrutację, szkolenie, planowanie i przeprowadzanie ataków terrorystycznych. Finansowanie terroryzmu stanowi znaczne zagrożenie…

Czytaj więcej

Sankcje i embarga

Sankcje i embarga to środki nakładane przez rządy lub organizacje międzynarodowe w celu ograniczenia lub zakazania transakcji gospodarczych i finansowych z określonymi krajami, podmiotami lub osobami. Te środki są często wykorzystywane jako narzędzia dyplomatyczne do egzekwowania prawa międzynarodowego, promowania praw…

Czytaj więcej

Oszustwo i nieuczciwość

Oszustwo to celowy i podstępny czyn popełniony w celu nielegalnego uzyskania korzyści finansowej lub osobistej lub spowodowania finansowych strat lub szkody innym osobom. Obejmuje ono szeroki zakres działań niezgodnych z prawem, w tym, ale nie ograniczając się do fałszywej reprezentacji,…

Czytaj więcej

Łapówki i korupcja

Łapówki i korupcja odnoszą się do nielegalnych praktyk polegających na oferowaniu, dawaniu, otrzymywaniu lub żądaniu czegoś wartościowego jako środka wpływania na działania lub decyzje jednostek lub organizacji zajmujących stanowiska władzy lub autorytetu dla osobistej lub organizacyjnej korzyści. Łapówki mogą przybierać…

Czytaj więcej

Wyłudzenia podatkowe i oszustwa podatkowe

Uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe odnoszą się do nielegalnych działań mających na celu umyślne unikanie płacenia należnych podatków rządowi lub manipulowanie przepisami podatkowymi w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego. Uchylanie się od opodatkowania obejmuje celowe niedozgłaszanie dochodów, przeszacowywanie odliczeń…

Czytaj więcej

Zapobieganie

Adwokat Bas A.S. van Leeuwen w dziedzinie prewencji angażuje się aktywnie w interakcję z społecznościami, kładąc nacisk na edukację jako narzędzie wzmocnienia i stosując podejście holistyczne. Poprzez promowanie kultury proaktywnej, inicjatyw kulturowo wrażliwych i współpracę z organizacjami, stara się zapobiegać…

Czytaj więcej

Wykrywanie

Adwokat Bas A.S. van Leeuwen wyróżnia się swoją wiedzą prawną, proaktywnie identyfikując potencjalne wyzwania i ryzyka prawne stawiane przed swoimi klientami. Jego kompleksowe podejście obejmuje szczegółowe oceny i spersonalizowane konsultacje, mające na celu wykrycie ewentualnych problemów prawnych we wczesnych fazach.…

Czytaj więcej

Śledztwo

Prawnik Bas A.S. van Leeuwen wyróżnia się w świecie prawnym dzięki metodycznemu podejściu do dochodzeń w różnych obszarach. Jego specjalizacja obejmuje zarówno oskarżenia kryminalne, spory administracyjne, jak i sprawy rodzinne oraz związane z nieletnimi. Znany z dogłębnych badań prawnych, buduje…

Czytaj więcej

Reakcja

Strategia odpowiedzi adwokata Basa A.S. van Leeuwena charakteryzuje się szybką i skuteczną akcją. Rozpoznaje on szybko wyzwania prawne i podejmuje proaktywne działania w celu ich rozwiązania. Jego podejście obejmuje spersonalizowane plany reakcji dostosowane do konkretnych potrzeb klientów, korzystając z różnorodnych…

Czytaj więcej

Doradztwo

W obszarze doradztwa prawnego adwokat Bas A.S. van Leeuwen wyróżnia się świadczeniem jasnych i pouczających porad swoim klientom. Zapewnia, że klienci są dobrze poinformowani na temat swoich opcji prawnych, praw i potencjalnych rezultatów. Poprzez otwartą komunikację i transparentne rady umożliwia…

Czytaj więcej

Spór

Adwokat Bas A.S. van Leeuwen wyróżnia się w dziedzinie prawnej dzięki strategicznemu i skrupulatnemu podejściu do sporów sądowych. Bez względu na to, czy to sądy kryminalne, sądy administracyjne czy postępowania cywilne, wykorzystuje swoją wiedzę, aby reprezentować prawa i interesy swoich…

Czytaj więcej

Negocjacje

Adwokat Bas A.S. van Leeuwen wyróżnia się jako zręczny negocjator, który doskonale radzi sobie z nawigacją i uzyskiwaniem korzystnych warunków poprzez zręczne techniki negocjacyjne. Priorytetem dla niego są przyjazne rozwiązania, kładąc nacisk na współpracę i konstruktywne rezultaty zamiast długotrwałych batalii…

Czytaj więcej

Integralność

Integralność to nie tylko modne hasło; to fundament, na którym zbudowana jest kancelaria, zwłaszcza w kluczowym kontekście walki z przestępczością gospodarczą i finansową. Rozumieją, że reputacja jest ich najcenniejszym zasobem i zobowiązują się przestrzegać najwyższych standardów etycznego postępowania i zasad…

Czytaj więcej

Współpracownicze Podejście

Współpracownicze podejście to nie tylko strategia; to fundamentalna zasada, która kieruje interakcjami zarówno wewnątrz kancelarii, jak i z zewnętrznymi interesariuszami. W walce z przestępczością gospodarczą i finansową rozumieją, że żadna pojedyncza jednostka nie może samodzielnie rozwiązać tych wyzwań. Dlatego priorytetem…

Czytaj więcej

Społeczny Wpływ

Społeczny wpływ to nie tylko skutek uboczny ich pracy; to fundamentalna wartość kształtująca wszystko, co Kancelaria prawna Van Leeuwen robi, zwłaszcza w walce z przestępczością gospodarczą i finansową. Rozumieją, że przestępstwa finansowe mogą mieć daleko idące konsekwencje, wpływając nie tylko…

Czytaj więcej

Dostarczanie Wartości

„Dostarczanie Wartości” nie polega tylko na spełnianiu obowiązków prawnych; chodzi o tworzenie namacalnego i pozytywnego wpływu na społeczeństwo jako całość. W Kancelarii prawnej Van Leeuwen rozumie się, że jej rola wykracza poza granice sali sądowej; istnieje szersze zobowiązanie do pozytywnego…

Czytaj więcej

Klienci na Pierwszym Miejscu

„Klienci na Pierwszym Miejscu” to nie tylko motto; to zasada przewodnia, która definiuje podejście Kancelarii do praktyki prawniczej, zwłaszcza w kontekście walki z przestępczością gospodarczą i finansową. Klienci powierzają kancelarii swoje najbardziej delikatne sprawy prawne, a kancelaria honoruje to zaufanie,…

Czytaj więcej

Szanunek dla Osób Indywidualnych

„Szanunek dla Osób Indywidualnych” to nie tylko wartość fundamentalna w Kancelarii prawnej Van Leeuwen; to fundament ich ram etycznych, zwłaszcza w związku z walką z przestępczością gospodarczą i finansową. Uważają, że każda jednostka, niezależnie od swojej roli czy pozycji, zasługuje…

Czytaj więcej

Perspektywa Strategiczna

„Perspektywa Strategiczna” stanowi fundamentalny filar w Kancelarii prawnej Van Leeuwen, zwłaszcza w kontekście walki z przestępczością gospodarczą i finansową. Zaangażowanie w tę wartość wynika z uznania, że skuteczne strategie są kluczowe w radzeniu sobie z złożonym i zawsze zmieniającym się…

Czytaj więcej

Relacje z Klientami

W centrum podejścia Van Leeuwen znajduje się głębokie zrozumienie znaczenia relacji z klientami. Kancelaria uznaje, że zaufanie i integrytet są kluczowe w praktyce prawniczej, zobowiązując się do wzmacniania relacji z klientami. Poprzez transparentną komunikację i aktywną współpracę, Van Leeuwen dąży…

Czytaj więcej

Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy to złożone przestępstwo finansowe polegające na procesie ukrywania pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, zazwyczaj poprzez serię transakcji, aby wydawało się, że pochodzą one z legalnych źródeł. Głównym celem prania pieniędzy jest zintegrowanie środków nielegalnych z gospodarką mainstreamową, co…

Czytaj więcej

Finansowanie Terroryzmu

Finansowanie terroryzmu polega na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy z zamiarem wsparcia działań lub organizacji terrorystycznych. Obejmuje różne nielegalne działania finansowe mające na celu ułatwienie aktów terroru, w tym rekrutację, szkolenie, planowanie i przeprowadzanie ataków terrorystycznych. Finansowanie terroryzmu stanowi znaczne zagrożenie…

Czytaj więcej

Sankcje i embarga

Sankcje i embarga to środki nakładane przez rządy lub organizacje międzynarodowe w celu ograniczenia lub zakazania transakcji gospodarczych i finansowych z określonymi krajami, podmiotami lub osobami. Te środki są często wykorzystywane jako narzędzia dyplomatyczne do egzekwowania prawa międzynarodowego, promowania praw…

Czytaj więcej

Oszustwo i nieuczciwość

Oszustwo to celowy i podstępny czyn popełniony w celu nielegalnego uzyskania korzyści finansowej lub osobistej lub spowodowania finansowych strat lub szkody innym osobom. Obejmuje ono szeroki zakres działań niezgodnych z prawem, w tym, ale nie ograniczając się do fałszywej reprezentacji,…

Czytaj więcej

Łapówki i korupcja

Łapówki i korupcja odnoszą się do nielegalnych praktyk polegających na oferowaniu, dawaniu, otrzymywaniu lub żądaniu czegoś wartościowego jako środka wpływania na działania lub decyzje jednostek lub organizacji zajmujących stanowiska władzy lub autorytetu dla osobistej lub organizacyjnej korzyści. Łapówki mogą przybierać…

Czytaj więcej

Wyłudzenia podatkowe i oszustwa podatkowe

Uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe odnoszą się do nielegalnych działań mających na celu umyślne unikanie płacenia należnych podatków rządowi lub manipulowanie przepisami podatkowymi w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego. Uchylanie się od opodatkowania obejmuje celowe niedozgłaszanie dochodów, przeszacowywanie odliczeń…

Czytaj więcej

Nadużycia na rynku

Złe wykorzystanie rynku odnosi się do różnych nielegalnych działań, które zakłócają integralność i uczciwość rynków finansowych, podważając zaufanie inwestorów i stabilność rynku. Złe wykorzystanie rynku może przybierać różne formy, w tym handel na podstawie informacji poufnych, manipulację rynkiem i rozpowszechnianie…

Czytaj więcej