Schattingen (hoofdstuk 10)

De organisatie schat de omvang van bijvoorbeeld een post in de jaarrekening zo goed moge lijk bepaald, rekening houdende met alle beschikbare relevante informatie. Als gevolg van onzekerheden zijn schattingen noodzakelijk. Het kan nodig zijn om een eerder gedane schatting te herzien. Dit kan noodzakelijk zijn op grond van wijzigingen in de omstandigheden waarop de schatting is gebaseerd of het beschikbaar komen van nieuwe informatie. Er is dan sprake van een schattingswijziging. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft (de verwerkingswijze van) schat tingswijzigingen uitgewerkt in Richtlijn 145.

Previous Story

Privacywetgeving

Next Story

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.