Strategische Benadering

Van Leeuwen Law Firm - Business Ethics

“De Strategische Benadering” vormt een kernwaarde binnen Van Leeuwen Law Firm, vooral in de cruciale context van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Dit engagement strekt zich uit tot het aanpakken van een scala aan financiële overtredingen, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties.

De integratie van “De Strategische Perspectief” als kernwaarde benadrukt het engagement van het advocatenkantoor om een doordachte en toekomstgerichte benadering aan te nemen in het complexe landschap van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Het erkent dat effectieve strategieën cruciaal zijn om de ingewikkelde uitdagingen van financiële misdaden het hoofd te bieden.

Van Leeuwen Law Firm erkent dat de bestrijding van financieel-economische criminaliteit meer vereist dan reactieve maatregelen; het vraagt om een proactieve en strategische mindset. “De Strategische Perspectief” als kernwaarde onderstreept het engagement van het kantoor om situaties grondig te analyseren, potentiële risico’s te anticiperen en innovatieve strategieën te ontwikkelen om vooruit te lopen op evoluerende bedreigingen.

In wezen weerspiegelt de integratie van “De Strategische Benadering” het inzicht dat de strijd tegen financiële misdaden niet alleen juridische vaardigheden vereist, maar ook een strategische en proactieve aanpak. Deze kernwaarde fungeert als een kompas, waarbij Van Leeuwen Law Firm wordt geleid in haar uitgebreide en strategische inspanningen om de veelzijdige uitdagingen van financieel-economische criminaliteit aan te pakken.

“De Strategische Benadering” is een kernwaarde van Van Leeuwen Law Firm in het kader van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waaronder financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie en schendingen van internationale sancties. De integratie van deze kernwaarde geeft een toewijding weer om een uitgebreide en vooruitziende benadering te hanteren om de complexiteit van financiële misdrijven aan te pakken. Een gedetailleerde beschrijving van de integratie van “De Strategische Benadering” omvat de volgende kernpunten:

 1. Holistische Risicobeoordeling:

  • Het uitvoeren van een grondige en holistische beoordeling van risico’s die verband houden met financieel-economische criminaliteit, waarbij zowel interne als externe factoren worden overwogen.
  • Identificeren van kwetsbaarheden en potentiële blootstellingsgebieden aan financiële misdrijven, wat strategische planning en risicobeperking mogelijk maakt.
 2. Proactieve Planning en Preventie:

  • Ontwikkelen van proactieve strategieën en plannen om financieel-economische criminaliteit te voorkomen voordat ze zich voordoen.
  • Het instellen van preventieve maatregelen, protocollen en interne controles om de kans op financiële misdrijven binnen de organisatie en bij haar cliënten te minimaliseren.
 3. Aanpasbare Juridische Strategieën:

  • Het ontwikkelen van juridische strategieën die zich kunnen aanpassen aan het zich ontwikkelende landschap van financieel-economische criminaliteit.
  • Op de hoogte blijven van veranderingen in wet- en regelgeving en internationale normen met betrekking tot financiële misdrijven en juridische benaderingen dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Wereldwijde Nalevingsnormen:

  • Zorgen voor naleving van wereldwijde nalevingsnormen en best practices op het gebied van de preventie van financiële misdrijven.
  • Het integreren van internationale richtlijnen en normen in het beleid en de procedures van het bedrijf om een wereldwijd conforme benadering te bevorderen.
 5. Integratie van Technologie en Innovatie:

  • Het omarmen van technologische vooruitgang en innovaties om de effectiviteit van inspanningen ter voorkoming van financiële misdrijven te verbeteren.
  • Implementeren van geavanceerde technologieën, gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie om opkomende trends in financiële misdrijven te identificeren en erop te reageren.
 6. Samenwerking met Autoriteiten:

  • Nabije samenwerking met relevante autoriteiten, toezichthoudende instanties en wetshandhavingsinstanties bij de preventie en onderzoek van financiële misdrijven.
  • Het opbouwen van sterke partnerschappen om informatie-uitwisseling en gezamenlijke inspanningen bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit te vergemakkelijken.
 7. Continue Training en Educatie:

  • Het bieden van continue training en educatie voor juridische professionals binnen het bedrijf over opkomende trends en best practices in de preventie van financiële misdrijven.
  • Ervoor zorgen dat het juridische team goed geïnformeerd is en uitgerust is om de dynamische aard van financiële misdrijven aan te pakken.
 8. Scenario Planning en Respons:

  • Het uitvoeren van scenario-planningsoefeningen om potentiële scenario’s van financiële misdrijven te anticiperen en effectieve responsstrategieën te ontwikkelen.
  • Het instellen van protocollen voor crisismanagement om snel en efficiënt te reageren op incidenten van financieel-economische criminaliteit.
 9. Op de Cliënt Gerichte Oplossingen:

  • Het afstemmen van strategische perspectieven op de specifieke behoeften en zorgen van cliënten die getroffen zijn door of kwetsbaar zijn voor financiële misdrijven.
  • Het aanbieden van op de cliënt gerichte oplossingen die hun belangen prioriteren en tegelijkertijd voldoen aan wettelijke en ethische normen.
 10. Ethische Besluitvorming:

  • Het opnemen van ethische overwegingen in het strategische besluitvormingsproces met betrekking tot de preventie van financiële misdrijven.
  • Het handhaven van hoge ethische normen in alle juridische strategieën, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de praktijken van het bedrijf in overeenstemming zijn met juridische en morele principes.
 11. Thought Leadership en Belangenbehartiging:

  • Het bedrijf vestigen als een thought leader op het gebied van preventie van financiële misdrijven door actieve deelname aan branchegesprekken, publicaties en belangenbehartiging.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van juridische kaders en beleid dat effectieve preventie van financiële misdrijven op een breder niveau ondersteunt.
 12. Lange-Termijn Duurzaamheid:

  • Het integreren van een langetermijnperspectief in strategische planning voor de preventie van financiële misdrijven, rekening houdend met duurzaamheid en veerkracht tegen toekomstige uitdagingen.
  • Het ontwikkelen van strategieën die bijdragen aan het langetermijnsucces en de reputatie van het bedrijf in de context van financieel-economische criminaliteit.
 13. Meten van Effectiviteit en Continue Verbetering:

  • Implementeren van metingen en key performance indicators (KPI’s) om de effectiviteit van strategieën bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit te meten.
  • Het instellen van een cultuur van continue verbetering, waarbij strategieën regelmatig worden beoordeeld en verbeterd op basis van leerpunten en opkomende trends.

“De Strategische Benadering” als een kernwaarde belichaamt het streven van Van Leeuwen Law Firm om niet alleen reactief om te gaan met financiële misdrijven, maar ook proactief juridische strategieën te vormen die anticiperen op, voorkomen en zich aanpassen aan de zich ontwikkelende aard van financieel-economische misdrijven. Deze benadering weerspiegelt een toewijding aan strategisch vooruitzicht, innovatie en een holistisch begrip van de uitdagingen die financiële misdrijven met zich meebrengen binnen het juridische domein.

Previous Story

Respect voor Individuen

Next Story

Expanding the Art of Possible

Latest from Kernwaarden

Respect voor Individuen

“Respect voor Individuen” vormt een fundamentele kernwaarde binnen de principes van Van Leeuwen Law Firm, met…

Value Delivered

“Waardelevering” vormt een centrale en leidende pijler binnen de kernwaarden van Van Leeuwen Law Firm, met…

Sociale Impact

Sociale impact vormt een fundamentele kernwaarde binnen de filosofie van het advocatenkantoor Van Leeuwen, met name…