/

Invallen, doorzoekingen ter inbeslagname, informatievorderingen en inspectiebezoeken

Er zijn verschillende autoriteiten waarmee uw corporate entiteit te maken kan krijgen, afhankelijk van het type corporate entiteit en dienstverlening. Het is van groot belang direct duidelijkheid te krijgen over de aard van het onderzoek omdat de regels per autoriteit kunnen verschillen. Men onderscheidt: (a) Strafrechtelijke autoriteiten, zoals de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) in strafrechtelijke of fiscale onderzoeken; (b) Financiële toezichthouders, zoals de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor onder toezicht staande instellingen; (c)Mededingingsrechtelijke autoriteiten zoals de Europese Commissie of ACM in verband met mededingingsrechtelijke onderzoeken ten aanzien van marktpositie en kartelvorming; (d) Overige inspectiediensten, zoals de Inspectie SZW, NVWA, ILT, Omgevingsdiensten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

VAN LEEUWEN LAW FIRM | SERIOUS FRAUD DEFENCE zorgt bij een doorzoeking of andersoortig bezoek van de autoriteiten dat de omvang, bevoegdheden en de beperkingen daaraan worden gerespecteerd en beschermd. Een belangrijk aspect daarbij is het waarborgen van geprivilegieerde informatie binnen uw corporate entiteit. De advocaat hanteert een pragmatische aanpak, waarbij hij de dialoog zoekt met de betreffende autoriteiten om de doorzoeking of inspectie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk impact op uw bedrijfsvoering. Daarbij staan discretie en bescherming van de (rechts)positie van uw corporate entiteit en medewerkers voorop.

VAN LEEUWEN LAW FIRM | SERIOUS FRAUD DEFENCE biedt ook assistentie en ondersteuning bij het vervolgtraject, dat vaak bestaat uit het onderhouden van contacten met de autoriteiten, het voorbereiden en bijwonen van (getuigen)verhoren van medewerkers en het verstrekken van aanvullende informatie.

VAN LEEUWEN LAW FIRM | SERIOUS FRAUD DEFENCE heeft ook de expertise en capaciteit in huis om een (intern) onderzoek te verrichten voor uw corporate entiteit, om uw corporate entiteit in staat te stellen te bepalen of, en zo ja welke mogelijke onregelmatigheden zich binnen uw corporate entiteit hebben voltrokken zodat proactief op herstelmaatregelen kan worden gestuurd.

Previous Story

Serious Fraud Investigations and Prosecution Defence

Next Story

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit – Aanbevelingen voor het bestuur en het toezichthoudende orgaan

Latest from Corporate Crime

Fraud risk management

Legislation, regulatory imperatives and proposed new guidance for businesses all mean that it is no longer

Whistleblowing service

An important aspect to encourage accountability and transparency within a private or public entity is a