Publiek- en Administratief

In het domein van het Publiek- en Administratief recht, dat de rechtsverhoudingen tussen de overheid en burgers regelt, staat Advocaat Bas A.S. van Leeuwen particulieren bij in verschillende deelgebieden. Of het nu gaat om huisvesting van arbeidsmigranten, besluiten, regelgeving en beleid, bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, bodemverontreiniging, energierecht, de grens tussen publiek en privaatrecht, handhaving, intentieovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, of anterieure overeenkomsten, Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt deskundige begeleiding.

Met specialisaties in uiteenlopende gebieden zoals milieurecht, onteigeningen, openbaarheid van bestuur (Wob), overheidsaansprakelijkheid, projectontwikkeling, ruimtelijke ordening, schaarse rechten, vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, warmterecht en de Warmtewet, waterrecht, en de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), is Advocaat Bas A.S. van Leeuwen uw vertrouwde partner.

Met een scherp begrip van de wisselwerking tussen publiek en privaat recht in grensgebieden, evenals de nuances van intentieovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en anterieure overeenkomsten, zorgt Bas A.S. van Leeuwen voor op maat gemaakte juridische ondersteuning. In het complexe web van Publiek- en Administratief recht kunt u rekenen op Advocaat Bas A.S. van Leeuwen voor strategisch advies en doeltreffende vertegenwoordiging.

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat als een steunpilaar in het uitgestrekte domein van het Publiek- en Administratief recht, dat de juridische principes omvat die de relatie tussen de overheid en haar burgers regelen. Bovendien behandelt dit rechtsgebied de complexe dynamiek tussen verschillende overheidsinstanties. Met een schat aan ervaring heeft Advocaat Bas A.S. van Leeuwen aanzienlijke expertise opgebouwd en biedt hij hulp aan zowel bedrijven als particulieren in verschillende facetten van het Publiek- en Administratief recht.

In deze veelzijdige juridische omgeving biedt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen advies en begeleiding bij een breed scala aan kwesties binnen het Bestuursrecht, waaronder, maar niet beperkt tot:

(a) Besluiten, wetgeving en beleid: Advocaat van Leeuwen analyseert niet alleen formele besluiten en wetgeving, maar ook de achterliggende beleidsintenties. Hij onderzoekt grondig de juridische basis van deze besluiten en wetgeving en identificeert eventuele lacunes of inconsistenties. Zijn advies omvat strategieën om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, terwijl hij tegelijkertijd de belangen van zijn cliënten behartigt. Hij adviseert bij het opstellen van juridisch waterdichte documenten en procedures om mogelijke geschillen te voorkomen.

(b) Intentieverklaringen, schikkingsovereenkomsten en anterior overeenkomsten: Advocaat van Leeuwen heeft een diepgaand begrip van de juridische implicaties van elke clausule in deze overeenkomsten. Hij onderhandelt namens zijn cliënten om gunstige voorwaarden te verkrijgen en zorgt ervoor dat alle aspecten van de overeenkomst in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Zijn doel is om geschillen te voorkomen door duidelijke en bindende overeenkomsten op te stellen.

(c) Energierecht: Advocaat van Leeuwen heeft expertise in de complexe regelgeving met betrekking tot energie, inclusief duurzame energiebronnen, netwerktarieven en subsidies. Hij adviseert zijn cliënten over hun rechten en verplichtingen onder de geldende wetgeving en vertegenwoordigt hen in geschillen met energiebedrijven of overheidsinstanties. Hij houdt zich bezig met het opstellen en beoordelen van energiecontracten, het adviseren over vergunningen voor energieprojecten en het oplossen van geschillen over energieaangelegenheden.

(d) Handhaving van regelgeving: Advocaat van Leeuwen helpt zijn cliënten bij het ontwikkelen van compliance-programma’s om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving binnen hun branche. Hij voert audits uit om mogelijke nalevingskwesties te identificeren en biedt advies over corrigerende maatregelen. Als er geschillen ontstaan met regelgevende instanties, vertegenwoordigt hij zijn cliënten in administratieve procedures en rechtszaken.

(e) Onteigening en verplichting tot dulden: Advocaat van Leeuwen staat zijn cliënten bij in complexe onteigeningsprocedures, waarbij hij hun belangen verdedigt tegenover overheidsinstanties of projectontwikkelaars. Hij beoordeelt de rechtmatigheid van de onteigeningsacties, berekent de schadeloosstellingen en voert onderhandelingen namens zijn cliënten. In het geval van geschillen verdedigt hij hun rechten voor de rechter en streeft hij naar een rechtvaardige vergoeding.

(f) Wet openbaarheid van bestuur: Advocaat van Leeuwen begeleidt zijn cliënten bij het verkrijgen van toegang tot overheidsinformatie door middel van formele verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Hij analyseert de relevante uitzonderingen en adviseert zijn cliënten over hun rechten en mogelijkheden. Indien nodig voert hij procedures om de openbaarmaking van informatie af te dwingen.

(g) Overheidsaansprakelijkheid: Advocaat van Leeuwen vertegenwoordigt zijn cliënten in claims tegen de overheid voor schade veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten. Hij beoordeelt de haalbaarheid van claims, verzamelt bewijsmateriaal en onderhandelt namens zijn cliënten over schadevergoedingen. Indien nodig voert hij gerechtelijke procedures om de aansprakelijkheid van de overheid vast te stellen.

(h) Warmtewet en Warmtebesluit: Advocaat van Leeuwen adviseert zijn cliënten over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet en het Warmtebesluit. Hij helpt hen bij het opstellen en beoordelen van warmteleveringsovereenkomsten, het verkrijgen van vergunningen en het oplossen van geschillen met warmteleveranciers of regelgevende instanties.

(i) Huisvesting voor immigrantenarbeiders: Advocaat van Leeuwen biedt juridische bijstand aan werkgevers, verhuurders en gemeenten met betrekking tot huisvesting voor immigrantenarbeiders. Hij adviseert over de geldende wet- en regelgeving, helpt bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en lost geschillen op tussen werkgevers en werknemers of tussen verhuurders en huurders.

(j) Beperkte rechten: Advocaat van Leeuwen adviseert zijn cliënten over de juridische implicaties van beperkte rechten, zoals erfdienstbaarheden, opstalrechten en erfpacht. Hij helpt bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met betrekking tot beperkte rechten en vertegenwoordigt zijn cliënten in geschillen hierover.

(k) Gemeenten (Voorkeursrechten)wet: Advocaat van Leeuwen heeft diepgaande kennis van de Gemeentenwet en adviseert zijn cliënten over hun rechten en verplichtingen onder deze wet. Hij vertegenwoordigt hen in geschillen met gemeenten over voorkeursrechten en biedt strategisch advies over vastgoedtransacties en ruimtelijke ordening.

(l) Bezwaar- en beroepsprocedures: Advocaat van Leeuwen begeleidt zijn cliënten bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van overheidsinstanties. Hij analyseert de gronden voor bezwaar of beroep, stelt juridische argumenten op en vertegenwoordigt zijn cliënten tijdens hoorzittingen en rechtszaken.

(m) Vergunningen, ontheffingen en derogaties: Advocaat van Leeuwen adviseert zijn cliënten over de vereisten voor vergunningen, ontheffingen en derogaties onder de geldende wet- en regelgeving. Hij helpt bij het indienen van aanvragen, onderhandelt met regelgevende instanties en vertegenwoordigt zijn cliënten in geschillen over vergunningen en ontheffingen.

(n) Projectontwikkeling: Advocaat van Leeuwen biedt juridische ondersteuning aan projectontwikkelaars, investeerders en gemeenten bij projectontwikkelingsinitiatieven. Hij adviseert over de juridische haalbaarheid van projecten, helpt bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en lost geschillen op met belanghebbenden.

(o) Grondverontreiniging: Advocaat van Leeuwen adviseert zijn cliënten over de juridische aspecten van grondverontreiniging, inclusief aansprakelijkheid, sanering en schadevergoeding. Hij helpt bij het opstellen van overeenkomsten met betrekking tot grondverontreiniging en vertegenwoordigt zijn cliënten in geschillen hierover.

(p) Ruimtelijke ordening: Advocaat van Leeuwen adviseert zijn cliënten over de geldende ruimtelijke ordeningsvoorschriften en helpt bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Hij vertegenwoordigt zijn cliënten in geschillen over ruimtelijke ordening en streeft naar een rechtvaardige oplossing.

(q) Het grensgebied tussen publiek en privaat recht: Advocaat van Leeuwen heeft expertise in de complexe raakvlakken tussen publiek en privaat recht, zoals publiek-private samenwerkingen, concessies en overheidsopdrachten. Hij adviseert zijn cliënten over de juridische implicaties van deze samenwerkingsvormen en vertegenwoordigt hen in geschillen hierover.

(r) Waterrecht: Advocaat van Leeuwen adviseert zijn cliënten over hun rechten en verplichtingen onder de geldende waterwetgeving, inclusief waterbeheer, watervergunningen en waterkwaliteit. Hij helpt bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en lost geschillen op met waterbeheerders of andere belanghebbenden.

De aanpak van Advocaat Bas A.S. van Leeuwen gaat verder dan traditioneel juridisch ondersteuning; het is een toewijding om de belangen van zijn cliënten te waarborgen in het genuanceerde landschap van het Publiek- en Administratief recht. Hij streeft naar excellentie door juridische complexiteiten te vereenvoudigen en de rechten van zijn cliënten te beschermen.

Previous Story

Strafrecht

Next Story

Identiteit

Latest from Pro Deo | Rechtsdomeinen

Strafrecht

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen staat als uw onwankelbare juridische pleitbezorger, gespecialiseerd in het begeleiden van…