Gefinancierde Rechtsbijstand (RVR)

Indien uw inkomen en vermogen onder de wettelijk vastgestelde grens valt, komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de Nederlandse Staat (een deel van) de kosten van de advocaat op zich neemt. U betaalt dan alleen een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage aan de advocaat. VAN LEEUWEN LAW FIRM verzorgt de aanvraag van de gefinancierde rechtsbijstand. De wettelijke grens en de hoogte van de eigen bijdragen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl).

HET SYSTEEM VAN GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook bekend als “Gesubsidieerde Rechtsbijstand”, speelt een cruciale rol in het streven van Nederland naar toegang tot rechtvaardigheid voor alle burgers, ongeacht hun financiële middelen. Dit systeem is ontworpen om financiële ondersteuning te bieden aan degenen die zich geen juridische vertegenwoordiging kunnen veroorloven, en het bevordert een eerlijker juridisch proces. Gebaseerd op de Wet op de Rechtsbijstand, worden criteria zoals inkomen en vermogen gebruikt om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde juridische bijstand. Het systeem dekt een breed scala aan juridische diensten en moedigt een gevoel van empowerment aan, waardoor individuen hun rechten en…

LEES VERDER

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

De gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland, gereguleerd door de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), is ontworpen om ervoor te zorgen dat juridische bijstand toegankelijk is voor iedereen, ongeacht hun financiële situatie. Om in aanmerking te komen voor deze vorm van ondersteuning moeten individuen voldoen aan specifieke criteria. Allereerst spelen financiële middelen een cruciale rol, waarbij inkomen en vermogen binnen vastgestelde grenzen moeten vallen. Daarnaast wordt gekeken naar de aard van het juridische probleem, de waarschijnlijkheid van succes in de zaak, en het gebruik van een geregistreerde advocaat voor het indienen van de aanvraag namens de cliënt. Bovendien kan een bijdrage aan…

LEES VERDER

Korting bij Juridisch Loket

Het Juridisch Loket, een belangrijke schakel in het Nederlandse rechtssysteem, vervult een cruciale rol in het verstrekken van toegankelijke juridische informatie en ondersteuning aan individuen die met juridische kwesties te maken hebben. Dit laagdrempelige loket fungeert als een eerste aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen voor essentiële juridische begeleiding. Door middel van deskundig advies, doorverwijzingen naar gespecialiseerde juridische professionals en de uitgifte van diagnostische documenten, draagt het Juridisch Loket bij aan het bevorderen van rechtvaardigheid, gelijkheid en toegang tot het rechtssysteem voor alle burgers, ongeacht hun financiële situatie. In dit kader heeft het Juridisch Loket een samenwerkingsinitiatief gelanceerd dat individuen in…

LEES VERDER

Bijzondere bijstandsuitkering

De “Bijzondere Bijstand” in Nederland is een vorm van sociale ondersteuning die is ontworpen om financiële hulp te bieden aan individuen die te maken hebben met specifieke extra kosten die ze niet zelf kunnen dragen. Deze ondersteuning kan verschillende uitgaven omvatten, zoals medische kosten, juridische bijstand of onvoorziene omstandigheden. Vooral opmerkelijk is dat de bijstand de eigen bijdrage en griffierechten kan dekken die verband houden met juridische procedures. Het doel is ervoor te zorgen dat personen met beperkte financiële middelen nog steeds essentiële kosten kunnen dekken, inclusief die gerelateerd zijn aan juridische procedures. Aanvragers kunnen een verzoek indienen bij hun…

LEES VERDER

Peiljaarverlegging

De peiljaarverlegging binnen het kader van het Nederlandse systeem voor gesubsidieerde rechtsbijstand is een bepaling die is ontworpen om significante dalingen in het totale inkomen van een cliënt aan te pakken. Deze aanpassing maakt een verschuiving mogelijk in de beoordeling van het inkomen, waarbij gekeken wordt naar het inkomen van twee jaar geleden in plaats van het lopende jaar. De criteria om deze aanpassing te activeren omvatten een minimumdaling van 15% in het totale inkomen in vergelijking met twee jaar eerder. Cliënten die aan deze criteria voldoen, hebben het recht om binnen zes weken na de beslissing van de Raad…

LEES VERDER

Retroactieve inkomensverificatie

De retroactieve inkomenscontrole binnen het Nederlandse systeem van gesubsidieerde juridische bijstand is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat individuen passende juridische bijstand ontvangen op basis van hun werkelijke financiële situatie. Dit proces omvat periodieke hercontroles, meestal ongeveer twee jaar na het verlenen van juridische bijstand, waarbij de Raad voor Rechtsbijstand controleert of de inkomens- en vermogensgegevens inmiddels definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. De initiële beoordeling vindt plaats op basis van beschikbare gegevens op het moment van de aanvraag, zoals het belastbaar loon. Dit stelt de Raad in staat om tijdig juridische bijstand te verlenen zonder te wachten…

LEES VERDER

Terugbetaling subsidie na veroordeling

Het Nederlandse systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand is ontworpen om toegang tot justitie te waarborgen voor alle burgers, ongeacht hun financiële situatie. Sinds 1 maart 2017 kunnen personen in voorlopige hechtenis, aan wie een advocaat is toegewezen, in sommige gevallen zelf de kosten van gesubsidieerde rechtsbijstand dragen, maar alleen wanneer het vonnis definitief is (onherroepelijke veroordeling). De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt het inkomen en vermogen van individuen om te bepalen of ze in aanmerking komen. Bij een te hoog inkomen of vermogen moeten ze in principe zelf bijdragen, tenzij er sprake is van seponering van de strafzaak, volledige vrijspraak, ontslag van…

LEES VERDER

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

The Dutch subsidized legal aid system, managed by the Legal Aid Board (Raad voor Rechtsbijstand), incorporates the concept of “Own Contribution,” where individuals are required to make a financial contribution to access legal assistance. This contribution is determined based on income, assets, and housing situation. Higher incomes and assets result in a higher own contribution. The Board gathers income and asset information from two years prior from the Tax and Customs Administration. The housing situation at the time of the application is assessed, including whether there is a joint household with a partner. The system employs dynamic levels of the…

LEES VERDER
Previous Story

Rechtsbijstandverzekering

Next Story

Vaste prijsafspraak

Latest from Transparante kosten en honoraria

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van…

Kantoorkosten

Onverminderd de aanrekening van honoraria, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van…